25

Klei Hưn Êlâo Bi Kdơ̆ng hŏng Phung Amôn

1 Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2“Ơ anak mnuih, wir bĕ ƀô̆ ih phă phung anak čô Amôn leh anăn hưn êlâo bi kdơ̆ng hŏng diñu. 3Lač bĕ kơ phung anak čô Amôn: ‘Hmư̆ bĕ klei Yêhôwa Aê Diê blŭ: Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Kyuadah ih lač, “Ah hah!” kơ adŭ doh jăk kâo tơdah arăng bi čhŏ leh, leh anăn kơ čar Israel tơdah arăng brei čar jing ênguôl, leh anăn kơ sang Yuđa tơdah diñu kbiă mơ̆ng čar jing mnă; 4kyuanăn kâo srăng jao ih jing mnơ̆ng phung mơ̆ng čar Ngŏ mă bha leh anăn diñu srăng ngă kđông kahan ti krah ih leh anăn ngă anôk digơ̆ dôk ti krah ih; digơ̆ srăng ƀơ̆ng boh ih, leh anăn srăng mnăm êa ksâo êmô ih. 5Kâo srăng brei ƀuôn Raba jing kdrăn rơ̆k kơ aseh samô leh anăn jih čar phung Amôn jing war kơ biăp. Hlăk anăn diih srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa. 6Kyuadah snei Yêhôwa Aê Diê lač: kyuadah ih pah leh kngan leh anăn ktrăm leh jơ̆ng ih leh anăn hơ̆k mơak hŏng jih ai tiê ƀai ih kơ čar Israel, 7kyuanăn nĕ anei, kâo yơr leh kngan kâo bi kdơ̆ng hŏng ih leh anăn srăng jao ih jing mnơ̆ng phung găp djuê mnuih plah mă. Kâo srăng bi rai ih mơ̆ng phung ƀuôn sang leh anăn brei ih rai tuč mơ̆ng lăn ala. Kâo srăng bi rai ih. Hlăk anăn ih srăng thâo kâo jing Yêhôwa.’ ”

Klei Hưn Êlâo Bi Kdơ̆ng hŏng Phung Môap

8 “Snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Kyuadah phung Môap leh anăn phung čư̆ Sêir lač, “Nĕ anei, sang Yuđa jing msĕ si jih jang găp djuê mkăn,” 9kyuanăn kâo srăng pŏk lăn phung Môap mơ̆ng ƀuôn ti knông lăn ñu, klei guh kơang čar, ƀuôn Bet-Jêsimôt, ƀuôn Baal-Mêôn, leh anăn ƀuôn Kiriathaim. 10Kâo srăng brei čar Môap mbĭt hŏng phung Amôn kơ phung ƀuôn sang čar Ngŏ mă bha čiăng kơ arăng amâo lŏ hdơr ôh čar Môap ti krah phung găp djuê mnuih, 11leh anăn kâo srăng bi kmhal čar Môap. Hlăk anăn diñu srăng thâo kâo jing Yêhôwa.’ ”

Klei Hưn Êlâo Bi Kdơ̆ng hŏng Čar Êđôm

12 “Snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Kyuadah čar Êđôm ngă leh klei rŭ ênua kơ sang Yuđa leh anăn ngă soh kjham êjai rŭ ênua kơ digơ̆, 13kyuanăn snei Yêhôwa Aê Diê lač: kâo srăng yơr kngan kâo bi kdơ̆ng hŏng čar Êđôm, leh anăn bi rai hĕ mơ̆ng čar anăn wăt mnuih wăt hlô mnơ̆ng; leh anăn kâo srăng mjing čar anăn ênguôl; mơ̆ng ƀuôn Têman truh kơ ƀuôn Dêdan diñu srăng êbuh djiê hŏng đao gưm. 14Kâo srăng rŭ ênua ngă kơ phung Êđôm hŏng kngan phung ƀuôn sang kâo Israel, leh anăn diñu srăng ngă kơ čar Êđôm tui si klei kâo ăl leh anăn ngêñ; leh anăn phung Êđôm srăng thâo klei kâo rŭ ênua, Yêhôwa Aê Diê lač.’ ”

Klei Hưn Êlâo Bi Kdơ̆ng hŏng Phung Philistin

15 “Snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Kyuadah phung Philistin rŭ ênua ngă hŏng ai tiê ƀai čiăng bi rai hŏng klei bi roh amâo thâo ruê̆ duah bi rai čar Yuđa, 16kyuanăn snei Yêhôwa Aê Diê lač: Nĕ anei, kâo yơr kngan kâo ngă kơ phung Philistin, leh anăn kâo srăng bi rai phung Kêrêthit, leh anăn bi rai phung ăt dôk ti hang êa ksĭ. 17Kâo srăng ngă klei rŭ ênua prŏng ngă kơ diñu hŏng klei kâo ngêñ kâo srăng bi kmal diñu. Hlăk anăn diñu srăng thâo kâo jing Yêhôwa, tơdah kâo rŭ ênua ngă kơ diñu.’ ”