MA-LA-CHI

1


1Lời Chúa Hằng Hữu phán dạy Y-sơ-ra-ên, do tiên tri Ma-la-chi thông báo:
2Chúa phán: "Ta yêu các ngươi." Nhưng các ngươi hỏi: "Chúa tỏ tình yêu ấy cách nào?" Chúa đáp: "Ê-sau là anh Gia-cốp phải không? Thế nhưng Ta yêu Gia-cốp, 3mà ghét Ê-sau. Ta làm cho đồi núi Ê-sau ra hoang vu, đem sản nghiệp nó cho chó rừng. 4Nếu dòng dõi Ê-đôm bảo rằng: 'Chúng tôi dù bị đập tan, nhưng sẽ có ngày xây dựng lại'. Chúa Hằng Hữu Toàn năng đáp: 'Các ngươi xây thì Ta lại phá hủy.' Người ta sẽ gọi Ê-đôm là 'vùng gian ác,' là 'dân bị Chúa giận đời đời.' 5Mắt các ngươi sẽ chứng kiến những việc này, và lúc ấy, các ngươi sẽ nói: 'Chúa Hằng Hữu sẽ được tôn sùng tán tụng đến tận bên ngoài biên giới Y-sơ-ra-ên."'
6Đấng Hằng Hữu Toàn năng phán: "Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ trọng vọng chủ mình. Thế mà Ta là cha, các ngươi không kính, Ta là chủ, các ngươi không trọng. Còn các thầy tế lễ kia, các ngươi xem thường Danh Ta. Thế mà các ngươi còn hỏi: "Chúng tôi xem thường Danh Chúa bao giờ?' 7n'Khi các ngươi dâng lễ vật ô uế trên bàn thờ! Các ngươi hỏi: 'Chúng tôi làm cho lễ vật ô uế cách nào đâu?' 'Bằng cách coi rẻ bàn thờ của Chúa! 8Các ngươi dâng thú vật đui mù, què quặt, bệnh hoạn làm tế lễ cho Ta, không phải là tội sao? Thử đem dâng các lễ vật ấy cho tổng trấn các ngươi, xem ông ta có nhận và thi ơn cho các ngươi không?' 9Bây giờ các ngươi khẩn khoản nài xin Thượng Đế ban ơn: 'Xin Ngài tỏ lòng nhân từ với chúng tôi'. Tay các ngươi làm những việc như thế, làm sao Ngài thi ơn cho các ngươi được? 10Sao chẳng có một người nào trong các ngươi đóng cửa Đền thờ, để các ngươi khỏi hoài công nhen lửa nơi bàn thờ Ta? Ta không ưa thích các ngươi tí nào, Ta không chấp nhận lễ vật của các ngươi đâu." Chúa Toàn năng phán vậy.
11“Nhưng Danh Ta sẽ được các dân tộc khác tôn thờ từ phương đông cho đến phương tây. Khắp mọi nơi người ta sẽ dâng hương và lễ tinh khiết cho Ta, vì đối với các dân tộc nước ngoài, Danh Ta thật là vĩ đại." Chúa Toàn năng phán vậy.
12Nhưng các ngươi lại coi thường Danh Ta mà bảo rằng: 'Bàn của Chúa bị ô uế và lễ vật dâng trên bàn ấy đáng khinh bỉ.' 13Các ngươi còn than: 'Hầu việc Chúa thật là mệt nhọc và chán ngắt'! Rồi đem lòng khinh dể Ta. Các ngươi đem dâng thú vật ăn cắp, què quặt, bệnh hoạn thì có nên chấp nhận không? Chúa hỏi. 14Kẻ lừa đảo đáng bị nguyền rủa khi nó đã hứa dâng cừu đực chọn trong bầy, lại đem dâng con có tật cho Chúa. Ta là Vua tối cao; Danh Ta được các dân tộc nước ngoài kính sợ." Chúa Toàn năng phán vậy.