54

Giáo huấn ca của Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng - Dùng đàn dây - Khi người Xíp đến báo Sau-lơ: "Đa-vít đang trốn trong xứ chúng tôi"

1Thưa Thượng Đế, xin cứu con vì Danh Chúa,
Bảo vệ con với sức mạnh toàn năng.
2Xin lắng tai nghe con cầu nguyện.
3Người xa lạ nổi lên chống đối hung hăng
Bọn bạo tàn tìm hại sinh mạng,
Chẳng ai màng lưu tâm đến Thượng Đế.
4Chúa cứu giúp, nâng đỡ linh hồn con,
5Theo đức thành tín, xin Ngài tiêu diệt
Báo trả công minh những kẻ thù ác nghiệt,
6Con tình nguyện dâng tế lễ cho Ngài;
Con sẽ luôn luôn ca tụng Thánh Danh,
Vì Danh Chúa thật tốt lành.
7Chúa giải cứu con khỏi hết gian truân,
Trong khi con chứng kiến kẻ thù thất bại.