101

Tác giả quyết đi theo đường trọn vẹn

Thơ Đa-vít làm
1 Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ và sự công bình;
 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hát ngợi khen Ngài.
2 Tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn;
 Ồ! Chúa chừng nào sẽ đến cùng tôi?
 Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi;
3 Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạt trước mặt tôi;
 Tôi ghét công việc kẻ bất trung:
 Việc ấy sẽ không dính vào tôi.
4 Lòng gian tà sẽ lìa khỏi tôi;
 Tôi sẽ chẳng biết sự ác.
5 Tôi sẽ diệt kẻ lén nói hành người lân cận mình;
 Còn kẻ nào có mắt tự cao và lòng kiêu ngạo, tôi chẳng chịu cho nổi.
6 Mắt tôi sẽ chăm xem người trung tín trong xứ,
 Hầu cho họ ở chung với tôi;
 Ai đi theo đường trọn vẹn, nấy sẽ hầu việc tôi.
7 Kẻ nào phỉnh gạt sẽ chẳng được ở trong nhà tôi.
 Người nói dối sẽ không đứng nổi trước mặt tôi.
8 Mỗi buổi mai tôi sẽ diệt hết thảy kẻ dữ trong xứ,
 Đặng truất mọi kẻ làm ác
 Khỏi thành Đức Giê-hô-va.