26

Tej lug has txug lub nroog Thailab

1Nub xab ib, xyoo kaum ib Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 2“Tuabneeg tug tub, vem yog lub nroog Thailab tau qw nyos Yeluxalee tas, ‘Yeluxalee kws yog ib tsoom tuabneeg lub qhov rooj pob taag lawm, nwg qheb quas lug rua kuv lawm. Nwg lamswm taag lawm kuv txhad vaam meej tuaj.’ 3Vem le nuav Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Thailab 'e, saib maj, kuv tawm tsaam koj. Kuv yuav coj ntau lub tebchaws tawm tsaam koj, ib yaam le dej havtxwv nphau quas nphwv tuaj. 4Puab yuav ua rua Thailab tej ntsaa loog puam tsuaj taag hab rhuav nwg tej chaw tsom faaj pob taag. Kuv yuav muab tej aav huv lub nroog hov kuam pov tseg hab ua kuas tshuav laag zeb du quas lug le xwb. 5Lub nroog hov yuav ua lub chaw zab vaag huv plawv havtxwv, vem yog kuv tau has ca lawm. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag. Ib tsoom tebchaws yuav lws lub nroog ntawd. 6Hab nwg tej moos miv miv kws nyob huv nwg lub tebchaws yuav raug nav ntaaj nav rag tuag taag. Mas puab txhad paub tas kuv yog Yawmsaub.
7“Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Swm saib, kuv yuav coj vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo, yog tug vaajntxwv kws luj tshaaj plawg tej vaajntxwv huvsw, tuaj saab peg tuaj ntaus Thailab, muaj neeg hab tsheb ua rog hab tub rog caij neeg hab ib paab tub rog coob kawg le. 8Nwg yuav xuas ntaaj tua koj tej moos huv koj lub tebchaws. Nwg yuav ua laj kaab vej koj ca, hab tsub aav ua chaw tawm tsaam koj, hab tsaa daim hlau vuv tawm tsaam koj. 9Nwg yuav xuas cuab yeej txaam koj tej ntsaa loog pob, hab xuas taus ntuv koj lub chaw tsom faaj qaug. 10Nwg tej neeg coob kawg txhad ua moov aav laum nkaus koj, hab tej tub rog caij neeg hab tej tsheb nyuj hab tsheb ua rog lub suab yuav nrov ua koj tej ntsaa loog tseeg quas nkawg, rua thaus nwg txeem rua huv koj rooj loog, yaam nkaus le tug kws nkaag rua huv lub nroog kws pob taag lawm. 11Nwg tej rau neeg yuav tsuj koj txhua txujkev huvsw. Nwg yuav xuas ntaaj tua koj tej pejxeem. Koj tej ncej kws luj kawg yuav qaug ntawg rua huv aav. 12Koj tej nyaj txag puab yuav lws moog, hab koj tej laag luam puab yuav txeeb moog. Puab yuav ua rua koj tej ntsaa loog pob taag hab ua rua koj tej vaaj tse kws zoo nyob kawg puam tsuaj taag. Koj tej pob zeb tej ntoo tej aav puab yuav muab laim rua huv dej. 13Koj lub suab nkauj kuv yuav ua kuas ntsag tu moog, hab yuav tsw nov koj lub suab nkauj nog ncaas dua le lawm. 14Kuv yuav ua rua koj tshuav daim laag zeb du quas lug xwb. Koj yuav ua lub chaw kws zab vaag, yuav tsw muaj leejtwg tswm koj dua le lawm. Vem kuv yog Yawmsaub tau has ca lawm. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.
15“Vaajtswv Yawmsaub has le nuav rua Thailab tas, Thaus nov lub suab kws koj qaug hab nov cov kws raug mob lub suab quaj ntsug quas qeeg hab muaj kev sws tua huv plawv koj, mas tej tebchaws lawv ntug havtxwv tsw tseeg quas nkawg lov? 16Cov vaajntxwv suavdawg kws nyob ntawm ntug havtxwv yuav nqeg sau tej zwm txwv lug hab hle tej tsoog tsho meej mom hab hle tej tsoog kws ua paaj ntaub rua. Puab yuav muab txujkev tshee lug naav hab puab yuav nyob tsawg huv peg teb tshee quas nyo txhua lub swjhawm hab yuav ntshai kawg vem koj qaug. 17Puab yuav tsaa suab hu zaaj nkauj ntsuag txug koj, hab has rua koj tas,
  “ ‘Lub nroog kws muaj koob meej 'e,
   koj pluj ntawm havtxwv lawm lauj!
  Koj txeev ua lub nroog luj huv havtxwv,
   tub yog koj hab koj cov tuabneeg ntaag.
  Koj ua rua txhua tug huv lub tebchaws
   ntshai kawg.
  18Nwgnuav tej tebchaws ntawm ntug havtxwv
   tshee quas nyo rua nub kws koj qaug,
  tej koog povtxwv huv havtxwv
   kuj ntshai vem tsw muaj koj lawm.’
19“Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Thaus kuv ua rua koj ua lub nroog kws raug muab tso tseg pam taag ib yaam le tej moos kws tsw muaj tuabneeg nyob, thaus kuv coj dej havtxwv lug nyaab koj hab dej nphau khwb nkaus koj, 20mas thaus ntawd kuv yuav thawb koj nqeg nrug cov kws moog rua huv tub tuag teb ua ke, moog rua cov tuabneeg thau u, hab kuv yuav ua rua koj nyob rua huv nruab yeeb huv plawv tej kws thau u pob taag lawm, moog nrug cov kws moog rua huv tub tuag teb nyob ua ke, sub txhad tsw muaj leejtwg nyob huv koj hab koj txhad tsw muaj chaw nrug cov kws muaj txujsa nyob ua ke. 21Kuv yuav coj koj moog txug qhov kawg kws txaus ntshai kawg le, hab yuav tsw muaj koj dua le lawm. Txawm yog leejtwg yuav tuaj nrhav koj, los yuav nrhav tsw pum koj moog ib txhws le. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.”