40

Ye^le^mi Duqv Bungx Nqoi

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 25:22-24)

1Goux hungh nyei baeng-bieiv, Ne^mbu^saa^laa^ndaan, zorqv Ye^le^mi caux yiem Ye^lu^saa^lem caux Yu^ndaa yietc zungv mienh, ndoh jienv limc guaatv mingh Mbaa^mbi^lon. Yiem Laamaa ninh bungx Ye^le^mi. Nqa'haav Ye^le^mi duqv zipv Ziouv nyei waac. 2Goux hungh nyei baeng-bieiv heuc Ye^le^mi daaih gorngv, “Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, gorngv naaiv norm dorngx oix zuqc naaiv deix ciouv nyei zeqc naanc. 3Ziouv bun naaiv deix sic cuotv, yaac ei jienv ninh gorngv nyei waac zoux. Laaix meih mbuo baamz zuiz dorngc Ziouv, maiv muangx ninh nyei waac, meih mbuo cingx zuqc naaiv deix sic. 4Ih zanc yie jaiv nqoi ndoh meih nyei buoz nyei limc. Se gorngv meih buatc horpc caux yie mingh Mbaa^mbi^lon, gunv mingh, yie ziouc goux longx meih. Mv baac se gorngv meih buatc maiv horpc zuqc caux yie mingh Mbaa^mbi^lon, maiv dungx mingh. Mangc maah! Ziangh norm deic-bung yiem meih nyei nza'hmien. Ziux meih buatc haaix norm dorngx longx yaac horpc, gunv mingh aqv. 5Se gorngv meih corc yiem naaiv gunv nzuonx mingh caux Saafaan nyei fun, Aa^hi^kam nyei dorn, Ge^ndaa^li^yaa, wuov. Mbaa^mbi^lon nyei hungh paaiv ninh zoux Yu^ndaa nyei zingh nyei saengv-ziouv. Caux ninh yiem naaic baeqc fingx nyei mbu'ndongx. Fai meih buatc haaix norm dorngx horpc zuqc mingh nor, gunv mingh aqv.”
 Goux hungh diex nyei baeng-bieiv ziouc bun deix bienh fuix caux zingh nyeic Ye^le^mi yaac bungx ninh mingh aqv.
6Ye^le^mi ziouc mingh Mitv^baa lorz Aa^hi^kam nyei dorn, Ge^ndaa^li^yaa, caux ninh yiem wuov deic-bung zengc njiec nyei baeqc fingx mbu'ndongx.

Ge^ndaa^li^yaa Zoux Yu^ndaa Nyei Saengv-Ziouv

7Yiem lomc-huaang nyei yietc zungv baeng-bieiv caux ninh mbuo nyei baeng muangx haiz Mbaa^mbi^lon hungh liepc Aa^hi^kam nyei dorn, Ge^ndaa^li^yaa, zoux deic-bung nyei saengv-ziouv, bun ninh gunv maiv zuqc guaatv mingh Mbaa^mbi^lon zengc njiec gauh jomc jiex nyei mienh, m'jangc m'sieqv caux fu'jueiv. 8Ninh mbuo mingh Mitv^baa lorz Ge^ndaa^li^yaa. Maaih Ne^taa^ni^yaa nyei dorn, I^saa^maa^en, caux Kaa^le^aa nyei dorn, Yo^haa^nan, caux Tan^hu^metv nyei dorn, Se^lai^aa, caux Ne^to^faa Mienh, Efaai nyei dorn mbuo caux Maa^aa^kaa Mienh nyei dorn, Ye^san^yaa, liemh ninh mbuo ganh caux ninh mbuo nyei mienh. 9Saafaan nyei fun, Aa^hi^kam nyei dorn, Ge^ndaa^li^yaa, houv jienv laengz waac mbuox ninh mbuo caux ninh mbuo nyei mienh gorngv, “Maiv dungx gamh nziex fu-sux Ken^ndie Mienh. Gunv yiem deic-bung fu-sux Mbaa^mbi^lon hungh, meih mbuo ziouc duqv longx. 10Yie ganh aeqv, oix yiem Mitv^baa. Zuov Ken^ndie Mienh daaih lorz mbuo, yie haih yiem ninh mbuo nyei nza'hmien div meih mbuo. Meih mbuo aeqv, oix zuqc siou a'ngunc diuv caux nqaai gorng nyei biouv caux ga'lanv youh, dapv jienv meih mbuo nyei jaa-dorngx gu'nyuoz. Gunv yiem jienv meih mbuo caangv duqv nyei zingh.”
11Fih hnangv nyei, yiem Mo^apc Deic, yiem Ammon Mienh mbu'ndongx, yiem E^ndom Deic, caux yiem ganh guoqv nyei yietc zungv Yiutai Mienh, haiz gorngv Mbaa^mbi^lon nyei hungh liouh njiec deix Yu^ndaa Mienh, yaac paaiv Saafaan nyei fun, Aa^hi^kam nyei dorn, Ge^ndaa^li^yaa, zoux saengv-ziouv gunv ninh mbuo. 12Yietc zungv Yiutai Mienh ziouc yiem ninh mbuo zuqc zunc mingh yiem nyei norm-norm dorngx nzuonx daaih taux Yu^ndaa Deic-Bung mingh Mitv^baa, Ge^ndaa^li^yaa wuov. Ninh mbuo duqv siou a'ngunc diuv caux nqaai gorng nyei biouv camv nyei.

Ge^ndaa^li^yaa Zuqc Mienh Daix

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 25:25-26)

13Kaa^le^aa nyei dorn, Yo^haa^nan, caux yiem lomc-huaang wuov deix jun-baeng nyei yietc zungv baeng-bieiv, daaih taux Mitv^baa lorz Ge^ndaa^li^yaa, 14yaac gorngv mbuox ninh, “Meih hiuv nyei fai? Ammon Mienh nyei hungh, Mbaa^aa^litv, paaiv Ne^taa^ni^yaa nyei dorn, I^saa^maa^en, daaih zorqv meih nyei maengc.” Mv baac Aa^hi^kam nyei dorn, Ge^ndaa^li^yaa, maiv sienx ninh mbuo.
15Kaa^le^aa nyei dorn, Yo^haa^nan, yiem Mitv^baa bingx jienv gorngv mbuox Ge^ndaa^li^yaa, “Tov bun yie mingh daix Ne^taa^ni^yaa nyei dorn, I^saa^maa^en, yaac maiv maaih haaix dauh hiuv. Weic haaix diuc bun ninh zorqv meih nyei maengc, bun gapv zunv daaih meih naaiv nyei Yiutai Mienh nzaanx, yaac bun zengc njiec nyei Yu^ndaa Mienh zuqc mietc?”
16Mv baac Aa^hi^kam nyei dorn, Ge^ndaa^li^yaa, mbuox Kaa^le^aa nyei dorn, Yo^haa^nan, “Meih maiv dungx hnangv naaic zoux, weic zuqc meih gorngv taux I^saa^maa^en wuov deix waac se jaav nyei.”