54

Tác giả cầu nguyện Chúa binh vực mình đối với kẻ thù nghịch

Cho thầy nhạc chánh, dùng về nhạc khí bằng dây. Thơ Đa-vít làm để dạy dỗ, khi người Xíp đến nói cùng Sau-lơ rằng: Đa-vít há chẳng ẩn núp giữa chúng tôi sao
1 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy lấy danh Chúa mà cứu tôi,
 Dùng quyền năng Chúa mà xét tôi công bình.
2 Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi,
 Lắng tai nghe các lời của miệng tôi,
3 Vì người lạ dấy nghịch cùng tôi,
 Người hung bạo tìm hại mạng sống tôi:
 Chúng nó không để Đức Chúa Trời đứng trước mặt mình. (Sê-la)

4 Nầy, Đức Chúa Trời là sự tiếp trợ tôi,
 Chúa là Đấng nâng đỡ linh hồn tôi.
5 Ngài sẽ báo ác cho những kẻ thù nghịch tôi:
 Xin hãy diệt chúng nó đi, tùy sự chân thật Chúa.
6 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ dâng cho Ngài của lễ tình nguyện,
 Cũng sẽ cảm tạ danh Ngài, vì điều đó là tốt lành.
7 Vì Ngài giải cứu tôi khỏi mọi nỗi gian truân;
 Mắt tôi thấy sự báo trả cho kẻ thù nghịch tôi.