26

Klei Hưn Êlâo Bi Kdơ̆ng Hŏng Ƀuôn Tir

1 Hlăm thŭn tal pluh sa, ti hruê tal sa hlăm mlan, Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2“Ơ anak mnuih, kyuadah phung Tir blŭ djŏ kơ ƀuôn Yêrusalem, ‘Ah hah, ƀăng jang phung ƀuôn sang mčah leh, ƀăng jang anăn pŏk leh kơ kâo; kâo srăng lŏ čăt đĭ lu kyuadah ƀuôn Yêrusalem arăng bi rai leh.’ 3Kyuanăn snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Nĕ anei, kâo bi kdơ̆ng hŏng ih, Ơ ƀuôn Tir, leh anăn kâo srăng atăt ba lu phung găp djuê mnuih ngă kơ ih, msĕ si êa ksĭ bi mđĭ êa poh yă. 4Diñu srăng bi rai mnư̆ ƀuôn Tir leh anăn bi klưh hĕ sang tum gơ̆; leh anăn kâo srăng kuêh lăn mơ̆ng gơ̆, leh anăn brei gơ̆ jing boh tâo kla. 5Ƀuôn anăn srăng dôk ti krah êa ksĭ jing anôk arăng êƀhu ñuăl; kyuadah kâo blŭ leh Yêhôwa Aê Diê lač; leh anăn ƀuôn Tir srăng jing mnơ̆ng phung găp djuê mnuih plah mă. 6Phung anak mniê ñu hlăm lŏ hma arăng srăng bi mdjiê hŏng đao gưm. Hlăk anăn diñu srăng thâo kâo jing Yêhôwa.’
7Kyuadah snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Nĕ anei kâo srăng atăt ba kơ ƀuôn Tir mơ̆ng dưr Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn, mtao kơ phung mtao, mbĭt hŏng aseh leh anăn êdeh aseh, phung kahan đĭ aseh leh anăn phung kahan lu. 8Ñu srăng bi mdjiê hŏng đao gưm phung anak mniê ih dôk hlăm lŏ hma; ñu srăng mdơ̆ng mnư̆ wang ngă kơ ih, leh anăn mđĭ lăn wang ih, leh anăn yơr khil ngă kơ ih. 9Ñu srăng yua msei yông bi klưh mnư̆ ih, leh anăn ñu srăng druôm sang tum ih hŏng jông. 10Aseh ñu srăng jing lu snăk tơl ƀruih jơ̆ng diñu êbat guôm ih; mnư̆ ih srăng mgei kyua ênai phung đĭ aseh, êdeh đoh, leh anăn êdeh aseh, tơdah ñu mŭt ti ƀăng jang ih msĕ si arăng mŭt sa boh ƀuôn mâo anôk hluh leh. 11Hŏng kčuôp jơ̆ng aseh ñu, ñu srăng juă jih jang êlan dơ̆ng ih; ñu srăng bi mdjiê phung ƀuôn sang ih hŏng đao gưm; leh anăn kmeh prŏng ih srăng êbuh ti lăn. 12Diñu srăng plah mă ngăn drăp leh anăn djăp mta mnơ̆ng ih mâo; diñu srăng bi klưh mnư̆ ih leh anăn bi rai sang siam ih; diñu srăng hwiê boh tâo, kyâo, leh anăn lăn ih hlăm krah êa. 13 Kâo srăng bi mdei hĕ asăp kưt mmuñ ih, leh anăn arăng amâo srăng lŏ hmư̆ ôh asăp đĭng brô̆ ih. 14Kâo srăng mjing ih boh tâo kla; ih srăng jing sa anôk arăng êƀhu ñuăl; arăng amâo srăng lŏ mdơ̆ng ih ôh; kyuadah kâo Yêhôwa blŭ leh klei anăn,’ Yêhôwa Aê Diê lač.”
15Snei Yêhôwa Aê Diê lač kơ ƀuôn Tir: “Amâo djŏ hĕ phung plao ksĭ srăng ktư̆ yơ̆ng tơdah hmư̆ ênai ih lĕ, tơdah phung êka krao, tơdah arăng dôk bi mdjiê ti krah ih? 16 Hlăk anăn jih jang phung khua hlăm êa ksĭ srăng trŭn mơ̆ng jhưng mtao diñu, leh anăn toh hĕ ao jhung diñu, kleh hĕ čhiăm ao đêč diñu; diñu srăng hơô klei ktư̆ yơ̆ng; diñu srăng dôk gŭ ti lăn ktư̆ yơ̆ng nanao, leh anăn huĭ snăk kyua klei truh kơ ih. 17Diñu srăng čŏk hia kơ ih leh anăn lač kơ ih:
  ‘Bi kngăr snăk kơ klei ih rai leh mơ̆ng êa ksĭ,
   Ơ ƀuôn mâo klei hing ang;
  mphŭn êlâo ih jing ktang leh ti êa ksĭ,
   ih leh anăn phung dôk hlăm ih.
   Ih bi huĭ jih jang phung dôk hlăm phung plao ksĭ!
  18Ară anei phung plao êa ksĭ ktư̆ yơ̆ng,
   ti hruê ih lĕ buh;
   sĭt nik phung plao êa ksĭ rŭng răng kơ klei ih rai tuč.’ ”
19Kyuadah snei Yêhôwa Aê Diê lač: “Tơdah kâo brei ih jing sa boh ƀuôn rai leh, msĕ si ƀuôn arăng amâo lŏ dôk ôh, tơdah kâo atăt ƀăng êlam kơ ih leh anăn êa prŏng guôm ih, 20hlăk anăn kâo srăng dlăm ih mbĭt hŏng phung trŭn nao kơ Ƀăng Êlam kơ phung ƀuôn sang ênuk đưm, leh anăn kâo srăng brei ih dôk hlăm lăn ala ti gŭ, ti krah mnơ̆ng rai leh ênuk đưm, mbĭt hŏng phung trŭn nao kơ Ƀăng Êlam, snăn arăng amâo srăng lŏ dôk hlăm ih ôh, kăn ih srăng lŏ mâo anôk hlăm čar phung hdĭp rei. 21 Kâo srăng atăt ba ih kơ klei knap mñai, leh anăn ih amâo srăng lŏ jing ôh; wăt tơdah arăng tui duah ih, arăng amâo srăng lŏ ƀuh ih ôh,” Yêhôwa Aê Diê lač.