54

Xin CHÚA Bảo Vệ Khỏi Kẻ Thù

Giáo huấn ca của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với nhạc khí bằng dây

Cảm tác khi dân Xíp đến báo với Sau-lơ, “Há chẳng phải Ða-vít đang trốn giữa chúng tôi sao?”

  1Ðức Chúa Trời ôi, xin cứu con bằng uy danh Ngài;
  Xin minh oan cho con bằng quyền năng Ngài.
  2Ðức Chúa Trời ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;
  Xin nghiêng tai nghe tiếng của miệng con kêu cầu,
  3Vì những kẻ xa lạ đã nổi lên chống lại con,
  Những kẻ hung bạo đã tìm cách hại mạng sống con;
  Thật chúng chẳng coi Ðức Chúa Trời ra gì. (Sê-la)

  4Này, Ðức Chúa Trời là Ðấng giúp đỡ tôi;
  Chúa là Ðấng gìn giữ mạng sống tôi.
  5Ngài sẽ báo trả điều ác trên kẻ thù của tôi;
  Ngài sẽ tiêu diệt chúng vì đức thành tín của Ngài.

  6Con sẽ đem của lễ lạc ý dâng lên Ngài với tất cả niềm vui;
  Con sẽ cảm tạ danh Ngài, CHÚA ôi, vì đó là điều tốt đẹp,
  7Vì Ngài đã giải cứu con khỏi mọi hoạn nạn;
  Ngài đã cho mắt con được nhìn thấy những gì con mong xảy ra cho kẻ thù của con.