Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Yôhan
Ƀing mă tŭ: Gaios, năng ai ñu jing pô ba akŏ kơ sa boh amăng ƀing Sang Ơi Adai amăng kuăl Asia Anet gah yŭ̱
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 85 hăng thŭn 95 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Yôhan čih hră anai kiăng bơni kơ Gaios yuakơ djru brơi kơ ƀing nai hyu pơtô laih anŭn ƀuăh pơkra Diotrephês yuakơ ƀu ju̱m čơkă ôh ƀing gơ̆.

Hră Tal Klâo Tui Hăng Yôhan Čih jing hră čih rai mơ̆ng “pô Kŏng Tha” kơ pô djă̱ akŏ tơlơi đaŏ anăn ñu Gaios. Pô čih hră anai čih bơni kơ Gaios yuakơ tơlơi ñu djru kơ ƀing đaŏ pơkŏn, samơ̆ pơkơđiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng sa čô anăn Diotrephês.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi Pơhiăp Hlâo (1-4)
Tơlơi bơni kơ Gaios (5-8)
Tơlơi klă̱ kơđi kơ Diotrephês (9, 10)
Tơlơi pơđĭ pran jua yuakơ Dêmêtrios (11, 12)
Tơlơi klah čŭn (13-15)