21

Klei Phat Kđi Bi Mdjiê Mnuih Amâo Thâo Pô Mdjiê

1“Tơdah hlăm čar Yêhôwa Aê Diê diih brei kơ diih mă bha arăng ƀuh sa čô mnuih arăng bi mdjiê leh dôk ti hma, leh anăn amâo thâo ôh hlei pô bi mdjiê gơ̆, 2snăn phung khua mduôn leh anăn phung khua phat kđi diih srăng nao mkă dŭm boh kbưi hŏng ƀuôn jŭm dar pô arăng bi mdjiê leh. 3Phung khua mduôn ƀuôn giăm hĭn kơ pô arăng bi mdjiê anăn srăng mă sa drei êmô ana ra amâo tuôm yua kơ bruă leh anăn amâo tuôm đua knông. 4Phung khua mduôn ƀuôn anăn srăng đoh êmô ana ra trŭn kơ tlung mâo êa dôk đoh namao, anôk arăng amâo tuôm pla kăn arăng tuôm rah mjeh rei, hlăm tlung anăn diñu srăng bi joh kkuê êmô ana ra anăn. 5Phung khua ngă yang phung anak êkei Y-Lêwi srăng nao giăm, kyuadah Yêhôwa Aê Diê ih ruah leh digơ̆ brei mă bruă kơ ñu leh anăn brei digơ̆ hơêč hmưi hlăm anăn Yêhôwa, leh anăn hŏng klei digơ̆ blŭ jih klei bi tăng leh anăn jih klei bi čĭk srăng bi ruê̆. 6Jih jang phung khua mduôn ƀuôn giăm hĭn kơ pô arăng bi mdjiê srăng rao kngan diñu ti dlông êmô ana ra arăng bi joh kkuê hlăm tlung. 7Diñu srăng hưn bi sĭt, ‘Kngan hmei amâo tuôm tuh ôh êrah anei, kăn ală hmei tuôm ƀuh arăng tuh êrah anei rei. 8Ơ Yêhôwa, pap brei kơ phung ƀuôn sang Israel diih, phung ih bi tui leh, leh anăn đăm yap ôh klei jing soh hŏng êrah amâo soh ti krah phung ƀuôn sang Israel diih; ƀiădah pap brei kơ diñu klei jing soh hŏng êrah.’ 9Snăn yơh diih srăng bi doh klei jing soh hŏng êrah amâo soh mơ̆ng krah diih, êjai ih ngă klei djŏ ti anăp ală Yêhôwa.”

Kơ Mniê Arăng Mă Êjai Bi Blah

10“Tơdah diih nao kơ klei bi blah hŏng phung roh diih, leh anăn Yêhôwa Aê Diê diih jao diñu hlăm kngan diih, leh anăn diih mă digơ̆ jing mnă, 11leh anăn diih ƀuh hlăm phung mnă anăn sa čô mniê siam, leh anăn diih tluh kơ ñu leh anăn čiăng mă ñu jing mô̆ diih, 12snăn brei diih atăt ba ñu kơ sang diih, leh anăn ñu srăng kuêh hĕ ƀŭk ñu leh anăn khăt kkâo kngan ñu. 13Ñu srăng toh hĕ čhiăm ao ñu hơô êjai jing mnă, leh anăn srăng dôk hlăm sang diih leh anăn kơŭ kyăm kơ ama leh anăn kơ amĭ ñu êjai jih sa mlan. Leh klei anăn diih dưi nao dôk hŏng ñu jing ung ñu, leh anăn ñu srăng jing mô̆ diih. 14Leh anăn tơdah diih amâo mơak hŏng ñu ôh, diih dưi lui ñu đuĕ ti anôk ñu čiăng, ƀiădah diih amâo dưi čhĭ ñu kơ prăk ôh, diih amâo dưi yap ñu jing hlŭn ôh, kyuadah ih bi hêñ ñu leh.”

Klei Bhiăn Djŏ kơ Pô Kkiêng Tal Êlâo

15“Tơdah sa čô êkei mâo dua čô mô̆, ñu khăp kơ sa čô leh anăn amâo khăp ôh kơ pô mkăn, leh anăn digơ̆ kkiêng brei kơ ñu anak, leh anăn tơdah anak êkei kkiêng tal êlâo jing anak mơ̆ng mniê ñu amâo khăp ôh, 16snăn ti hruê ñu bi mbha dŏ ñu mâo jing ngăn dưn kơ phung anak êkei ñu, ñu amâo dưi yap ôh anak êkei mơ̆ng mniê ñu khăp jing anak kkiêng tal êlâo hrô kơ anak êkei mơ̆ng mniê ñu amâo khăp ôh, pô jing anak kkiêng tal êlâo. 17Ƀiădah ñu srăng tŭ anak kkiêng tal êlâo anak êkei mơ̆ng mniê ñu amâo khăp ôh, hŏng klei ñu brei kơ gơ̆ dua bliư̆ lu hĭn mơ̆ng jih ngăn ñu mâo, kyuadah gơ̆ jing boh êlâo kơ klei mơai ñu; klei bhiăn jing ayŏng khua bha gơ̆.”

Anak Êkei Khăng Kŏ

18“Tơdah sa čô mnuih mâo sa čô anak êkei khăng kŏ leh anăn khăng bi kdơ̆ng, amâo čiăng gưt asăp ôh ama ñu amâodah amĭ ñu, leh anăn wăt tơdah digơ̆ mkra ñu dưn, ñu amâo srăng hmư̆ digơ̆ ôh, 19snăn ama leh anăn amĭ ñu srăng mă ñu leh anăn ba ñu kơ phung khua mduôn ƀuôn ñu ti ƀăng jang anôk ñu dôk. 20Leh anăn diñu srăng lač kơ phung khua mduôn ƀuôn ñu, ‘Nĕ anei, anak êkei hmei khăng kŏ leh anăn khăng bi kdơ̆ng, ñu amâo čiăng gưt asăp hmei ôh; ñu jing sa čô ră ƀơ̆ng huă leh anăn kreh kpiê ruă.’ 21Snăn jih jang phung êkei hlăm ƀuôn srăng bhĭr bi mdjiê ñu hŏng boh tâo. Msĕ snăn diih srăng bi doh klei jhat mơ̆ng krah diih; leh anăn jih jang phung Israel srăng hmư̆ leh anăn huĭ.”

Klei Bhiăn Mdê Mdê

22“Tơdah sa čô êkei ngă sa klei soh prŏng năng djiê leh anăn arăng bi mdjiê ñu, leh anăn diih ruôt ñu ti sa ƀĕ kyâo, 23 đăm lui asei mlei djiê ñu đăm mlam ôh ti kyâo, ƀiădah brei diih dơr ñu hruê anăn mơh, kyuadah pô arăng ruôt jing pô Aê Diê tăm pah leh. Đăm bi čhŏ ôh ala čar diih Yêhôwa Aê Diê diih brei kơ ih jing ngăn dưn.”