39

  1 “Ih thâo mơ̆ hbĭl bê dliê mđai?
   Ih ƀuh mơ̆ hlô rang ana dôk mđai?
  2Dưi mơ̆ ih thâo hruê digơ̆ mđai,
   leh anăn ih dưi mơ̆ yap mlan digơ̆ kđông êđai,
  3tơdah digơ̆ krŭn mđai,
   leh anăn bi kbiă êđai digơ̆ ti tač?
  4Êđai digơ̆ jing ktang leh anăn hriê kơ prŏng hlăm kdrăn;
   digơ̆ đuĕ hiu leh anăn amâo lŏ wĭt kơ ana ôh.

  5Hlei phưi aseh dliê hiu tui si čiăng?
   Hlei kleh hĕ klei kă aseh dliê êran pral?
  6Kơ ñu anăn, kâo yơh brei leh kdrăn tač leh anăn lăn mâo hra jing anôk dôk.
  7Ñu bi êmut kơ ênai hao hao hlăm ƀuôn prŏng;
   ñu amâo hmư̆ ôh asăp mgăt ur.
  8Ñu hiu hlăm čư̆ jing kdrăn rơ̆k ñu,
   leh anăn duah rơ̆k mtah.

  9Si ngă, êmô dliê čiăng mă bruă kơ ih mơ̆?
   Ñu srăng đăm mlam ti war êmô ih mơ̆?
  10Dưi mơ̆ ih mđua knông kơ ñu brei kai hma ih,
   amâodah hwar hlăm tlung hma ih?
  11Ih srăng knang kơ ñu kyua klei ktang ñu prŏng mơ̆,
   leh anăn ih srăng jao mơ̆ kơ ñu bruă dleh ih?
  12Ih đăo mơ̆ kơ ñu srăng lŏ wĭt,
   leh anăn mdiăng ba mdiê ih kơ anôk prah?

  13Siap čĭm ôtrus pưh pral;
   ƀiădah ñu amâo dưi phiơr msĕ si čĭm jhưng ôh.
  14Kyuadah ñu lui boh ñu ti lăn,
   leh anăn bi krăm boh anăn hŏng lăn čuah,
  15ñu wơr bĭt hĕ kơ sa ƀĕ jơ̆ng dưi bi mčah hĕ boh anăn,
   leh anăn kơ hlô dliê dưi juă bi rai boh anăn.
  16Ñu ngă khăng hŏng phung êđai ñu,
   msĕ si digơ̆ amâo jing êđai ñu pô ôh;
   wăt tơdah ñu ngă snăn dưn, ñu amâo uêñ ôh;
  17kyuadah Kâo amâo brei klei knhâo ôh kơ ñu,
   leh anăn amâo brei sa kdrêč klei thâo săng ôh kơ ñu.
  18Tơdah ñu kgŭ leh anăn êran,
   ñu tlao mưč kơ aseh leh anăn mgăt gơ̆.

  19Ih brei kơ aseh klei ktang ñu mơ̆?
   Ih bi čăt mlâo yơ̆ng ti kkuê ñu mơ̆?
  20Ih brei ñu kdăt msĕ si ktuôp mơ̆?
   Klei ñu heh bi huĭ arăng mơh.
  21Ñu paih čar hlăm tlung, leh anăn mơak kyua klei ktang ñu;
   ñu hung ti anăp mnơ̆ng bi blah,
  22ñu tlao mưč kơ klei huĭ, leh anăn amâo êdu ai ôh;
   ñu amâo wir đuĕ kơ đao gưm ôh.
  23Ti dlông rŏng ñu arăng hmư̆ ênai đĭng tiông,
   mâo kju leh anăn kdrang mta ƀlêč ƀlir.
  24Hŏng klei jhŏng leh anăn ngêñ, ñu êran pral;
   ñu amâo dưi dôk ngơ ngĭn ôh tơdah hmư̆ asăp ki.
  25Tơdah hmư̆ asăp ki, ñu ur, ‘Eh heh!’
   ñu hưñ kơ mnâo bi blah mơ̆ng kbưi,
   ñu hmư̆ asăp khua kahan ur mjan leh anăn asăp arăng driâo.

  26Djŏ mơ̆ kyua klei knhâo ih tlang ktrâo phiơr lia,
   leh anăn mblang siap ñu phă dhŭng?
  27Djŏ mơ̆ hŏng klei ih mtă brei tlang đĭ
   leh anăn ngă hruh ñu ti anôk dlông?
  28Ti dlông boh tâo ñu dôk leh anăn ngă hruh ñu,
   leh anăn hlăm anôk alhŏk boh tâo kjăp.
  29Mơ̆ng anăn ñu ƀuh mnơ̆ng ñu čiăng mă;
   ală ñu dlăng kơ mnơ̆ng anăn mơ̆ng kbưi.
  30 Êđai ñu ƀuôp mnăm êrah;
   leh anăn ñu dôk ti anôk mâo mnơ̆ng djiê leh.”