7

Daniyee ua npau suav pom plaub tug tsiaj

1Thawj xyoo uas Npeesaxa ua vajntxwv hauv Npanpiloo Daniyee ua npau suav thiab ua yog toog hauv nws taubhau rau thaum nws pw saum lub txaj. Nws thiaj muab zaj npau suav ntawd sau cia hais li no. 2Daniyee hais tias, “Kuv pom hauv zaj yog toog hmo ntuj muaj cua ntsawj plaub ceg kaum ntuj tuaj ua rau dej hiavtxwv loj ntas. 3Txawm muaj plaub tug niag tsiaj loj tawm hauv hiavtxwv los, nyias yog nyias ib yam tsiaj. 4Thawj tug zoo li tsov ntxhuav thiab muaj kooj tis li dav. Kuv ntsia ntsoov mas pom ob sab kooj tis raug muab rho kiag mus lawm thiab tus tsiaj ntawd raug muab tsa kiag sawv hauv pem teb kom siv ob txhais kotaw sawv ntsug yam li neeg, thiab muab neeg txojkev xav rau hauv tus tsiaj ntawd. 5Ua ciav txawm muaj dua ib tug tsiaj yog tus uas ob zoo li dais, tsa ib sab cev sawv. Nws kaus hniav ntxo nrees peb tug tav hauv nws qhov ncauj, mas muaj suab hais rau nws tias, ‘Cia li sawv tsees, cia li noj nqaij ntau ntau.’ 6Dhau ntawd kuv saib ua ciav muaj dua ib tug tsiaj zoo li tsov pom txwv, muaj plaub phab tis noog saum nrob qaum. Tus tsiaj ntawd muaj plaub lub taubhau, thiab muab hwjchim tswjhwm rau nws. 7Dhau ntawd kuv pom hauv zaj yog toog hmo ntuj, ua ciav muaj tus tsiaj uas plaub, nyaum kawg thiab txaus ntshai heev thiab muaj zog heev kawg, muaj kaus hniav hlau loj heev. Nws noj thiab muab tsoo ua tej dwb daim thiab xuas kotaw ntaug tej uas noj tsis tag pov tseg. Nws tsis thooj li tej tsiaj uas nyob ua nws ntej, nws muaj kaum tus kub. 8Thaum kuv tshuaj saib tej kub ntawd, ua ciav muaj dua ib tug kub me me hlav hauv nruab nrab cov kub ntawd tuaj. Peb tus kub ua ntej raug muab dob kiag cag rau ntawm nws xubntiag. Tus kub me me ntawd muaj qhov muag zoo yam li neeg qhov muag, thiab muaj qhov ncauj uas hais tej lus khav ntxhias.
  9“Thaum kuv tabtom ntsia ntsoov txawm muaj
   ntau lub zwm txwv raug muab txawb cia,
   thiab tus uas ib txwm muaj nyob los zaum.
  Nws cev tsoos dawb yam li daus xib daus npu,
   nws plaubhau saum taubhau
   zoo yam li cov tseem plaub yaj.
  Nws lub zwm txwv yog nplaim taws cig plaws,
   cov log tsheb ntawm lub zwm txwv
   yog hluavtaws cig laim pes lias.
  10Hluavtaws tawm ntawm nws lub xubntiag
   ntws los yam li dej ntws.
  Muaj ntau txhiab leej ua koom tu nws,
   muaj ntau vam leej
   nyob ntawm nws xubntiag,
  tus tu plaub kuj txiav txim,
   tej phau ntawv kuj muab qheb cia.
11“Kuv tseem ntsia ntsoov vim tej lus khav theeb uas tus kub me me ntawd tabtom hais. Thaum kuv ntsia ntsoov, tus tsiaj ntawd txawm raug muab tua pov tseg, nws lub cev tuag muab ua puam tsuaj thiab raug muab hlawv kub hnyiab tag. 12Cov tsiaj uas tseem tshuav ntawd li hwjchim tswjhwm raug muab rho pov tseg lawm, tiamsis lawv txojsia tseem nyob mus txog ib lub caij thiab ib lub sijhawm.
