4

Tơlơi Iâu Laĭ Klăm Kơ Tơlơi Djru

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid kiăng kơ adoh hăng go̱ng.
  1Laĭ glaĭ kơ kâo bĕ tơdang kâo iâu kwưh Ih kơ tơlơi djru,
   Ơ Ơi Adai hơi, jing Pô pơgang kâo mơ̆ng tơlơi phŏng kơđi soh!
  Tơdang kâo dŏ amăng tơlơi rŭng răng hlâo adih, Ih djru laih kâo.
   Pap kơ kâo đa laih anŭn hơmư̆ bĕ kơ tơlơi kâo iâu laĭ.
  2Ơ ƀing pơkơdơ̆ng, hơbĭn sui ƀing gih ăt či dŏ pơmlâo hĭ kâo lĕ?
   Hơbĭn sui ƀing gih ăt či dŏ khăp kơ hơdôm tơlơi đôč đač lĕ?
   Hơbĭn sui ƀing gih ăt či kiaŏ tui tơlơi pleč ƀlŏr lĕ?
  3Brơi hơdơr bĕ, Yahweh hơmâo ruah mă laih kâo jing ding kơna tŏng ten kơ Ñu pô,
   laih anŭn Ñu hơmư̆ kâo tơdang kâo iâu kwưh Ñu.

  4Tơdah ih hil, anăm brơi tơlơi hil anŭn ba kơ ih ngă soh ôh;
   tơdang ih đih pĭt,
   pơmĭn dơlăm bĕ kơ tơlơi anŭn laih anŭn dŏ rơiăt bĕ.
  5Pơyơr bĕ khul gơnam pơyơr djơ̆ lăp kơ Yahweh,
   laih anŭn đaŏ kơnang bĕ kơ Ñu.

  6Hơmâo lu mơnuih iâu laĭ tui anai,
   “Ơ Yahweh hơi, hơbĭn Ih či pha brơi kơ ƀing gơmơi tơlơi bơni hiam dơ̆ng lĕ?
   Brơi bĕ ƀô̆ mơta Ih pơčrang hiam klă ƀơi ƀing gơmơi!”
  7Samơ̆ Ih hơmâo pơbă hĭ laih amăng pran jua kâo hăng tơlơi hơ̆k mơak
   hloh kơ tơlơi hơ̆k mơak ƀing hơmâo pơdai laih anŭn ia boh kơƀâo rơbeh rơbai yơh.
  8Tơdang kâo nao đih pĭt, kâo dưi nao pĭt rơnŭk rơnua yơh;
   kơnơ̆ng hơjăn Ih yơh, Ơ Yahweh hơi, jing Pô răk wai kâo rơnŭk rơnua klă tu̱m.