125

Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài

Bài ca đi lên từ bực
1 Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va
 Khác nào núi Si-ôn không rúng động,
 Hằng còn đến đời đời.
2 Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thể nào,
 Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thể ấy,
 Từ rày cho đến đời đời.
3 Vì cây gậy kẻ ác sẽ không được đặt
 Trên sản nghiệp người công bình;
 Hầu cho người công bình không đưa tay ra về sự gian ác.
4 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm điều lành cho người lành,
 Và cho kẻ có lòng ngay thẳng.
5 Còn về những kẻ trở đi theo đường cong quẹo,
 Đức Giê-hô-va sẽ dẫn chúng nó đi ra chung với kẻ làm ác.
 Nguyện bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!