13“Hmo ntuj kuv ua yog toog pum ua ciav muaj ib tug zoo li neeg tus tub nrog tej huab saum ntuj los, nws los cuag tus uas ib txwm muaj nyob, thiab raug coj los rau ntawm tus uas ib txwm muaj nyob lub xubntiag. 14Hwjchim tswjhwm thiab hwjchim ci ntsa iab thiab lub tebchaws raug muab cob rau nws, kom ib tsoom neeg thiab ib tsoom tebchaws thiab tej neeg uas hais txhua yam lus thiaj yuav ua koom tu nws, nws lub hwjchim tswjhwm yuav tsis txawj ploj, thiab nws lub tebchaws yuav tsis raug puam tsuaj.
15“Kuv yog Daniyee, kuv ntxhov siab heev thiab tej zaj yog toog hauv kuv taubhau ua rau kuv ntshai. 16Kuv thiaj txav mus cuag ib tug uas sawv ntawd thiab nug qhov tseeb txog tej no huvsi. Nws txawm hais rau kuv thiab qhia kuv paub tej ntawd lub ntsiab hais tias, 17‘Plaub tug niag tsiaj loj ntawd yog plaub tug vajntxwv uas yuav tshwm los hauv lub ntiajteb. 18Tiamsis Vajtswv uas loj dua ntais cov neeg dawb huv yuav tau hwjchim kav tebchaws, qhov uas kav tebchaws ntawd yuav ua lawv teej lawv tug mus ib txhiab ib txhis li.’
19“Mas kuv xav paub qhov tseeb txog tus tsiaj uas plaub uas tsis thooj li lwm tus tsiaj huvsi, uas yog nyaum kawg muaj kaus hniav hlau thiab rau tooj liab, thiab noj thiab muab tsoo ua tej dwb daim thiab xuas kotaw ntaug tej uas noj tsis tag pov tseg. 20Thiab xav paub txog kaum tus kub uas nyob saum nws taubhau thiab tus kub uas hlav tuaj thiab peb tug kub dam daws ntawm nws xubntiag, yog tus kub uas muaj qhov muag muaj qhov ncauj uas hais tej lus khav ntxhias, thiab saib zoo yam li loj dua lwm tus kub huvsi. 21Thaum kuv ntsia ntsoov, tus kub ntawd ua rog rau cov neeg dawb huv thiab kov yeej 22mus txog thaum tus uas ib txwm muaj nyob los txog, thiab txiav txim tuaj Vajtswv uas loj dua ntais cov neeg dawb huv tog, thiab txog sijhawm uas cov neeg dawb huv tau hwjchim kav.
23“Tus yawg ntawd hais tias, ‘Tus tsiaj uas plaub yog li no. Yuav muaj lub tebchaws uas plaub rau saum lub ntiajteb uas yuav txawv tsis thooj li txhua lub tebchaws huvsi, nws yuav noj thoob ntiajteb thiab muab tsuj thiab muab tsoo ua tej dwb daim. 24Hais txog kaum tus kub ntawd mas yuav muaj kaum tus vajntxwv sawv tawm hauv lub tebchaws ntawd los. Dhau lawv lawm yuav muaj dua ib tug tshwm los tom qab txawv tej uas nyob ua ntej, thiab nws yuav kov yeej peb tus vajntxwv. 25Nws yuav hais lus tawm tsam Vajtswv uas loj dua ntais, thiab yuav quab yuam tus uas loj dua ntais cov neeg dawb huv, thiab xav tswvyim hloov lub caij nyoog thiab tej kevcai. Lawv yuav raug muab cob rau hauv nws txhais tes ib ncua sijhawm thiab ob ncua thiab ib nrab ncua. 26Tiamsis cov tu plaub yuav txiav txim, mas yuav muab nws lub hwjchim tswjhwm rho ntawm nws mus, yuav muab ua puam tsuaj liamsim tag nrho huvsi. 27Mas qhov uas kav tebchaws thiab hwjchim tswjhwm thiab txhua lub tebchaws hauv qab ntuj li meej mom yuav raug muab rau tus uas loj dua ntais cov neeg dawb huv, lawv yuav muaj hwjchim kav mus ib txhis, thiab txhua lub tebchaws yuav zwm rau lawv thiab mloog lawv lus.’
28“Tej xwm txheej kuj kawg li no. Kuv yog Daniyee, mas tej uas kuv xav ua rau kuv poob siab heev thiab kuv lub ntsej muag thim xem tag. Tiamsis kuv khaws tej no cia rau hauv kuv lub siab.”