54

Singx Nzung 54

Daux Gaux Tov Tin-Hungh Tengx Biaux Ndutv Win-Wangv

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Longc patv nyei jaa-sic. Ndaawitv zoc nyei matv^kin nzung. Naaiv diuh nzung fiev doix Sipc^aa Mienh mingh mbuox Saulo, “Ndaawitv bingx yie mbuo mbu'ndongx.”
  1Tin-Hungh aah! Tov longc meih nyei mengh njoux yie.
   Tov longc meih nyei domh qaqv bun cing yie maiv dorngc.
  2O Tin-Hungh aah! Tov meih muangx yie daux gaux,
   muangx haiz yie nyei nzuih gorngv nyei waac.
  3Weic zuqc maaih deix ceng-hlo nyei mienh cuotv daaih mborqv yie.
   Mienh doqc mienh oix zorqv yie nyei maengc.
   Ninh mbuo yaac maiv gamh nziex Tin-Hungh.Selaa
  4Tin-Hungh se dongh tengx yie wuov dauh.
   Ziouv yaac baav jienv yie nyei maengc.
  5Tov Tin-Hungh ziux win-wangv zoux nyei orqv sic winh bun ninh mbuo.
   Weic zuqc meih ziepc zuoqv nyei, tov mietc ninh mbuo.
  6Yie oix cuotv fim zorqv fongc horc ziec nyei ga'naaiv bun meih.
   O Ziouv aac, yie oix ceng meih nyei mengh,
   weic zuqc meih nyei mengh se longx haic.
  7Meih njoux yie biaux ndutv yie nyei yietc zungv kouv naanc.
   Yie ganh nyei m'zing yaac buatc jienv yie nyei win-wangv zuqc suei.