147

Qhuas Vajtswv Tus Muaj Hwjchim Loj Kawg Nkaus

  1Cia li qhuas tus TSWV!
  Qhov uas hu nkauj qhuas
   peb tus Vajtswv yog ib qho uas zoo heev,
  yeej tsimnyog sawvdaws txaus siab
   thiab qhuas nws kawg li.
  2Tus TSWV yog tus uas txhim kho
   lub nroog Yeluxalees,
  nws coj cov neeg uas raug luag ntes
   mus lawm rov qab los.
  3Nws kho cov neeg uas siab ntsws
   puas tas thiab qhwv lawv tej qhov txhab.

  4Nws yeej kom tseg saib pub muaj
   pestsawg lub hnubqub,
  thiab nws tis npe rau txhua lub
   hnubqub nyias muaj nyias npe.
  5Peb tus TSWV yog tus uas muaj
   hwjchim thiab muaj zog loj zog nchav,
  tsis muaj leejtwg yuav totaub txog
   nws lub tswvyim.
  6Nws txhawb tus uas txo hwjchim,
  tiamsis nws tsuj tus ua phem ua qias
   rau hauv av.

  7Cia li hu nkauj qhua tus TSWV,
   cia li ntaus nkauj nogncas qhuas Vajtswv.
  8Nws ua kom muaj huab nyob saum
   nruab ntug,
  nws tso nag los ywg lub ntiajteb
   thiab ua kom nroj tsuag tuaj saum tej pov roob.
  9Nws pub kom tej tsiaj muaj noj muaj haus,
  thiab pub kom tej menyuam uablag
   tau noj thaum lawv quaj.

  10Tsis yog nws txaus siab rau cov nees
   uas muaj zog,
  thiab tsis yog nws txaus siab rau cov
   tubrog uas siab tawv;
  11tiamsis nws txaus siab rau cov neeg
   uas hwm nws,
  thiab cov neeg uas cia siab rau nws
   txojkev hlub uas tsis paub kawg.

  12Yeluxalees, cia li qhuas tus TSWV!
   Xi-oos, cia li qhuas koj tus Vajtswv!
  13Nws tsomkwm koj tej roojvag nyob ruaj khov kho,
  nws foom koob hmoov rau koj haivneeg.
  14Nws tsomkwm tsis pub kom luag
   tuaj txeeb koj ciam dej ciam av,
  thiab nws pub kom koj ua tau qoobloo ntau.

  15Nws hais rau lub ntiajteb thiab tej
   lus uas nws hais ua rau txhua yam tiav.
  16Nws tso daus los puv toj roob hauv
   pes dawb paug ib yam li plaub yaj,
  thiab muaj te khov dawb paug rau
   txhua qhov ib yam li hmoov tshauv.
  17Nws tso lawg los ib yam li tej pobzeb,
  yeej tsis muaj leejtwg tiv taus qhov
   uas nws tso los ntawd li!
  18Nws hais lus xwb tej dej nkoog cia li
   yaj tas,
  nws tso cua ntsawj tuaj, ces tej dej cia li ntws lawm.

  19Nws qhia nws txojlus rau Yakhauj,
  nws piav nws tej lus samhwm thiab
   tej kevcai rau cov Yixalayees.
  20Nws tsis tau qhia tej ntawd rau lwm
   haivneeg li,
  rau qhov lwm haivneeg tsis paub nws
   tej kevcai.

  Cia li qhuas tus TSWV!