123

Tác giả tin cậy Chúa, và cầu Ngài giúp đỡ mình

Bài ca đi lên từ bực
1 Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài.
 Hỡi Đấng ngự trên các từng trời,
2 Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình,
 Mắt con đòi trông nơi tay bà chủ mình thể nào,
 Thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy,
 Cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi.
3 Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi;
 Vì chúng tôi quá chán sự khinh dể.
4 Linh hồn chúng tôi quá chán
 Sự nhạo báng của kẻ an dật, và sự khinh dể của kẻ kiêu ngạo.