11

Đức Giê-hô-va là nơi nương náu

Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh
1 Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va;
 Sao các ngươi nói cùng linh hồn ta:
 Hãy trốn lên núi ngươi như con chim?
2 Vì kìa, kẻ ác giương cung,
 Tra tên mình trên dây,
 Đặng bắn trong tối tăm kẻ có lòng ngay thẳng.
3 Nếu các nền bị phá đổ,
 Người công bình sẽ làm sao?
4 Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài;
 Ngôi Ngài ở trên trời;
 Con mắt Ngài nhìn xem,
 Mí mắt Ngài dò con loài người.
5 Đức Giê-hô-va thử người công bình;
 Nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo.
6 Ngài sẽ giáng xối trên kẻ ác những bẫy, lửa và diêm;
 Một ngọn gió phỏng sẽ là phần của chúng nó.
7 Vì Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài yêu sự công bình:
 Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.