15

Tả phẩm hạnh của người được ở Si-ôn

Thơ Đa-vít làm
1 Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài?
 Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài?
2 Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình,
 Và nói chân thật trong lòng mình;
3 Kẻ nào có lưỡi không nói hành,
 Chẳng làm hại cho bạn hữu mình,
 Không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình;
4 Người nào khinh dể kẻ gian ác,
 Nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va;
 Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết;
5 Người nào không cho vay tiền lấy lời,
 Chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội.
 Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động.