23

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tác giả

Thơ Đa-vít làm
1 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi
 Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
3 Ngài bổ lại linh hồn tôi,
 Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
 Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi:
 Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.
5 Chúa dọn bàn cho tôi
 Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;
 Chúa xức dầu cho đầu tôi,
 Chén tôi đầy tràn.
6 Quả thật, trọn đời tôi
 Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
 Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va
 Cho đến lâu dài.