25

Douc Waac Gorngv Ammon Mienh

1Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc huin mingh Ammon Mienh wuov, douc waac gorngv ninh mbuo. 3Oix zuqc mbuox Ammon Mienh, ‘Muangx Ziouv Tin-Hungh nyei waac maah! Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv. “Yie nyei singx dinc zuqc maaih uix, I^saa^laa^en Deic-Bung zuqc baaic huaang, Yu^ndaa nyei zeiv-fun yaac zuqc guaatv mingh wuov zanc, meih mbuo gorngv, ‘Aav haah!’ 4Weic naaiv yie oix zorqv meih mbuo jiu bun Dong Bung nyei fingx weic benx ninh mbuo nyei buonc. Ninh mbuo oix liepc ninh mbuo nyei ciangv, corng ninh mbuo nyei ndopv-liuh yiem meih mbuo mbu'ndongx. Ninh mbuo ziouc nyanc meih mbuo nyei biouv yaac hopv meih mbuo nyei ngongh nyorx. 5Yie oix bun Lapv^mbaa Zingh benx bungx lorh torh nyei ciangv, yaac bun Ammon Deic nyei dorngx benx yungh guanh, ba'gi yungh guanh nyei ciangv. Wuov zanc meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv.” 6Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Weic zuqc meih mbuo mbaix buoz ndamc zaux a'hneiv maaih hnyouv nzorng haic I^saa^laa^en Deic-Bung, 7yie ziouc sung yie nyei buoz zoux bun meih mbuo. Yie zorqv meih mbuo jiu bun maanc guoqv benx luv nyei ga'naaiv. Yie oix bun meih mbuo yiem maanc fingx mbu'ndongx zuqc pai guangc, yaac bun meih mbuo yiem maanc guoqv zuqc mietc. Yie oix bun meih mbuo zuqc baaic nzengc. Wuov zanc meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ”+’

Douc Waac Gorngv Mo^apc

8“Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, ‘Weic zuqc Mo^apc caux Se^i gorngv, “Mangc maah! Yu^ndaa nyei zeiv-fun caux norm-norm guoqv nyei mienh fih hnangv nyei.” 9Weic naaiv yie oix bun Mo^apc gapv-jaaix ga'hlen nyei zingh mbaaix, se Mo^apc Deic-Bung nyei njang-laangc zingh, Mbetc Ye^si^motv Zingh, Mbaa^an Me^on Zingh caux Ki^li^yaa^taa^im Zingh. 10Yie oix zorqv Mo^apc Mienh caux jienv Ammon Mienh jiu bun Dong Bung nyei fingx weic benx ninh mbuo nyei buonc, bun maanc guoqv mbu'ndongx maiv maaih haaix dauh jangx duqv Ammon Mienh. 11Yie yaac oix dingc Mo^apc Mienh nyei zuiz, ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ”+’+”

Douc Waac Gorngv E^ndom

12“Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, ‘Weic zuqc E^ndom Mienh qiex jiez jienv jaauv win bun Yu^ndaa nyei zeiv-fun, ninh mbuo jaauv win zoux dorngc zuiz hlo haic.’ 13Ziouv Tin-Hungh ziouc hnangv naaiv gorngv, ‘Yie oix sung yie nyei buoz zoux bun E^ndom, liemh mienh liemh saeng-kuv mietc nzengc. Yie yaac oix bun E^ndom zuqc baaic huaang. Yiem Temaan Zingh mingh taux Nde^ndaan Zingh ninh mbuo oix zuqc nzuqc ndaauv daix. 14Yie oix longc yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, nyei buoz jaauv win bun E^ndom Mienh. Ziux yie qiex jiez, nouz nyei, I^saa^laa^en Mienh oix yiem E^ndom zoux bun ninh mbuo. E^ndom Mienh ziouc hiuv duqv yie jaauv win.’ Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.”

Douc Waac Gorngv Fi^li^saa^die

15“Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, ‘Laaix Fi^li^saa^die Mienh qiex jiez jienv, nzorng jienv jaauv win, se yiem loz-hnoi nipc daaih nyei win, 16weic naaiv Ziouv Tin-Hungh gorngv, ‘Mangc maah! Yie oix sung yie nyei buoz zoux bun Fi^li^saa^die Mienh. Yie oix pai guangc Ke^le^ti Mienh yaac mietc nzengc yiem koiv-hlen zengc njiec nyei mienh. 17Yie oix hniev-hniev nyei jaauv win bun ninh mbuo, qiex jiez jienv zoux bun ninh mbuo. Yie jaauv win bun ninh mbuo nyei ziangh hoc ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ’+”