12

Y-Êsêkiêl Ngă Klei Bi Hmô kơ Klei Nao Jing Mnă

1Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2 “Ơ anak mnuih, ih dôk ti krah sa phung ƀuôn sang khăng bi kdơ̆ng, phung mâo ală dưi ƀuh ƀiădah amâo ƀuh ôh, phung mâo knga dưi hmư̆ ƀiădah amâo hmư̆ ôh; kyuadah diñu jing sa boh sang khăng bi kdơ̆ng. 3Kyuanăn, Ơ anak mnuih, mkra bĕ kơ ih pô dŏ dô djă ba kơ klei kbiă mơ̆ng čar, leh anăn kbiă msĕ si arăng suôt mơ̆ng čar nao jing mnă êjai yang hruê ti anăp ală diñu. Ih srăng nao msĕ si mnă arăng suôt mơ̆ng čar mơ̆ng anôk ih kơ anôk mkăn ti anăp ală diñu. Năng ai diñu srăng thâo săng, wăt tơdah diñu jing sa boh sang khăng bi kdơ̆ng dưn. 4Brei ih djă ba mbĭt dŏ dô ih êjai yang hruê ti anăp ală diñu, msĕ si dŏ dô djă ba nao jing mnă kơ čar mkăn; leh anăn brei ih nao êjai tlam ti anăp ală diñu, msĕ si phung mnuih ngă tơdah nao jing mnă kơ čar mkăn. 5Ƀoh mnư̆ ti anăp ală diñu leh anăn kbiă ti ƀăng anăn. 6Ti anăp ală diñu brei ih klam dŏ dô ti mra ih, leh anăn djă ba gơ̆ êjai mmăt; brei ih guôm ƀô̆ mta ih tơl ih amâo dưi ƀuh čar ôh; kyuadah kâo mjing ih leh sa mnơ̆ng bi klei bi hmô kơ sang Israel.”
7Kâo ngă msĕ si ñu mtă kơ kâo leh. Kâo djă ba dŏ dô kâo ti tač êjai yang hruê, jing dŏ dô djă ba kơ klei nao jing mnă hlăm čar mkăn, leh anăn êjai tlam kâo ƀoh mnư̆ hŏng kngan kâo pô; kâo kbiă nao êjai mmăt, klam dŏ dô kâo ti mra ti anăp ală diñu.
8Ti aguah, Yêhôwa blŭ kơ kâo: 9“Ơ anak mnuih, amâo djŏ hĕ sang khăng bi kdơ̆ng Israel êmuh leh kơ ih, ‘Ya klei ih dôk ngă?’ 10Lač bĕ kơ diñu, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Klei ktrŏ anei djŏ kơ khua hlăm ƀuôn Yêrusalem leh anăn kơ jih jang sang Israel dôk hlăm ƀuôn anăn.’ 11Lač bĕ, ‘Kâo jing sa klei bi hmô kơ diih: msĕ si kâo ngă leh, msĕ snăn arăng srăng ngă kơ diñu; diñu srăng kbiă mơ̆ng čar nao jing mnă.’ 12Khua ti krah diñu srăng klam dŏ dô ñu ti mra ñu êjai mmăt, leh anăn srăng đuĕ nao; ñu srăng ƀoh mnư̆ leh anăn kbiă tinăn; ñu srăng guôm ƀô̆ mta ñu, tơl ñu amâo dưi ƀuh ôh čar hŏng ală ñu. 13 Leh anăn kâo srăng dăng ñuăl kâo kơ ñu, leh anăn ñu srăng djŏ ñuăl kâo; leh anăn kâo srăng atăt ñu kơ ƀuôn Ƀaƀilôn hlăm čar phung Kaldê, ƀiădah ñu amâo srăng ƀuh čar anăn ôh; leh anăn ñu srăng djiê tinăn. 14Kâo srăng bi bra đuĕ phă jih jang angĭn jih jang phung dôk jŭm dar ñu, phung đru ñu leh anăn jih jang phung kahan ñu; leh anăn kâo srăng suê̆ đao gưm tiŏ diñu. 15Diñu srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa tơdah kâo suôt diñu ti krah phung găp djuê mnuih leh anăn bi bra diñu hlăm čar mkăn. 16Ƀiădah kâo srăng lui đa đa hlăm phung diñu tlaih mơ̆ng đao gưm, mơ̆ng klei ư̆ êpa, leh anăn mơ̆ng klei ruă bi mdjiê, čiăng kơ diñu dưi hưn jih klei jhat kâo bi êmut kheh diñu ngă leh ti krah phung găp djuê mnuih anôk diñu srăng nao, leh anăn dưi thâo kơ kâo jing Yêhôwa.”
17Yêhôwa lŏ blŭ kơ kâo: 18“Ơ anak mnuih, ƀơ̆ng bĕ kpŭng leh anăn mnăm bĕ êa hŏng klei ktư̆ yơ̆ng leh anăn klei huĭ; 19leh anăn lač bĕ kơ phung ƀuôn sang hlăm čar, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač djŏ kơ phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem leh anăn hlăm čar Israel: Diñu srăng ƀơ̆ng kpŭng diñu hŏng klei huĭ, leh anăn mnăm êa hŏng klei rŭng răng, kyuadah arăng srăng plah mă jih jang mnơ̆ng hlăm čar diñu, kyua klei ƀai jih jang phung dôk hlăm čar anăn ngă leh. 20Arăng srăng bi rai ƀuôn mâo mnuih dôk, leh anăn čar srăng jing ênguôl; leh anăn diih srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa.’ ”
21Yêhôwa blŭ kơ kâo: 22“Ơ anak mnuih, ya klei bi hriêng anei diih blŭ leh djŏ kơ čar Israel, lač, ‘Hruê mlan êgao leh, leh anăn jih jang klei bi ƀuh amâo bi sĭt ôh’? 23Snăn hưn bĕ kơ diñu, ‘Snei klei Yêhôwa Aê Diê lač: Kâo srăng bi ruê̆ klei bi hriêng anei, leh anăn diñu amâo srăng lŏ yua ñu ôh jing sa klei bi hriêng hlăm čar Israel.’ Ƀiădah lač bĕ kơ diñu, ‘Hruê truh leh, leh anăn jih jang klei bi ƀuh dơ̆ng bi sĭt yơh.’ 24Kyuadah amâo srăng lŏ mâo ôh klei bi ƀuh luar amâodah klei mdian mplư hlăm sang Israel. 25Ƀiădah kâo gơ̆ Yêhôwa srăng blŭ klei kâo srăng blŭ, leh anăn klei anăn srăng truh sĭt. Klei anăn amâo srăng lŏ bi krư̆i ôh, ƀiădah truh hlăm ênuk diih yơh, Ơ sang khăng bi kdơ̆ng. Kâo srăng blŭ leh anăn bi truh klei anăn, Yêhôwa Aê Diê lač.”
26Yêhôwa lŏ blŭ kơ kâo: 27“Ơ anak mnuih, nĕ anei sang Israel lač, ‘Klei ñu bi ƀuh djŏ kơ sui hruê êdei, leh anăn ñu hưn êlâo kơ ênuk sui êdei.’ 28Snăn lač bĕ kơ diñu, Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Amâo mâo sa boh blŭ kâo srăng lŏ bi krư̆i ôh, ƀiădah klei kâo blŭ leh srăng bi truh, Yêhôwa Aê Diê lač.”