21

Yêhôwa Asah Đao Gưm

1 Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2“Ơ anak mnuih, wir bĕ ƀô̆ mta ih phă ƀuôn Yêrusalem leh anăn mtô bi kdơ̆ng hŏng adŭ doh jăk; hưn êlâo bĕ klei bi kdơ̆ng hŏng čar Israel, 3leh anăn lač kơ čar Israel: ‘Snei Yêhôwa lač: Nĕ anei, kâo bi kdơ̆ng hŏng ih, leh anăn kâo srăng suê̆ đao gưm kâo leh anăn bi mdjiê wăt phung kpă ênô leh anăn phung ƀai mơ̆ng krah ih. 4Kyuadah kâo srăng bi mdjiê hĕ wăt phung kpă ênô leh anăn phung ƀai, snăn đao gưm kâo srăng kbiă mơ̆ng hrŭm ñu ngă kơ jih jang mnuih mơ̆ng čar dhŭng truh kơ čar dưr. 5Leh anăn jih jang mnuih srăng thâo kơ kâo gơ̆ Yêhôwa suê̆ leh đao gưm mơ̆ng hrŭm; kâo amâo srăng lŏ hrô đao gưm kâo hlăm hrŭm ôh.’ 6Snăn krao bĕ, Ơ anak mnuih; krao bĕ hŏng ai tiê mčah leh anăn ênguôt ktrŏ ti anăp ală diñu. 7Tơdah diñu lač kơ ih, ‘Si ngă ih krao?’ brei ih lač, ‘Kyua klei mrâo mrang mra truh. Tơdah klei anăn truh jih jang ai tiê srăng dlưh, jih jang kngan srăng jing awăt, jih jang ai mĭn srăng jing êdu, leh anăn jih jang kơŭt srăng jing êun msĕ si êa.’ Nĕ anei, klei anăn srăng truh leh anăn bi sĭt, Yêhôwa Aê Diê lač.”
8Yêhôwa blŭ kơ kâo: 9“Ơ anak mnuih, hưn êlâo leh anăn lač bĕ, ‘Snei Yêhôwa lač, lač bĕ:
  Sa ƀĕ đao gưm, sa ƀĕ đao gưm,
   arăng sah leh, leh anăn mgoh leh mơh.
  10Arăng sah leh pioh koh bi mdjiê,
   arăng mgoh leh čiăng bi ktlă msĕ si kmlă!
 Drei srăng ngă klei mơak mơ̆ kơ giê mtao, anak êkei kâo Yuđa? Đao gưm bi êmut snăk kơ giê kyâo msĕ snăn.
  11Snăn arăng mtă leh brei bi mgoh đao gưm anăn,
   čiăng kơ arăng dưi djă gơ̆;
  arăng sah leh anăn bi mgoh gơ̆ leh
   čiăng brei kơ kngan pô bi mdjiê.
  12Ur čŏk hia bĕ, Ơ anak mnuih,
   kyuadah đao gưm anăn srăng ngă kơ phung ƀuôn sang kâo,
  srăng ngă kơ jih jang phung khua Israel;
   arăng jao leh diñu kơ đao gưm
  mbĭt hŏng phung ƀuôn sang kâo.
   Snăn pah bĕ đah da ih.
13Klei lông dlăng srăng truh sĭt. Si ngă diih bi êmut kơ giê mtao Yuđa? Giê anăn srăng dưi,’ ” Yêhôwa Aê Diê lač.
  14“Snăn hưn êlâo bĕ, Ơ anak mnuih,
   pah bĕ kngan ih
  leh anăn brei đao gưm koh dua bliư̆,
   Ơ, tlâo bliư̆ yơh,
  čiăng bi mdjiê phung arăng čuăn bi mdjiê;
   jing đao gưm kơ klei bi mdjiê prŏng
   hriê ngă kơ diñu jŭm gah găn,
  15čiăng kơ ai tiê diñu dlưh,
   leh anăn lu mnuih êbuh djiê
  ti jih jang ƀăng jang diñu.
   Kâo brei leh đao gưm ktlă;
  Hƀơih! arăng mgoh ñu leh tơl ktlă msĕ si kmlă,
   mkra leh kơ klei bi mdjiê.
  16Ơ đao gưm, koh bi tloh phă hnuă
   leh anăn phă điâo
   tui si mta đao gưm nao.
  17Kâo msĕ mơh srăng pah kngan kâo,
   leh anăn kâo srăng bi hrăp klei kâo ngêñ;
   kâo gơ̆ Yêhôwa blŭ leh klei anăn.”
18Yêhôwa lŏ blŭ kơ kâo: 19“Ơ anak mnuih, treh dua êlan đao gưm mtao Ƀaƀilôn srăng hriê; jih dua êlan anăn srăng kbiă hriê mơ̆ng sa boh čar. Ngă bĕ gơ̆ng bi knăl, mdơ̆ng gơ̆ ti phŭn êlan nao kơ sa boh ƀuôn; 20treh êlan kơ đao gưm truh kơ ƀuôn Rabla hlăm čar phung Amôn leh anăn êlan mkăn truh kơ čar Yuđa, leh anăn kơ čar ƀuôn Yêrusalem ƀuôn mâo kđông kahan. 21Kyuadah mtao Ƀaƀilôn dôk dơ̆ng ti anôk êlan bi ktlah, ti phŭn dua bĭt êlan, čiăng ngă klei mdian; ñu êyuh bi mđăo hŏng ƀrăm, ñu êmuh kơ phung rup yang têraphim, ñu ksiêm dlăng kơ tiê. 22Klei mđăo djŏ kơ ƀuôn Yêrusalem dôk ti kngan hnuă ñu, čiăng ha ƀăng êgei ur, čiăng ur driâo, djă giê čiăng bi klưh ƀăng jang, čiăng mđĭ lăn dưi ngă kơ mnư̆, čiăng mdơ̆ng sang tum kơ klei wang blah. 23Ƀiădah phung kat asei dôk sĭt suôr hŏng ñu srăng mĭn jing mdian klei luar; ƀiădah mtao Ƀaƀilôn srăng brei diñu hdơr klei diñu jing soh, čiăng mă diñu jing mnă.
24Snăn Yêhôwa Aê Diê lač snei: ‘Kyuadah diih brei arăng hdơr leh klei diih jing soh hŏng klei bi êdah klei soh diih, snăn hlăm jih jang klei diih ngă klei soh diih bi êdah leh — kyuadah diih brei arăng hdơr, arăng srăng mă diih jing mnă. 25Bi ih, Ơ khua phung Israel, pô čhŏ leh anăn ƀai, hruê truh leh ênuk klei bi kmhal ih, 26snei Yêhôwa Aê Diê lač: Mă hĕ čhiăm păn kŏ, leh anăn mă hĕ đuôn mtao; amâo srăng lŏ jing ôh msĕ si diñu jing leh; arăng srăng bi mđĭ phung luă gŭ, leh anăn mtrŭn phung mgao. 27Kâo srăng mjing ñu kăm rai, kăm rai, kăm rai; kâo srăng brei ñu jing kăm rai tơl pô mâo klei năng truh; leh anăn kơ pô anăn yơh kâo srăng brei klei kiă kriê anăn.’ ”

