26

Tơlơi Laĭ Lui Hlâo Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Plei Tir

1Amăng thŭn tal pluh-sa ƀơi hrơi tal sa amăng blan anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, yuakơ plei Tir laĭ hăng plei Yerusalaim tui anai, ‘Hah ha! Amăng ja̱ng kơ ƀing lŏn čar răm rai laih, laih anŭn khul bah amăng plei anŭn hơmâo tơhlăh pŏk hĭ laih kơ kâo. Ră anai plei anŭn dŏ amăng tơlơi răm rai kâo či brơi đĭ kơyar yơh,’ 3hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih, Ơ plei Tir hơi, Kâo či ba rai lu lŏn čar pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih, jing kar hăng rơsĭ pơyơ̆ng đĭ khul jơlah ia ñu yơh. 4Ƀing gơñu či pơrai hĭ khul pơnăng plei Tir laih anŭn pơglưh trŭn hĭ khul sang kơtŭm ñu. Kâo či kih đuaĭ hĭ ƀu̱r răm rai ñu anŭn laih anŭn ngă kơ ñu jing kar hăng boh pơtâo yơh. 5Ƀơi ia rơsĭ anŭn yơh plei anŭn či jing hĭ anih kơ arăng dăng hơñuăl, yuakơ Kâo hơmâo pơhiăp laih, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih. Plei Tir anŭn či jing hĭ gơnam sua mă kơ ƀing lŏn čar, 6laih anŭn ƀing ană plei amăng khul plei dŏ kơtuai ha̱ng ia amăng anih lŏn anŭn arăng či pơdjai hĭ hăng đao gưm yơh. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.
7“Yuakơ anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Mơ̆ng gah dư̱r Kâo či ba rai Nebukhadnezzar pơtao lŏn čar Babilon, jing pơtao kơ ƀing pơtao, hrŏm hăng khul aseh laih anŭn khul rơdêh aseh, hrŏm hăng ƀing tơhan aseh laih anŭn ƀing ling tơhan lu biă mă mơ̆n kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Tir. 8Pơtao anŭn či pơrai hĭ ƀing ană plei ih amăng anih lŏn anŭn hăng đao gưm. Ñu či pơdơ̆ng đĭ khul toa blah hruă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih, pơdơ̆ng đĭ toa pơblah đĭ ƀơi pơnăng plei laih anŭn yơr đĭ khul khiơl pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih yơh. 9Ñu či yua khul kơyâo tŭl prŏng kiăng kơ tŭl klă̱ pơkơdơ̆ng glaĭ ƀơi pơnăng plei ih laih anŭn pơglưh trŭn hĭ khul sang kơtŭm ih hăng khul gơnam blah ñu yơh. 10Khul aseh ñu jing lu biă mă tơl ƀing gơñu či go̱m hĭ ih hăng ƀruih lŏn yơh. Khul pơnăng plei ih či tơtư̆ tơtơ̆ng ƀơi dơnai hơdôm aseh pơblah anŭn, khul rơmok laih anŭn khul rơdêh aseh tơdang pơtao anŭn mŭt pơ amăng ja̱ng ih kar hăng mơnuih mơnam mŭt pơ plei prŏng hơmâo khul pơnăng plei glưh pơčah hĭ laih yơh. 11Khul čôp aseh ñu či đuaĭ juă amăng abih bang khul jơlan ih. Ñu či pơdjai hĭ ană plei ih hăng đao laih anŭn khul tơmĕh kơjăp ih či rơbuh hĭ ƀơi lŏn yơh. 12Ƀing gơñu či sua mă mŭk dram ih laih anŭn mă tŭ khul dram gơnam ih pơkŏn yơh. Ƀing gơñu či pơglưh hĭ khul pơnăng plei ih laih anŭn pơrai hĭ khul sang hiam ih. Laih anŭn khul pơtâo ih, khul kơyâo sang ih wơ̆t hăng ƀu̱r glưh pơčah dŏ glaĭ amăng plei ih, ƀing gơñu či glŏm hĭ amăng ia rơsĭ yơh. 13Kâo či pơđŭt hĭ khul tơlơi adoh ngañ bañ ih laih anŭn khul ayŭ go̱ng trưng ih arăng ƀu či hơmư̆ dơ̆ng tah. 14Kâo či ngă brơi kơ ih jing kar hăng boh pơtâo đôč đač laih anŭn ih či jing hĭ sa boh anih arăng pra̱ng hơñuăl yơh. Ƀu hơmâo hlơi pô rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ ih dơ̆ng tah, yuakơ Kâo, jing Yahweh, hơmâo pơhiăp laih, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.
