48

Yaakopv Buang Waac E^faa^im Caux Maa^natv^se

1Nqa'haav maiv nangc lauh, maaih mienh mbuox Yosepv, “Meih nyei die maiv longx.” Yosepv ziouc dorh jienv ninh nyei i dauh dorn, Maa^natv^se caux E^faa^im, mingh mangc ninh nyei die. 2Mienh mbuox Yaakopv, “Meih nyei dorn, Yosepv, daaih mangc meih aqv.” Yaakopv ziouc caengx jiez sin daaih zueiz jienv wuov coux.
3Yaakopv gorngv mbuox Yosepv, “Nernh Jiex nyei Tin-Hungh yiem Kaa^naa^an Deic-Bung, Lutv Deic, hinc cuotv daaih buang waac die. 4Ninh gorngv, ‘Yie oix bun meih maaih dorn-jueiv fun-faqv camv, hiaangx daaih zoux camv-fingx mienh. Yie yaac oix zorqv naaiv norm deic-bung jiu bun meih nyei hoz doic zeiv-fun yietc liuz nzipc.’+”
5Yaakopv aengx gorngv, “Yosepv aac, dongh yie maiv gaengh daaih, meih yiem naaiv I^yipv Deic-Bung duqv wuov deix i dauh dorn, E^faa^im caux Maa^natv^se, oix zuqc funx benx yie nyei buonc dorn hnangv Lu^mben caux Si^me^on nor. 6Nqa'haav meih aengx duqv fu'jueiv nor, ziouc funx benx meih ganh nyei buonc. Ninh mbuo nzipc nyei buonc se gan ninh mbuo nyei gorx nyei mbuox nzipc hnangv. 7Yie yiem Batc^ndaan Aalam nzuonx wuov zanc, yiem Kaa^naa^an Deic-Bung leih E^faa^laa^taa Mungv maiv nangc go, meih nyei maa, Laasen, guei seix, bun yie nzauh haic. Yie zangx ninh mingh E^faa^laa^taa Mungv wuov diuh jauv nyei ga'hlen.” (E^faa^laa^taa aengx maaih norm mbuox heuc Mbetc^le^hem.)
8I^saa^laa^en buatc Yosepv nyei dorn mbuo, ninh naaic gaax, “Naaiv haaix dauh?”
9Yosepv mbuox ninh nyei die, “Naaiv se Tin-Hungh bun yie yiem naaiv duqv daaih nyei dorn.”
 I^saa^laa^en gorngv, “Dorh daaih yie naaiv weic bun yie buang waac ninh mbuo.”
10I^saa^laa^en nyei hnyangx-jeiv gox haic, m'zing mbuov, mangc maiv nangc zien. Yosepv ziouc dorh ninh nyei dorn mingh taux ninh nyei die wuov, ninh nyei die qam jienv zom.
11I^saa^laa^en gorngv mbuox Yosepv, “Yie hnamv daaih yietc liuz maiv duqv buatc meih, mv baac Tin-Hungh bun yie liemh meih nyei dorn duqv buatc.”
12Yosepv hlorpv ninh nyei dorn njiec I^saa^laa^en nyei camh zuih yaac yiem ninh nyei nza'hmien puoqv njiec taux ndau. 13Yosepv ken jienv ninh nyei i dauh dorn, mbiaauc jieqv buoz ken E^faa^im mingh yiem I^saa^laa^en nyei zaaix bung. Zaaix jieqv buoz ken Maa^natv^se mingh yiem I^saa^laa^en nyei mbiaauc bung. 14Mv baac I^saa^laa^en jiuv jienv buoz. Mbiaauc jieqv maan jienv E^faa^im nyei m'nqorngv maiv gunv ninh zoux dorn-faix. Zaaix jieqv aengx maan jienv Maa^natv^se nyei m'nqorngv maiv gunv Maa^natv^se zoux dorn-hlo.
15Ninh ziouc buang waac Yosepv aqv. Ninh gorngv,
  “Tov yie nyei ong, Apc^laa^ham,
   caux yie nyei die, I^sakc, buoqc zaangc nyei Tin-Hungh
   ceix fuqv naaiv deix i dauh dorn.
  Tov yietc seix dorh yie taux ih hnoi nyei Tin-Hungh
   ceix fuqv bun ninh mbuo.
  16Tov njoux yie leih ndutv yietc zungv haih hoic yie nyei zeqc naanc wuov dauh fin-mienh
   ceix fuqv bun naaiv deix i dauh dorn.
  Tov bun naaiv deix i dauh dorn nzipc yie nyei mbuox
   caux yie nyei ong, Apc^laa^ham,
   caux yie nyei die, I^sakc, nyei mbuox.
  Tov bun ninh mbuo yiem naaiv lungh ndiev
   hiaangx jiez daaih camv.”
17Yosepv buatc ninh nyei die hnangv naaiv nor zorqv mbiaauc jieqv buoz maan jienv E^faa^im nyei m'nqorngv, ninh maiv horpc hnyouv. Ninh ziouc zorqv ninh die nyei buoz yiem E^faa^im nyei m'nqorngv waan nqoi, oix bun ninh maan Maa^natv^se nyei m'nqorngv. 18Ninh gorngv mbuox ninh nyei die, “Die aah! Maiv zeiz hnangv naaiv lorqc. Dorn-hlo dongh naaiv dauh. Oix zuqc longc meih nyei mbiaauc jieqv buoz maan naaiv dauh nyei m'nqorngv.”
19Mv baac ninh nyei die maiv kangv. Ninh gorngv, “Dorn aah! Yie hiuv nyei. Maa^natv^se nyei zeiv-fun yaac oix benx yietc fingx. Ninh yaac duqv zoux hlo. Mv baac ninh nyei youz oix duqv zoux gauh hlo. Youz nyei zeiv-fun oix benx camv-fingx hlo nyei.” 20Wuov hnoi Yaakopv buang waac ninh mbuo. Ninh gorngv,
  “I^saa^laa^en Mienh oix dorh meih nyei mbuox mingh buang waac.
  Ninh mbuo oix gorngv, ‘Tov Tin-Hungh bun meih hnangv E^faa^im caux Maa^natv^se nor.’+”
I^saa^laa^en ziouc hnangv naaiv nor bun E^faa^im duqv zoux gauh hlo Maa^natv^se.
21Buang liuz waac, I^saa^laa^en gorngv mbuox Yosepv, “Yie guei seix nyei ziangh hoc aav lamh taux aqv. Mv baac Tin-Hungh zungv caux meih mbuo yiem, yaac oix dorh meih mbuo nzuonx meih mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung. 22Yie zorqv dongh yie longc nzuqc ndaauv caux juang-zinx caangv duqv Aa^mo^lai Mienh nyei wuov norm zorng jiu bun meih, maiv zeiz bun meih nyei gorx mbuo.”