4

Thov Vaajtswv thaus tsaus ntuj

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, yuav swv nkauj nog ncaas. Yog Tavi zaaj nkauj.
  1Au Vaajtswv kws tuav kuv txujcai,
   thaus kuv hu thov koj thov koj teb.
  Thaus kuv twg kev, koj qheb kev rua kuv.
   Thov koj hlub kuv, thov noog kuv tej lug thov.

  2Cov tuabneeg 'e, mej yuav ua rua kuv
   poob koob meej moog ntev le caag?
  Mej yuav nyam tej lug tsw tseem ceeb
   hab xaav tswvyim daag moog ntev le caag?
  3Ca le paub tseeb tas Yawmsaub tub cais
   cov tuabneeg kws fwm nwg ca ua nwg tug.
  Thaus kuv hu thov Yawmsaub
   nwg kuj noog.

  4Thaus mej chim tsw xob ua txhum.
   Thaus mej pw sau txaaj,
  ca le tshuaj saib mej lub sab
   hab nyob tuabywv.
  5Ca le muab hov txhua chaw
   xyeem lawv le kevcai,
   hab tso sab rua Yawmsaub.

  6Muaj tuabneeg coob coob has tas,
   “Peb xaav pum tej yaam kws zoo.”
  Au Yawmsaub, thov koj ntsej muag
   ci ntsaa ab rua peb.
  7Koj tau pub kev xyiv faab rua huv kuv lub sab
   ntau dua le kws thaus puab tau qoob
   hab cawv txwv maab ntau nplua mag.

  8Kuv yuav qhau cev pw tsaus zug
   sab tug quas yeeg,
  vem yog Yawmsaub koj tuab leeg
   txhad pub tau kuv nyob tso sab quas lug.