39

1“Koj paub tias sai yug menyuam thaum twg,
   thiab koj ntsia ntsoov maum muas lwj
   yug menyuam lov?
  2Koj suav tau nws suab menyuam tsawg lub hli,
   thiab koj paub lub sijhawm
   uas nws xya menyuam lov,
  3yog thaum nws pw nthi xya menyuam,
   thiab xya tau tus menyuam mos?
  4Tej menyuam muaj zog tuaj thiab hlob
   rau tom hav zoov,
   ces txawm tawm mus lawm tsis rov los li.

  5“Leejtwg tso tus nees luav qus
   nyob kab ntsab?
   Leejtwg daws hlua tso tus nees luav mus?
  6Kuv muab lub tebchaws moj sab qhua
   rau nws nyob,
   thiab muab thaj av ntsev rau nws nkaum.
  7Nws thuam luag tej suab nrov ntshu hauv lub moos,
   nws tsis hnov tus uas caij lub suab qw.
  8Nws mus mus los los saum tej roob
   uas yog nws lub tshav zaub,
   nws nrhiav txhua yam zaub ntsuab ntsuab noj.

  9“Nyuj qus kam ua koj qhev lov?
   Nws yuav zov ntawm koj lub dab zaub
   ib hmos lov?
  10Koj muab hlua khi nyuj qus laij teb tau lov?
   Nws yuav hai lob phuaj hauv lub hav
   raws koj qab lov?
  11Koj yuav vam nws vim nws muaj zog heev,
   thiab muab koj tej haujlwm tso rau nws ua lov?
  12Koj vam tias nws yuav rov los,
   thiab thauj koj tej qoob los
   rau hauv lub tshav ntaus no lov?

  13“Noog ntxhuav phab tis ntxuaj zoo siab hlo,
   tiamsis nws phab tis thiab cov plaub
   zoo li os dej dub lov?p
  14Nws tseg nws tej qe rau hauv av,
   cia av puag kom sov,
  15tsis nco tias tej zaum ib txhais kotaw
   yuav tsuj kom tawg,
   thiab tej tsiaj qus yuav tsuj.
  16Nws ua nruj ua tsiv rau nws cov menyuam
   yam li tsis yog nws li,
  nws nkim nws lub zog nteg qe xwb
   nws tsis mob siab,
  17vim yog Vajtswv ua rau nws tsis muaj tswvyim,
   thiab tsis pub ib qho kev txawj ntse rau nws.
  18Thaum nws siv zog dhia khiav,
   nws thuam luag tus nees thiab tus uas caij nees.

  19“Koj pub zog rau nees lov?
   Koj cog txoob rau saum nees caj dab lov?
  20Koj ua rau nws dhia caws qia
   yam li kooj txig lov?
  Nws lub suab tshuab khav ntxhias
   txaus ntshai heev.
  21Nws txauj tes hauv lub hav
   thiab xyiv fab hlo rau nws lub zog,
  nws tawm mus ua rog
   rau cov uas tuav cuab yeej ua rog.
  22Nws thuam luag txojkev ntshai
   thiab tsis poob siab li,
   nws tsis thim khiav hniav ntaj.
  23Raj xub nrov zeev saum nws,
   thiab rab hmuv nkaug
   thiab rab hmuv laim ci nplas.
  24Nws dhia nrawm mus
   thiab npau taws ceev nyaum kawg li,
  thaum hnov dheev lub suab raj kub yaj
   nws nyob tsis tswm li.
  25Thaum tshuab raj kub yaj nrov
   nws hee laws,
  nws hnov ntxhiab ua rog deb deb,
   thiab hnov tej thawj rog lub suab txhib
   thiab lub suab qw.

  26“Koj lub tswvyim ua rau liaj
   txawj ya tshoom siab,
  thiab nthuav nws phab tis
   mus rau sab nrad lov?
  27Tus dav ya siab siab raws li koj hais
   thiab ua lub zes rau tej chaw siab lov?
  28Nws nyob ntawm qab tsuas,
   thiab ua zes rau saum hauv tsua uas ruaj khov.
  29Nws nyob qhov ntawd
   nuam saib tej tsiaj uas yuav tom,
   nws lub qhov muag pom tsiaj deb deb li.
  30Nws tej menyuam haus ntshav,
   tsiaj raug tua tuag rau qhovtwg,
   nws kuj nyob qhov ntawd.”