25

Lời tiên tri về Am-môn và Mô-áp

1Chúa phán bảo tôi: 2“Con loài người, hãy hướng vê xứ Am-môn mà nói tiên tri về dân tộc ấy! 3Con bảo chúng: "Hãy nghe lời Thượng Đế Hằng Hữu phán dạy : Vì ngươi phỉ báng khi Đền thờ Ta bị hủy diệt, nhạo cười dân Y-sơ-ra-ên đang gặp cơn thống khổ, và chế giễu dân Giu-đa đang bị lưu đày, 4nên Ta sẽ để cho dân du mục từ sa mạc phương đông tràn ngập và chiếm đóng đất nước ngươi, ăn hết hoa quả ngươi và cướp đoạt sữa của đàn gia súc ngươi. 5Ta sẽ làm cho thủ đô Ráp-ba biến thành đồng cỏ và các thành phố Am-môn biến thành nơi chăn gia súc. Khi ấy, ngươi sẽ biết Ta là Đấng Hằng Hữu. 6Vì Thượng Đế Hằng Hữu phán: 'Vì ngươi đã vỗ tay, nhảy mừng với tâm địa nham hiểm khi thấy đất nước Y-sơ-ra-ên bị xâm làng, 7nên Ta sẽ giá tay chống nghịch ngươi, và nạp ngươi cho các dân tộc nước ngoài, Ta sẽ xóa bỏ ngươi khỏi bản đồ các nước và tiêu diệt ngươi. Khi ấy ngươi sẽ biết Ta là Chân Thần.'

8Thượng Đế Hằng Hữu phán: 'Vì Mô-áp dám nói rằng Giu-đa cũng chẳng hơn gì các dân tộc khác, 9,10nên Ta sẽ chọc thủng phòng tuyến phía đông của Mô-áp, quét sạch các thành phố dọc biên cương mà dân ngươi từng hãnh diện là Bết-giê-si-mốt, Ba-anh-mê-ôn, và Ki-ri-át-tha-im. Các dân du mục từ sa mạc phương đông sẽ tràn ngập đất nước ngươi như đất nước Am-môn. Mô-áp sẽ bị xóa khỏi bản đồ các nước. 11Như thế, Ta sẽ đoán phạt dân Mô-áp và chúng sẽ biết Ta là Chân Thần.'

Lời tiên tri về Ê-đôm và Phi-li-tin

12Thượng Đế Hằng Hữu phán: "Vì Ê-đôm đã phạm tội nặng khi chúng báo thù dân Giu-đa, 13nên nắm tay Ta sẽ đập tan nước Ê-đôm và quét sạch dân Ê-đôm với cả các bầy súc vật chúng. Lưỡi gươm sẽ tàn sát mọi sinh vật từ Thê-man đến Đê-đan. 14Dân Y-sơ-ra-ên Ta sẽ ra tay thực hiện sự báo ứng xứng đáng của Ta.

15Thượng Đế Hằng Hữu phán: "Vì dân Phi-li-tin đã phạm tội nặng khi chúng báo thù dân Giu-đa, 16nên Ta sẽ giang tay chống nghịch Phi-li-tin, quét sạch dân Kê-rê-thít và tuyệt diệt dân chúng dọc miền duyên hải Phi-li-tin. 17Ta sẽ hình phạt họ để báo ứng xứng đáng về những việc ác họ đã làm. Khi ấy, họ sẽ biết Ta là Chân Thần."