53

Tuabneeg txujkev phem

(Nt.Nk. 14:1-7)

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, lawv le lub suab Mahala. Yog zaaj nkauj Maxakhi kws Tavi sau.
  1Cov tuabneeg ruag xaav huv lub sab tas,
   “Tsw muaj Vaajtswv.”
  Puab lub sab phem kawg le hab puab ua
   tej kev txhum kws qas vuab tsuab.
   Tsw muaj ib tug twg ua zoo hlo le.
  2Vaajtswv saib sau ntuj tuaj
   rua tuabneeg nplajteb,
  saib yuav muaj ib tug twg
   kws ntse hab nrhav Vaajtswv.
  3Puab txhua tug
   kuj poob ntawm Vaajtswv lawm,
  hab puab lub sab phem taag huvsw
   ib yaam nkaus.
   Tsw muaj ib tug ua zoo, tsw muaj hlo le.
  4Cov kws ua phem tsw paub le lov, yog cov kws
   noj kuv haiv tuabneeg yaam le noj ncuav,
   hab tsw taij thov Vaajtswv le?
  5Puab yuav nyob ntshai kawg ua sab puag tsug,
   ntshai heev dua le kws puab txeev ntshai,
  tsua qhov Vaajtswv ua rua cov tuabneeg kws
   tuaj ntaus mej tej pob txhaa dha rw quas sua.
  Mej ua rua puab raug txaaj muag
   tsua qhov Vaajtswv tub tso puab tseg lawm.
  6Xaav kuas muaj kev cawm dim
   tshwm huv Xi‑oo tuaj rua cov Yixayee.
  Thaus Vaajtswv pub nwg haiv tuabneeg
   rov vaam meej le qub,
  Yakhauj yuav xyiv faab,
   Yixayee yuav zoo sab.