Klei Phat Kđi kơ Phung Amôn

28“Bi ih, Ơ anak mnuih, hưn êlâo leh anăn lač bĕ, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač djŏ kơ phung Amôn leh anăn kơ klei diñu blŭ bi hêñ:
  Sa ƀĕ đao gưm, sa ƀĕ đao gưm
   arăng suê̆ leh kơ klei bi mdjiê,
  arăng mgoh leh pioh bi rai
   čiăng bi ktlă mngač msĕ si kmlă!
  29Êjai diñu ƀuh kơ ih klei bi ƀuh luar,
   êjai diñu mdian klei luar kơ ih
  arăng srăng yua ih koh ti kkuê phung ƀai pioh kơ klei djiê,
   kơ diñu hruê truh leh,
   ênuk klei phat kđi knhal tuč truh leh.
  30Lŏ hrô đao gưm hlăm hrŭm gơ̆.
   Hlăm anôk arăng hrih ih leh,
  hlăm čar phung aê ih,
   kâo srăng phat kđi ih.
  31Kâo srăng tuh klei kâo čôñ ti dlông ih;
   Kâo srăng thut ti dlông ih pui klei kâo ngêñ;
  leh anăn kâo srăng jao ih hlăm kngan phung măk ƀai, phung
   knhâo thâo bi mdjiê.
  32Diih srăng jing djuh kơ pui;
   arăng srăng tuh êrah ih ti čar ih;
  arăng amâo srăng lŏ hdơr kơ ih ôh,
   kyuadah kâo gơ̆ Yêhôwa blŭ leh klei anăn.’ ”