3

Thời kỳ cuối cùng

1Con nên biết trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những giai đoạn khó khăn. 2Vì người ta đều vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, hợm hĩnh, phỉ báng, nghịch cha mẹ, phụ bạc, vô đạo, 3không tình nghĩa, thù hằn, gièm pha, trụy lạc, hung dữ, ghét điều lành, 4phản trắc, liều lĩnh, kiêu ngạo, ưa lạc thú hơn yêu mến Chúa, 5giữ hình thức đạo đức, nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng đạo đức. Con nên tránh xa họ.
6Trong số ấy, có những kẻ lẻn vào nhà người khác để chinh phục các phụ nữ khờ dại, cưu mang tội lỗi, buông thả theo tình dục, 7học mãi mà không bao giờ hiểu biết chân lý. 8Như Gian-ne và Giam-bết chống nghịch Mai-sen ngày xưa, họ cứ chống đối chân lý — tâm trí họ hư hỏng, đức tin bị chìm đắm.
9Nhưng họ không thể phá hoại được nữa, vì mưu gian bị bại lộ, cũng như hai người kia.

Lời khuyên Ti-mộ-thư

10Riêng phần con, con đã theo sát lời dạy, nếp sống, chí hướng, đức tin, chịu đựng, yêu thương, kiên nhẫn, 11và những cơn bức hại, khổ nhục của ta tại An-ti-ốt, Y-cô-ni và Lý-trà. Ta đã chịu mọi hoạn nạn, nhưng Chúa đã giải thoát ta. 12Thật vậy, mọi người muốn sống đạo đức trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đều sẽ bị bức hại. 13Còn những kẻ gian ác, giả mạo càng thêm xấu xa, lừa gạt người rồi bị người lừa gạt.
14Con cứ tiếp tục thực hành những điều đã học tập và tin nhận vì con biết Ai đã dạy con. 15Từ tuổi ấu thơ, con biết Thánh kinh có năng lực đào tạo con nên người khôn ngoan để tiếp nhận ân cứu rỗi do đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.
16Cả Thánh kinh đều được Thượng Đế cảm ứng, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào luyện con người theo sự công chính. 17Nhờ đó, người của Thượng Đế được thành thục, có khả năng làm mọi việc lành.