147

Khễn Yiang Sursĩ Ca Sốt Toâr Lứq

  1Lứq khễn Yiang Sursĩ!

  Pĩeiq lứq hái ũat khễn Yiang Sursĩ.
   Ranáq khễn án la ŏ́c bũi o cớp ŏ́c pĩeiq lứq.
  2Yiang Sursĩ tễng loah vil Yaru-salem tamái,
   cớp án ntôm dững achu loah máh cũai I-sarel ca noau cỗp tễ nhũang.
  3Án palai cũai bữn mứt pahỡm lambốh,
   cớp án tán aroâiq tâng bớc alới.
  4Toâq án tễng mantỗr, ống án toâp dáng máh léq sa‑ữi mantỗr ki,
   cớp dũ ŏ́c mantỗr bữn ramứh ĩn án khoiq amứh.
  5Ncháu hái la sốt toâr cớp bữn chớc lứq.
   Ŏ́c rangoaiq án tỡ bữn noau rơi ngih.
  6Yiang Sursĩ achỗn cũai asễng tỗ,
   ma án tĩn sarúq cũai loâi tâng cutễq.

  7Cóq ũat cansái ũat bo sa‑ỡn Yiang Sursĩ,
   cớp tapáih achúng yỗn Yiang Sursĩ tamứng.
  8Án táq yỗn ramứl cadớp nheq paloŏng,
   cớp án táq yỗn mia sễng tâng cutễq dŏq máh sarnóh bữn dáh,
   dếh bát bai tâng cóh.
  9Án tễng sana yỗn máh charán;
   cớp án chứm siem máh con chớm ca‑ac toâq con ki bữr bo sâng panhieih.

  10Án tỡ bữn bũi pahỡm tâng aséh bữn rêng,
   tỡ la tâng tỗp tahan clŏ́q lứq,
  11ma án sâng bũi pahỡm tâng cũai ca yám noap án,
   cớp cũai ca ngin án ayooq alới níc.

  12Ơ vil Yaru-salem ơi! Cóq mới khễn Yiang Sursĩ!
  Ơ vil Si-ôn ơi! Cóq mới khễn Yiang Sursĩ!
  13Án táq yỗn ngoah toong vil mới cỡt khâm;
   cớp án satốh ŏ́c bốn yỗn máh proai mới.
  14Tâng raloan cruang mới,
   án táq yỗn bữn ỡt ien khễ.
   Cớp án yỗn mới bữn khám tâc dũ cha.

  15Án ớn dũ ramứh yỗn cỡt tâng cốc cutễq nâi;
   chơ ramứh ki, lứq cỡt toâp.
  16Án táq yỗn prễl príl sễng samoât bỗng cupaih poân nheq tâng cloong cutễq.
   Cớp án trứh dỡq latac yỗn dỗ cỡt cloc samoât bŏ́h tâng cloong cutễq.
  17Án prứh asễng prễl samoât prứh ŏ́c tamáu ca cớt.
   Tỡ bữn noau rơi chĩuq tễ ŏ́c leng satal ca án khoiq táq ki.
  18Chơ án ớn dỡq khoiq dỗ yỗn yŏ́h nheq.
   Cớp án ớn cuyal phát loah; chơ dỡq hoi sĩa.

  19Án atỡng parnai án pỡ Yacốp,
   cớp án yỗn phễp rit cớp ŏ́c án patâp pỡ tỗp I-sarel.
  20Án tỡ bữn táq ranáq nâi chóq máh cũai canŏ́h.
   Ngkíq alới tỡ bữn dáng ntrớu tễ ŏ́c án patâp.

  Lứq khễn Yiang Sursĩ!