12

Tơlơi Pơhơmutu Hlŭn Mơnă

1Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, ih hlak hơdip amăng tŏng krah ƀing ană plei tơgŭ pơkơdơ̆ng. Ƀing gơñu hơmâo mơta kiăng kơ lăng samơ̆ ƀu ƀuh ôh laih anŭn ƀing gơñu hơmâo tơngia kiăng kơ hơmư̆ samơ̆ ƀu hơmư̆ hơget ôh, yuakơ ƀing gơñu jing ƀing ană plei tơgŭ pơkơdơ̆ng.
3“Hơnŭn yơh, Ơ ană mơnuih hơi, ngă pơhơmutu bĕ kơ ƀing gơñu kơ tơlơi prap rơmet hơdôm gơnam ih kiăng kơ đuaĭ nao pơ lŏn čar ataih hlak tơ hrơi tơdang ƀing gơñu dŏ lăng kơ ih. Čơdơ̆ng nao bĕ čơdơ̆ng mơ̆ng anih ih dŏ kiăng kơ nao pơ anih pơkŏn. Năng ai ƀing gơñu či thâo hluh yơh wơ̆t tơdah ƀing gơñu jing ƀing ană plei tơgŭ pơkơdơ̆ng. 4Hlak tơ hrơi, tơdang ƀing gơñu dŏ lăng, ba tơbiă bĕ hơdôm gơnam ih prap rơmet kiăng nao pơ lŏn čar ataih. Tơdơi kơ anŭn hlak klăm, tơdang ƀing gơñu dŏ lăng, tơbiă nao bĕ kar hăng ƀing tơbiă nao pơ lŏn čar ataih. 5Hlak ƀing gơñu dŏ lăng, klơi hluh bĕ pơnăng sang ih laih anŭn mă ba bĕ hơdôm gơnam ih mơ̆ng amăng hluh anŭn. 6Pioh bĕ gơnam anŭn ƀơi bra ih tơdang ƀing gơñu dŏ lăng laih anŭn glăm bĕ gơnam anŭn tơbiă ƀơi hrơi klăm hơhuñ. Go̱m hĭ bĕ ƀô̆ ih kiăng kơ ih ƀu dưi ƀuh anih lŏn ôh, yuakơ Kâo hơmâo pơjing laih ih jing kar hăng gru kơnăl kơ sang anŏ ƀing Israel.”
7Tui anŭn, kâo ngă tui hăng Yahweh pơđar laih kơ kâo. Tơdang hrơi kâo ba tơbiă hơdôm gơnam kâo prap rơmet kiăng nao pơ lŏn čar ataih. Giŏng anŭn, tơdang klăm hơhuñ kâo klơi hluh pơnăng sang hăng tơngan kâo yơh. Kâo mă hơdôm gơnam kâo ƀơi mông yang hrơi lê̆, gui gơnam anŭn ƀơi bra kâo tơdang ƀing ană plei dŏ lăng yơh.
8Ƀơi mơguah Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 9“Ơ ană mơnuih hơi, djơ̆ mơ̆ sang anŏ ƀing Israel tơgŭ pơkơdơ̆ng tơña kơ ih tui anai: Hơget tơlơi ih hlak ngă lĕ?
10“Laĭ glaĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Boh hiăp yom pơphan anai pơruai kơ tơlơi pô khua moa amăng plei Yerusalaim laih anŭn kơ abih bang sang anŏ ƀing Israel jing ƀing dŏ amăng anŭn yơh.’ 11Laĭ bĕ kơ ƀing gơñu kơ tơlơi Kâo yơh jing gru kơnăl kơ ƀing gơñu.
 “Tơdang kâo hơmâo ngă laih tơlơi anŭn, tơlơi anŭn ăt či truh ƀơi ƀing gơñu kar kaĭ mơ̆n. Ƀing gơñu či nao pơ lŏn čar ataih jing ƀing hlŭn mơnă yơh.
