126

Cảm tạ Chúa vì Ngài dẫn các phu tù về

Bài ca đi lên từ bực
1 Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về,
 Thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao.
2 Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười,
 Lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ.
 Trong các dân ngoại người ta nói rằng:
 Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc lớn.
3 Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn;
 Nhân đó chúng tôi vui mừng.
4 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin dẫn phu tù chúng tôi về,
 Như các suối miền nam chảy nước lại.
5 Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ,
 Sẽ gặt hái cách vui mừng.
6 Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải,
 Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.