38

Yu^ndaa Caux Taamaa

1Dongh wuov zanc, Yu^ndaa leih nqoi ninh nyei muoz-doic, biaux mingh gan dauh Aa^ndun^lam Mienh, mbuox heuc Hilaa. 2Yiem wuov Yu^ndaa buangh dauh Kaa^naa^an Mienh, Qu^aa, nyei sieqv, ziouc longc zoux auv. Longc jienv, 3ninh nyei auv ziouc maaih jienv sin aqv, yungz duqv dauh dorn, cuotv mbuox heuc E^aa. 4Ninh nyei auv aengx maaih da'nyeic nzunc sin, yungz duqv dauh dorn, cuotv mbuox heuc Onan. 5Nqa'haav aengx yungz dauh dorn, cuotv mbuox heuc Qelaa. Qelaa cuotv seix wuov zanc Yu^ndaa yiem Kesipv.
6Yu^ndaa tengx ninh nyei dorn-hlo, E^aa, lorz duqv dauh auv, mbuox heuc Taamaa. 7Mv baac ziux Ziouv mangc, E^aa waaic haic. Ziouv ziouc bun ninh daic mi'aqv.
8Yu^ndaa aengx gorngv mbuox Onan, “Meih oix zuqc mingh caux meih nyei nyaam bueix weic zoux youz nyei leiz-nyeic, duqv fu'jueiv tengx meih nyei gorx maaih hoz doic zeiv-fun.” 9Onan hiuv duqv yungz duqv fu'jueiv mv baac maiv funx ninh nyei buonc. Hnangv naaic, haaix zanc caux ninh nyei nyaam bueix, ninh duqv-eix bungx ninh nyei nyim ndortv ga'ndiev ndau weic maiv bun gorx maaih hoz doic zeiv-fun. 10Ziux Ziouv mangc, Onan zoux nyei sic se waaic haic. Ziouv yaac bun ninh daic mi'aqv.
11Yu^ndaa gorngv mbuox ninh nyei mbuangz, Taamaa, “Nzuonx mingh caux meih nyei die yiem aqv. Meih oix zuqc zoux auv-guaav zuov yie nyei dorn, Qelaa, hlo daaih.” Yu^ndaa hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc ninh yiem hnyouv hnamv nzauh heix Qelaa daic hnangv ninh nyei gorx mbuo nor. Taamaa ziouc nzuonx ninh nyei die nyei biauv mi'aqv.
12Jiex daaih, Yu^ndaa nyei auv, Qu^aa nyei sieqv, guei seix mi'aqv. Zuov nzauh nyei ziangh hoc jiex liuz, Yu^ndaa caux ninh nyei loz-gaeng doic, Aa^ndun^lam Mienh, Hilaa, mingh Tim^naa^haa, maaih mienh tengx japv ninh nyei ba'gi yungh biei wuov norm dorngx.
13Maaih mienh mbuox Taamaa, “Meih nyei ong-buoc oix mingh Tim^naa^haa japv ba'gi yungh biei.” 14Taamaa ziouc yienc nqoi ninh nyei auv-guaav lui-houx, zorqv kuaaiv ndie buix jienv, mbiorngz jienv hmien. Zorng ziangx, ninh zueiz jienv mingh Tim^naa^haa nyei jauv-hlen, bieqc E^naa^im Mungv nyei zingh gaengh ndaangc. Ninh hiuv duqv Yu^ndaa nyei dorn-laai, Qelaa, hlo aqv, mv baac Yu^ndaa maiv bun ninh longc. 15Yu^ndaa buatc Taamaa, laaic ninh zoux maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn, weic zuqc ninh maaih ndie mbiorngz jienv hmien. 16Yu^ndaa mingh wuov jauv-hlen caux ninh gorngv waac. Ninh gorngv, “Daaih maah! Bun yie caux meih bueix oc.” Yu^ndaa maiv hiuv duqv se ninh nyei mbuangz.
 Taamaa naaic, “Yie caux meih bueix, meih bun haaix nyungc yie?”
17Yu^ndaa dau, “Yie oix zorqv dauh yie nyei yungh guanh nyei yungh dorn bun meih.”
