147

Qhuas Yawmsaub kws hlub Yeluxalee

  1Ca le qhuas Yawmsaub.

  Qhov kws hu nkauj qhuas peb tug Vaajtswv
   yog qhov kws zoo,
  qhov kws hu nkauj qhuas nwg
   yog yaam kws peb zoo sab ua
   hab tswm nyog peb ua.
  2Yawmsaub rov qaab rhawv
   lub nroog Yeluxalee,
  hab nwg qaws cov Yixayee
   kws tawg ua saab ua sua rov qaab lug.
  3Nwg khu cov tuabneeg lwj sab
   hab qhwv puab tej qhov txhaab.
  4Nwg kom tseg tas
   yuav tsum muaj pes tsawg lub nub qub
   hab tis npe rua txhua lub huvsw.
  5Peb tug Tswv luj kawg
   hab muaj fwjchim kawg nkaus,
  tsw muaj leejtwg yuav ntsuag tau
   nwg tug tswvyim.
  6Yawmsaub tsaa cov kws raug tsuj yuam sawv,
   nwg yuav qhau cov tuabneeg limham
   rua huv aav.

  7Ca le hu nkauj ua Yawmsaub tsaug,
   ca le ntaus nkauj nog ncaas
   qhuas peb tug Vaajtswv.
  8Nwg tso fuab laum nruab ntug,
   nwg npaaj naag ca rua lub nplajteb,
   nwg ua kuas tuaj nyom rua sau tej roob.
  9Nwg pub zaub rua tej tsaj txhu noj
   hab pub rua tej mivnyuas
   uab voj kws quaj tau noj.
  10Tsw yog nwg zoo sab rua tej neeg tug zug,
   hab tsw yog nwg zoo sab
   rua tuabneeg txhais ceg kws dha.
  11Tassws Yawmsaub zoo sab
   rua cov kws fwm hab paub ntshai nwg
  hab cov kws vaam khom
   rua nwg txujkev hlub kws ruaj khov.

  12Yeluxalee 'e, ca le qhuas Yawmsaub,
   Xi‑oo 'e, ca le qhuas koj tug Vaajtswv,
  13vem nwg tuav koj tej rooj loog ruaj khov kho,
   nwg foom koob moov rua tej tub ki
   kws nyob huv koj.
  14Nwg kuj pub kev thaaj yeeb
   rua huv koj lub tebchaws,
  nwg pub koj tau noj
   tej mog zoo zoo tsau npo.
  15Nwg xaa nwg tej lug tuaj rua lub nplajteb,
   nwg tej lug nthuav moog sai kawg.
  16Nwg tso daus xwb daus npu lug
   yaam le plaub yaaj,
   nwg tso te lug dawb vog le moov tshauv.
  17Nwg tso lawg lug yaam le qai zeb.
   Leejtwg yuav thev taug
   qhov kws nwg ua kuas no txag heev ntawd?
  18Nwg tso lug plhuav,
   ua rua tej ntawd yaaj taag,
  nwg tso nwg le cua ntsawj
   ua tej dej ndwg hlo moog.
  19Nwg qha nwg tej lug rua Yakhauj,
   hab qha nwg tej kaab ke
   hab kevcai rua Yixayee.
  20Nwg yeej tsw tau qha tej kevcai nuav
   rua lwm haiv tuabneeg,
   puab tsw paub nwg tej kevcai.

  Ca le qhuas Yawmsaub.