15“Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp kơ plei Tir: Ƀing mơnuih dŏ hơdip kơtuai ha̱ng ia anŭn či tơtư̆ tơtơ̆ng yơh yuakơ dơnai ih glưh trŭn, tơdang ƀing ruă rơka pơkrao laih anŭn tơlơi arăng pơdjai amăng ih. 16Giŏng anŭn, abih bang ƀing khua moa anih lŏn ha̱ng ia anŭn či yak trŭn mơ̆ng grê pơtao gơñu laih anŭn tŏh hĭ khul ao phyung gơñu wơ̆t hăng khul ao sĭt jă̱ hiam gơñu mơ̆n. Buh hơô hăng tơlơi huĭ hyưt yơh, ƀing gơñu dŏ be̱r ƀơi lŏn, tơtư̆ huĭ rĭm mơnĭt mông, ƀô̆ mơta jing hĭ ƀlơ̆ kơ ih yơh. 17Giŏng anŭn, ƀing gơñu čơdơ̆ng čŏk hia kơ tơlơi ih tui anai yơh,
  “ ‘Ih hơmâo răm rai laih, Ơ plei prŏng hing ang hơi,
   jing ƀing mơnuih arăng mă pơđuaĭ hĭ laih mơ̆ng ia rơsĭ ăh!
  Ih hơmâo laih tơlơi dưi ƀơi ia rơsĭ hlâo adih,
   anŭn jing ih wơ̆t hăng ƀing ană plei ih yơh.
  Ih hơmâo pơhuĭ laih
   kơ abih bang ƀing hlơi pô hơdip pơ anih anŭn.
  18Ră anai anih lŏn ha̱ng ia rŭng răng
   ƀơi hrơi ih răm rai yơh.
  Khul plao ia amăng ia rơsĭ
   huĭ bra̱l yuakơ tơlơi glưh pơčah ih yơh.’
19“Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Tơdang Kâo ngă brơi kơ ih jing hĭ plei rơngol, kar hăng khul plei pla ƀu hơmâo mơnuih dŏ hơdip dơ̆ng tah, laih anŭn tơdang Kâo ba rai jơlah ia prŏng ƀơi ngŏ ih laih anŭn ia prŏng anŭn go̱m hĭ ih, 20tui anŭn Kâo či pơrai hĭ ih hrŏm hăng ƀing hlơi pô trŭn nao pơ hlung dơlăm yơh, jing nao pơ ƀing mơnuih đưm hlâo adih. Kâo či brơi kơ ih dŏ amăng lŏn gah yŭ, kar hăng amăng khul anih răm rai đưm hlâo adih, jing hăng ƀing hlơi pô trŭn nao pơ hlung dơlăm yơh, laih anŭn ih ƀu či wơ̆t glaĭ ƀôdah dŏ amăng anih lŏn ƀing hơdip dơ̆ng tah. 21Kâo či ba ih truh pơ tơlơi hơnăl tuč huĭ bra̱l laih anŭn ih ƀu či dŏ dơ̆ng tah. Arăng či hơduah sem ih samơ̆ arăng ƀu hơduah ƀuh ih ôh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.”