 Taamaa dau, “Meih oix longc haaix nyungc dingc jienv ndaangc taux meih fungx yungh dorn daaih?”
18Yu^ndaa naaic gaax, “Meih oix yie dingc haaix nyungc ndaangc gauh longx?”
 Taamaa gorngv, “Oix zuqc bun meih nyei yienx caux ndiux yienx nyei hlaang aengx caux meih ih zanc nanv jienv naaiv diuh biaav-mbiaac.” Yu^ndaa ziouc zorqv daaih bun ninh mi'aqv. Bun jienv ziouc caux ninh bueix. Nqa'haav Taamaa maaih jienv Yu^ndaa nyei gu'nguaaz aqv.
19Taamaa nzuonx mingh zorqv nqoi mbiorngz hmien nyei ndie aengx zuqv jienv ninh nyei auv-guaav nyei lui-houx hnangv loz wuov nor.
20Yu^ndaa mbuox ninh nyei loz-gaeng doic, wuov dauh Aa^ndun^lam Mienh, Hilaa, dorh yungh dorn mingh zuoqc ninh dingc wuov deix ga'naaiv nzuonx. Hilaa mingh gau, lorz maiv buatc wuov dauh m'sieqv dorn.
21Ninh ziouc naaic gaax wuov norm dorngx nyei mienh, “Yiem E^naa^im Mungv nyei jauv-hlen wuov dauh maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn jiex haaix mi'aqv.”
 Ninh mbuo dau, “Yiem naaiv maiv maaih maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn.”
22Hilaa ziouc nzuonx mingh mbuox Yu^ndaa, “Yie lorz maiv buatc wuov dauh m'sieqv dorn. Yiem wuov nyei mienh yaac gorngv yiem naaic maiv maaih jiex maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn.”
23Yu^ndaa gorngv, “Wuov deix ga'naaiv cinh ninh longc aqv. Nziex mienh oix jatv mbuo mv bei. Dorh yungh dorn mingh oix bun yaac lorz maiv buatc ninh bun.”
24Nqa'haav aav lamh deix buo hlaax nyieqc nyei dorngx, maaih mienh mbuox Yu^ndaa, “Meih nyei mbuangz, Taamaa, hienx nqox. Ih zanc toi gu'nguaaz aqv.”
 Yu^ndaa gorngv, “Dorh ninh cuotv daaih buov guangc maah!”
25Dorh Taamaa cuotv daaih wuov zanc, Taamaa juix waac mingh mbuox ninh nyei ong-buoc, “Hienx yie toi gu'nguaaz se dongh naaiv deix ga'naaiv nyei ziouv. Longx-longx nyei mangc gaax. Naaiv norm yienx, hlaang caux biaav-mbiaac se haaix dauh nyei?”
26Yu^ndaa zieqv duqv naaiv deix ga'naaiv se ninh nyei. Ninh gorngv, “Naaiv dauh m'sieqv dorn zoux nyei se gauh horpc yie zoux nyei, weic zuqc yie maiv bun ninh longc yie nyei dorn, Qelaa.” Nqa'haav Yu^ndaa yietc liuz maiv caux ninh bueix.
27Taux yungz nyei ziangh hoc buatc Taamaa maaih sung-gu'nguaaz. 28Mun jienv wuov zanc, maaih dauh nyei buoz cuotv ndaangc. Goux Taamaa wuov dauh m'sieqv dorn zorqv diuh fei-siqv ndoh jienv gu'nguaaz nyei buoz-sei-jaang aengx gorngv, “Naaiv dauh cuotv seix ndaangc.” 29Mv baac gu'nguaaz aengx hluotv ninh nyei buoz bieqc, da'nyeic dauh ziouc yungz cuotv ndaangc. Goux Taamaa wuov dauh m'sieqv dorn gorngv, “Zoux haaix nyungc meih mbengx cuotv ndaangc laeh?” Wuov dauh dorn ninh mbuo ziouc cuotv mbuox heuc Beletv. 30Ndoh jienv fei-siqv wuov dauh dorn nqa'haav yungz yaac cuotv mbuox heuc Zelaa.