54

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Wai Lăng Mơ̆ng Ƀing Ayăt

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh tơdơi kơ ƀing mơnuih mơ̆ng plei Zip hơmâo đuaĭ nao laih pơ pơtao Saul hăng laĭ tui anai, “Ƀu djơ̆ ôh hă Dawid hlak đuaĭ kơdŏp amăng ƀing ta?”
  1Pơklaih bĕ kâo hăng tơlơi dưi mơyang Ih, Ơ Ơi Adai ăh;
   pơrơklă bĕ brơi kơ kâo jing mơnuih ƀu soh ôh hăng tơlơi dưi kơtang Ih!
  2Hơmư̆ bĕ tơlơi kâo iâu laĭ, Ơ Ơi Adai ăh;
   pơđi̱ng tơngia hơmư̆ bĕ kơ hơdôm boh hiăp amăng bah kâo!
  3Ƀing pơgao ang rai kơsung blah kâo;
   ƀing ƀrưh ƀai hlak hơduah pơdjai kâo,
   ƀing gơñu jing ƀing ƀu ƀlơ̆ng pơmĭn kơ Ơi Adai ôh.

  4Samơ̆ bơ kơ kâo, sĭt Ơi Adai yơh jing Pô djru kâo.
   Khua Yang yơh jing Pô djă̱ pioh tơlơi hơdip kâo.
  5Rơkâo kơ Ơi Adai yua hơdră kơñăm sat ƀai ƀing rŏh ayăt kâo kiăng ƀuăh pơkra hĭ gơñu pô,
   laih anŭn pơrai hĭ ƀing rŏh anŭn yơh yuakơ Ñu jing tŏng ten.

  6Ơ Yahweh hơi, kâo či pơyơr đĭ ngă yang kơ Ih sa gơnam pơyơr rơngai yơh;
   kâo či bơni hơơč kơ Ih yơh yuakơ tơlơi ngă anŭn jing hiam klă.
  7Ih hơmâo pơklaih hĭ laih kâo mơ̆ng abih bang tơlơi rŭng răng,
   laih anŭn mơta kâo hơmâo ƀuh laih ƀing rŏh ayăt kâo kơdŭn đuaĭ hĭ.