77

Trong cơn gian truân nhắc lại các công việc cả thể của Đức Chúa Trời, lòng bèn được an ủi

Thơ A-sáp làm. Cho thầy nhạc chánh theo điếu “Giê-đu-thun”
1 Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời,
 Phát tiếng hướng cùng Đức Chúa Trời; Ngài ắt sẽ lắng tai nghe.
2 Trong ngày gian truân tôi tìm cầu Chúa;
 Ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi;
 Linh hồn tôi không chịu an ủi.
3 Tôi nhớ đến Đức Chúa Trời, bèn bồn chồn;
 Than thở, và thần linh tôi sờn mỏi. (Sê-la)
4 Chúa giữ mí mắt tôi mở ra;
 Tôi bị bối rối, không nói được.
5 Tôi suy nghĩ về ngày xưa,
 Về các năm đã qua.
6 Ban đêm tôi nhắc lại bài hát tôi;
 Tôi suy gẫm trong lòng tôi,
 Và thần linh tôi tìm tòi kỹ càng.
7 Chúa há sẽ từ bỏ đến đời đời ư?
 Ngài há chẳng còn ban ơn nữa sao?
8 Sự nhân từ Ngài há dứt đến mãi mãi ư?
 Lời hứa của Ngài há không thành đời đời sao?
9 Đức Chúa Trời há quên làm ơn sao?
 Trong cơn giận Ngài há có khép lòng thương xót ư? (Sê-la)
10 Tôi bèn nói: Đây là tật nguyền tôi;
 Nhưng tôi sẽ nhớ lại các năm về tay hữu của Đấng Chí Cao.
11 Tôi sẽ nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va,
 Nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa;
12 Cũng sẽ ngẫm nghĩ về mọi công tác Chúa,
 Suy gẫm những việc làm của Ngài
13 Hỡi Đức Chúa Trời, con đường Chúa ở trong nơi thánh.
 Có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng?
14 Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ,
 Đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân.
15 Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân sự Chúa,
 Tức là con trai của Gia-cốp và của Giô-sép. (Sê-la)
16 Hỡi Đức Chúa Trời, các nước đã thấy Chúa;
 Các nước đã thấy Chúa, bèn sợ;
 Những vực sâu cũng rúng động.
17 Các mây đổ ra nước,
 Bầu trời vang ra tiếng.
 Và các tên Chúa bay đây đó.
18 Tiếng sấm Chúa ở trong gió trốt;
 Chớp nhoáng soi sáng thế gian;
 Đất bèn chuyển động và rung rinh.
19 Con đường Chúa ở trong biển,
 Các lối Chúa ở trong nước sâu,
 Còn các dấu bước Chúa không ai biết đến.
20 Chúa cậy tay Môi-se và A-rôn
 Mà dẫn dắt dân sự Ngài như một đoàn chiên.