12“Pô khua moa amăng ƀing gơñu či pioh hơdôm gơnam ñu ƀơi bra ñu ƀơi mông klăm hơhuñ hăng tơbiă đuaĭ yơh laih anŭn arăng či klơi sa boh amăng hluh ƀơi pơnăng brơi kơ ñu găn nao yơh. Ñu či go̱m hĭ ƀô̆ mơta ñu kiăng kơ ñu ƀu thâo ƀuh anih lŏn anŭn ôh. 13Kâo či dăng hơñuăl kâo kiăng kơ ƀač kơ ñu laih anŭn ñu či djơ̆ hơñuăl kâo yơh. Kâo či ba ñu nao pơ lŏn čar Babilon, jing anih lŏn ƀing Khaldea, samơ̆ ñu ƀu či ƀuh ôh laih anŭn ñu či djai hĭ pơ anih anŭn yơh. 14Kâo či pơčơlah hĭ tui hăng khul angĭn thut yơh abih bang ƀing hlơi pô dŏ jum dar ñu kiăng djru kơ ñu. Anŭn jing abih bang ƀing ling tơhan ñu yơh. Kâo či kiaŏ mă ƀing gơñu hăng mơta đao yơh.
15“Ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh, tơdang Kâo pơčơlah hĭ ƀing gơñu amăng ƀing lŏn čar laih anŭn amăng abih bang khul lŏn čar pơkŏn. 16Samơ̆ Kâo či pioh glaĭ ƀiă đôč amăng ƀing gơñu dŏ so̱t mơ̆ng tơlơi pơblah, tơlơi ư̆ rơpa laih anŭn tơlơi kli̱n khe̱ng, kiăng kơ amăng ƀing lŏn čar ƀing gơñu nao anŭn či thâo krăn kơ abih bang tơlơi bruă hơƀak drak gơñu yơh. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či huĭ bra̱l hăng thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.”
17Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 18“Ơ ană mơnuih, tơtư̆ tơtơ̆ng bĕ tơdang ih ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng ih laih anŭn huĭ bra̱l bĕ tơdang ih mơñum ia ih. 19Pơtă bĕ kơ ƀing ană plei amăng anih lŏn anŭn tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơruai kơ ƀing dŏ hơdip amăng plei Yerusalaim amăng anih lŏn ƀing Israel tui anai: Ƀing gơñu či ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng gơñu amăng tơlơi rŭng răng laih anŭn mơñum ia gơñu amăng tơlơi tah hơtai yơh, yuakơ anih lŏn gơñu ƀing rŏh ayăt či rai tơluăh mă hĭ abih bang gơnam amăng anŭn yuakơ tơlơi ƀrưh ƀai abih bang ƀing hơdip pơ anih anŭn ngă. 20Hơdôm plei pla mơnuih dŏ hlâo adih či jing hĭ rơngol laih anŭn anih lŏn jing hĭ hông hang yơh. Giŏng anŭn, ih či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.’ ”
21Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 22“Ơ ană mơnuih hơi, yua hơget ƀing gih hơmâo tơlơi pơrơtưh anai amăng anih lŏn anŭn lĕ, ‘Khul hrơi găn rơgao laih anŭn rĭm tơlơi pơƀuh truh đôč đač’? 23Laĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo pơđŭt hĭ tơlơi pơrơtưh anŭn laih anŭn ƀing gơñu ƀu či yua pơruai tơlơi pơrơtưh anŭn amăng ƀing Israel dơ̆ng tah.’ Laĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Khul hrơi jĕ laih tơdang rĭm tơlơi pơƀuh krep truh hĭ. 24Yuakơ ƀu či hơmâo khul tơlơi pơƀuh soh ƀôdah tơlơi laĭ lui hlâo ƀlŏr dơ̆ng tah amăng ƀing ană plei Israel. 25Samơ̆ Kâo, jing Yahweh, či pơhiăp tơlơi Kâo kiăng laih anŭn tơlơi anŭn či krep truh hĭ tañ yơh. Yuakơ amăng rơnŭk gih, Ơ sang tơgŭ pơkơdơ̆ng hơi, Kâo či pơkrĕp truh hĭ hơget tơlơi Kâo pơhiăp yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.’ ”
26Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 27“Ơ ană mơnuih hơi, sang anŏ ƀing Israel pơhiăp tui anai, ‘Tơlơi pơƀuh ih ƀuh jing lu thŭn mơ̆ng ră anai, laih anŭn tơlơi ih laĭ lui hlâo jing kơ rơnŭk pơanăp sui biă mă.’
28“Hơnŭn yơh, laĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Ƀu hơmâo boh pơhiăp Kâo pă dơ̆ng tah či akaih hĭ. Hơdôm tơlơi Kâo pơhiăp či krep truh hĭ yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.’ ”