87

Ơn riêng của dân cư thành Si-ôn

Thơ hát con cháu Cô-rê làm
1 Cái nền Ngài đã đặt trên các núi thánh.
2 Đức Giê-hô-va chuộng các cửa Si-ôn
 Hơn những nơi ở của Gia-cốp.
3 Ớ thành của Đức Chúa Trời,
 Đã được nói những sự vinh hiển về ngươi. (Sê-la)
4 Ta sẽ nói đến Ra-háp và Ba-by-lôn, là những người trong bọn quen biết ta;
 Kìa là Phi-li-tin, và Ty-rơ, với Ê-thi-ô-bi:
 Kẻ nầy đã sanh ra tại Si-ôn.
5 Phải, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng: Kẻ nầy và kẻ kia đã sanh ra tại đó;
 Chính Đấng Chí Cao sẽ vững lập Si-ôn.
6 Khi Đức Giê-hô-va biên các dân vào sổ, thì Ngài sẽ kể rằng:
 Kẻ nầy đã sanh tại Si-ôn. (Sê-la)
7 Những kẻ hát xướng và những kẻ nhảy múa sẽ nói rằng:
 Các suối tôi đều ở trong Ngươi.