37

Yosepv Caux Ninh Nyei Gorx Mbuo

1Yaakopv corc yiem jienv zinh ndaangc ninh nyei die yiem wuov norm deic-bung, se Kaa^naa^an Deic-Bung.
2Yiem naaiv mingh gorngv Yaakopv nyei dorn-jueiv nyei jauv-louc.
 Yosepv benx mienh lunx mienh, duqv ziepc cietv hnyangx wuov zanc, ninh caux ninh nyei gorx, se ninh nyei die nyei auv, Mbin^haa caux Sinx^baa, nyei dorn mbuo bungx ba'gi yungh caux yungh. Yosepv dorh ninh nyei gorx mbuo zoux maiv benx nyei jauv mingh gorngv mbuox ninh nyei die.
3I^saa^laa^en hnamv Yosepv gauh camv jiex ninh nyei yietc zungv dorn, weic zuqc ninh gox aqv, cingx duqv Yosepv daaih. Ninh lunh deix lui-ndaauv, lui-mueiz yaac ndaauv, bun Yosepv. 4Yosepv nyei gorx mbuo buatc ninh mbuo nyei die hnamv Yosepv gauh camv hnamv ninh mbuo, ninh mbuo ziouc nzorng Yosepv. Caux ninh gorngv waac yaac maiv maaih waac longx aqv.
5Maaih nzunc Yosepv mbeix buatc, yaac gorngv ninh nyei mbeix bun ninh nyei gorx mbuo muangx. Ninh mbuo ziouc gauh fatv nzorng ninh aqv. 6Yosepv gorngv, “Gorx mbuo muangx yie gorngv yie nyei mbeix oc. 7Yie mbeix buatc mbuo yiem ndeic sai mbiauh zeiv. Yie nyei mbiauh zeiv ganh jiez sin daaih don jienv. Gorx mbuo nyei mbiauh zeiv yaac jiez daaih weih gormx yie nyei mbiauh zeiv baaix.”
8Ninh nyei gorx mbuo naaic gaax ninh, “Meih gengh oix zoux yie mbuo nyei hungh? Oix gunv yie mbuo?” Laaix Yosepv mbeix nyei mbeix caux ninh gorngv nyei waac, ninh nyei gorx mbuo gauh fatv nzorng ninh aqv.
9Nqa'haav Yosepv aengx mbeix buatc nzunc yaac gorngv bun ninh nyei gorx mbuo muangx. Ninh gorngv, “Yie aengx mbeix buatc. Naaiv nzunc yie buatc mba'hnoi caux hlaax caux ziepc yietv norm hleix yietc zungv baaix yie.”
10Ninh aengx gorngv naaiv norm mbeix bun ninh nyei die, ninh nyei gorx mbuo muangx. Ninh nyei die gorngv-hemx ninh, “Naaiv haaix nyungc mbeix laeh? Meih hnamv daaih meih nyei maa caux yie caux meih nyei gorx mbuo yietc zungv oix zuqc puoqv njiec taux ndau baaix meih?”
11Yosepv nyei gorx mbuo gengh mueic jieqv ninh, mv baac ninh nyei die haaix zanc yaac jangx jienv naaiv deix jauv-louc.

