26

Douc Waac Gorngv Tailaqv

1Yiem yie mbuo zuqc caangv mingh ziepc yietv hnyangx, ziepc yietv hlaax, saeng-yietv wuov hnoi, yie duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Weic zuqc Tailaqv gorngv Ye^lu^saa^lem Zingh, ‘Aav haah! Maanc fingx nyei zingh gaengh waaic mi'aqv, se dorng jienv yie koi nqoi mi'aqv. Ninh benx baaic huaang nyei dorngx, yie ziouc duqv longx jienv faaux.’ 3Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh gorngv, ‘O Tailaqv Zingh aah! Ih zanc yie caux meih zoux win-wangv aqv. Yie ziouc dorh camv-guoqv mienh daaih mborqv meih, hnangv koiv jiez laangc nor. 4Ninh mbuo oix mborqv waaic Tailaqv nyei zingh laatc, yaac caeqv nzengc ninh nyei zingh laauh. Yie oix guaaih nzengc ninh nyei nie bun benx njang nyei la'bieiv-zorng. 5Ninh ziouc benx yiem koiv gu'nyuoz pui mungz nyei dorngx. Ninh yaac benx maanc guoqv mienh daaih luv nyei dorngx, weic zuqc yie, Ziouv Tin-Hungh, gorngv liuz aqv. 6Tailaqv nyei mienh, dongh yiem ndau jangv nyei dorngx, oix zuqc nzuqc ndaauv daix. Ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ’
7“Weic zuqc Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, ‘Yie oix dorh Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, se maanc hungh nyei hungh, daaih mborqv Tailaqv. Ninh oix dorh jienv maaz caux maaz-cie caux geh maaz-baeng caux jun-baeng guanh camv nyei yiem baqv bung daaih. 8Ninh oix longc nzuqc ndaauv yiem ndau jangv nyei dorngx daix meih nyei mienh. Ninh oix zoux laatc weih jienv mborqv jaax, wetv nie ndui jienv, bouh torngv-baaih torngv jienv m'nqorngv daaih mborqv meih. 9Ninh oix liepc zong zingh laatc nyei jaa-sic zong tong zingh laatc, yaac longc hlieqv-jaa-sic mborqv meih nyei zingh laauh njiec. 10Ninh nyei maaz camv! haic, zungv bun nie-mbung faaux daaih opv jienv meih. Ninh bieqc zingh gaengh wuov zanc hnangv yangh zong tong nyei kuotv bieqc. Geh maaz baeng caux mborqv jaax nyei maaz-cie caux tor ga'naaiv nyei maaz-cie nyei qiex mbui, zungv ndanc dongz meih nyei zingh laatc. 11Ninh nyei maaz nyei deih oix caaiv meih nyei yietc zungv jauv. Ninh oix longc nzuqc ndaauv daix meih nyei baeqc fingx. Meih wuonv haic nyei ndiouh zungv oix mbaang njiec ndau. 12Meih nyei zinh zoih oix zuqc caangv mingh. Meih nyei huox zuqc luv nzengc. Meih nyei zingh laatc yaac oix zuqc mborqv waaic. Meih nzueic haic nyei biauv yaac zuqc caeqv waaic. Meih nyei la'bieiv caux ndiangx caux mborqv huv nyei ga'naaiv zungv zuqc zoi njiec koiv gu'nyuoz. 13Yie ziouc bun meih baaux nzung nyei qiex sekv. Meih nyei daanh baah nyei qiex maiv duqv aengx haiz. 14Yie oix bun meih benx njang nyei la'bieiv-zorng, zoux pui mungz nyei dorngx. Meih yietc liuz maiv duqv aengx ceix jiez, weic zuqc yie, Ziouv, gorngv liuz aqv. Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.’
15“Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv mbuox Tailaqv, ‘Yiem meih mbu'ndongx zuqc daix zuqc mun nyei mienh njunh jienv wuov zanc, laaix meih zuqc mbaang nyei qiex, koiv-hlen zungv oix zuqc ndanc dongz maiv zeiz? 16Wuov zanc bangc koiv nyei zuangx jien ziouc njiec ninh mbuo nyei weic, jaiv nqoi ninh mbuo maaih nyei lui-ndaauv, jaiv nqoi congx daaih nyei lui-biangh, sin zinx nyanh nyanh nyei. Ninh mbuo ziouc zueiz njiec ndau sin zinx jienv maiv dingh, yaac tengx meih gamh nziex haic. 17Ninh mbuo oix weic meih baaux diuh naanc zingh nzung gorngv taux meih, ziouc hnangv naaiv gorngv,
  “+‘+“Meih naaiv norm maaih mengh hoc nyei zingh aah!
   Meih yiem wuov koiv zuqc mietc nzengc.
  Meih yiem koiv zoux wuonv nyei dorngx.
  Meih caux meih nyei mienh
   zoux bun yiem wuov koiv nyei yietc zungv mienh gamh nziex haic.
  18Ih zanc yiem meih mbaang nyei hnoi
   koiv-nzou nyanh nyanh nyei.
  Yiem koiv nyei zuangx koiv-nzou gamh nziex haic
   weic zuqc meih jiex mi'aqv.”+’
19“Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, ‘Tailaqv Zingh aah! Yie bun meih benx zingh huaang, hnangv maiv maaih mienh yiem nyei zingh. Yie dorh koiv nyei wuom daaih yiemx meih, aengx bun domh wuom gomv jienv meih. 20Wuov zanc yie oix fongv meih njiec bieqc yiemh gen, bun meih caux loz-hnoi nyei mienh yiem ndau-ndiev ndo nyei dorngx, yiem jienv loz-hnoi mbaang waaic nyei dorngx, se caux jienv njiec mingh yiem yiemh gen wuov deix mienh yiem, weic maiv bun haaix dauh yiem meih gu'nyuoz. Meih yaac maiv duqv yiem yaangh gen. 21Yie oix bun meih nyei setv mueiz hnoi kouv. Yangh naaiv jiex ziouc maiv maaih meih aqv. Maiv gunv mienh lorz meih, ninh mbuo yietc liuz lorz maiv buatc meih.’ Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.”