Yosepv Zuqc Maaic Mingh I^yipv

12Yosepv nyei gorx mbuo dorh ninh mbuo nyei die nyei ba'gi yungh caux yungh guanh mingh Sekem bungx. 13I^saa^laa^en ziouc gorngv mbuox Yosepv, “Meih nyei gorx mbuo yiem Sekem bungx yungh. Meih mingh meih nyei gorx wuov oc.”
 Yosepv dau, “Mingh nyei.”
14Ninh nyei die mbuox ninh, “Yie oix meih mingh mangc gaax meih nyei gorx mbuo longx nyei fai? Yungh longx nyei fai? Mangc liuz nzuonx daaih mbuox die oc.” Ninh nyei die ziouc mbuox ninh mingh, ninh ziouc yiem He^mbo^lon Horngc cuotv jauv mingh Sekem.
 Yosepv mingh taux Sekem,
15Maaih dauh mienh buangh zuqc ninh yiem lomc-huaang jiex naaiv jiex wuov nyei, ziouc naaic gaax ninh, “Meih lorz haaix nyungc?”
16Yosepv dau, “Yie lorz yie nyei gorx mbuo. Meih hiuv duqv ninh mbuo yiem haaix bungx yungh, tov mbuox yie oc.”
17Wuov dauh mienh gorngv, “Ninh mbuo suiv dorngx mi'aqv. Yie haiz ninh mbuo gorngv oix suiv mingh Ndotaan.” Yosepv ziouc mingh lorz ninh nyei gorx mbuo, lorz buatc yiem Ndotaan.
18Ninh nyei gorx mbuo buatc Yosepv corc yiem go nyei. Daaih maiv gaengh taux, ninh mbuo ziouc lomh nzoih caangh laangh daav za'eix daix. 19Laanh mbuox laanh, “Wuov dauh ga'naaiv-mbeix mbeix daaih aqv loh! 20Mbuo lomh nzoih mingh zorqv ninh daix guangc aqv. Daix dapv jienv wuom-kuotv-nqaai. Mbuo ziouc gorngv ga'naaiv ngaatc mi'aqv. Mbuo mangc gaax ninh nyei mbeix ndongc haaix lingh?”
21Lu^mben haiz ninh youz mbuo hnangv naaiv nor gorngv, ninh oix lorz jauv njoux Yosepv cuotv ninh mbuo nyei buoz-ndiev. Ninh ziouc gorngv, “Mbuo maiv dungx daix ninh.” 22Lu^mben aengx mbuox ninh mbuo, “Maiv dungx bun yietc deix nziaamv cuotv. Zorqv ninh dapv naaiv deic-bung-huaang nyei wuom-kuotv-nqaai duqv aqv. Mv baac maiv dungx zoux haaix nyungc hoic ninh.” Lu^mben hnangv naaiv nor gorngv weic oix njoux Yosepv cuotv ninh youz mbuo nyei buoz-ndiev aengx fungx nzuonx bun ninh nyei die.
23Yosepv daaih taux, ninh nyei gorx mbuo ziouc caa jienv zorqv ninh nyei lui ndaauv, dongh maaih lui-mueiz-ndaauv wuov deix lui, ciev guangc mingh, 24aengx zorqv ninh fongv ndortv wuom-kuotv. Wuov norm kuotv maiv maaih wuom.
25Yosepv nyei gorx mbuo zueiz jienv nyanc hnaangx wuov zanc, ninh mbuo cau hmien mangc buatc guanh I^saa^maa^en Mienh yiem Gi^le^aatc daaih oix mingh I^yipv Deic-Bung. Ninh mbuo nyei lorh torh tor jienv ndiangx-zung ndaang caux ndie-ndaang caux ⟨mu^yorc.⟩ 26Yu^ndaa gorngv mbuox ninh nyei muoz-doic, “Se gorngv mbuo daix guangc mbuo nyei youz aengx lorz jauv bingx yie mbuo zoux nyei sic, mbuo duqv haaix nyungc? 27Mbuo oix zuqc maaic bun naaiv deix I^saa^maa^en Mienh gauh longx daix guangc. Ninh zoux mbuo nyei youz, caux mbuo juangc nziaamv-fei.” Ninh nyei muoz-doic buatc horpc nyei.
28Wuov deix zoux saeng-eix nyei Mi^ndien Mienh jiex jauv taux wuov. Yosepv nyei gorx mbuo ziouc cie Yosepv cuotv kuotv daaih maaic bun naaiv deix I^saa^maa^en Mienh, duqv luoqc lungz nyaanh. Wuov deix saeng-eix mienh ziouc dorh Yosepv mingh I^yipv Deic-Bung aqv.
29Lu^mben daaih taux wuov norm kuotv, yaac maiv buatc Yosepv mi'aqv. Ninh nzauh haic ziouc betv ganh nyei lui. 30Ninh nzuonx ninh nyei youz mbuo wuov gorngv, “Wuov dauh dorn maiv yiem naaiv aqv loh! Yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux?”
31Ninh mbuo ziouc daix dauh yungh gouv aengx zorqv Yosepv nyei lui-ndaauv, dongh maaih lui-mueiz-ndaauv wuov deix, ziemx yungh nyei nziaamv, 32aengx dorh nzuonx bun ninh nyei die mangc. Ninh mbuo gorngv, “Yie mbuo lorz buatc naaiv deix lui. Die mangc gaax, meih nyei dorn nyei lui saah?”
33Yaakopv zieqv duqv nyei. Ninh gorngv, “Naaiv za'gengh! yie nyei dorn nyei lui. Za'gengh! ga'naaiv ngaatc, ga'naaiv betv mi'aqv lorqc.”
34Yaakopv nzauh haic, ⟨betv ninh ganh nyei lui⟩ aengx zorqv la'maah ndie-cou sai jienv jaaiv. Ninh nzauh haic, nyiemv ninh nyei dorn ziex laaic lauh. 35Ninh nyei dorn ninh nyei sieqv mbuo yietc zungv kuinx ninh, “Maiv dungx nyiemv,” mv baac ninh maiv muangx. Ninh gorngv, “Maiv dungx gorngv aqv. Yie oix zuqc nzauh taux daic mingh caux yie nyei dorn yiem yiemh gen.” Ninh corc nzauh jienv, weic ninh nyei dorn nyiemv.
36Dongh wuov zanc yiem I^yipv Deic-Bung wuov deix zoux saeng-eix nyei Mi^ndien Mienh aengx maaic Yosepv bun hungh diex nyei yietc dauh jien, se goux hungh dinc nyei domh baeng-bieiv, Bo^ti^faa, mi'aqv.