6

Yixayee raug puam tsuaj

  1Cov uas nyob tsis txob
   tsis txhawj hauv Xi‑oo,
  thiab cov uas nyob tso siab plhuav
   saum lub roob Xamali,
   yuav raug txom nyem lauj!
  Lawv yog cov uas muaj meej nthawb
   hauv lub tebchaws uas ua thawj,
   uas cov Yixayee tuaj vam khom.
  2Cia li mus tshuaj saib lub moos Khanej,
   thiab tawm qhov ntawd mus
   rau lub moos loj Hama,
  li mus rau nram lub moos Ka
   hauv cov Filixatee tebchaws.
  Tej moos ntawd zoo dua lub tebchaws
   uas nej kav no lov?
  Lawv lub tebchaws dav dua
   nej lub tebchaws lov?
  3Nej tav hnub uas phem ntawd
   kom nyob deb,
  tiamsis nej coj lub zwm txwv
   uas ua limhiam ntais ntuj los ze.
  4Cov uas pw saum lub txaj kaus ntxhw
   thiab nyob xyab luas saum lub rooj ntev,
  thiab noj tej menyuam yaj hauv pab yaj
   thiab noj tej menyuam nyuj hauv nkuaj,
   yuav raug txom nyem lauj!
  5Lawv hu nkauj ua si
   ntxuag suab nkauj nog ncas,
  thiab ntaus tej suab nkauj
   phim tej nkauj tshiab ib yam li Davi.
  6Lawv haus kiag tej niag phaj cawv txiv hmab
   thiab muab tej roj zoo zoo pleev lawv lub cev,
  tiamsis lawv twb tsis quaj ntsuag
   txog qhov uas Yauxej raug puam tsuaj.
  7Vim li no lawv yuav ua thawj pab
   uas poob tebchaws,
  thiab qhov uas lawv pam noj pam haus
   pw xyab luas yuav ploj ntais mus.

  8Vajtswv Yawmsaub tau tuav
   nws lub npe cog lus twv.
  Vajtswv Yawmsaub uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus hais tias,
  “Kuv dhuav qhov uas Yakhauj khav theeb,
   thiab ntxub nws tej chaw ruaj khov.
  Kuv yuav muab lub nroog no
   thiab txhua yam uas nyob hauv
   cob rau yeeb ncuab.”

9Yog hauv tsev tshuav kaum leej nyob xwb, lawv yuav tuag tag huvsi. 10Thaum leejtwg li kwvtij tuaj muab tej cev tuag hlawv es yuav nqa tej pob txha tawm hauv tsev, thiab hais rau tus uas nyob chav hauv lub plawv tsev ntawd tias, “Puas tshuav leejtwg nrog koj nyob thiab?” tus ntawd yuav teb tias “Tsis tshuav.” Mas nws yuav hais tias, “Nyob twjywm, tsis txhob hais txog Yawmsaub lub npe kiag li.”

  11Saib maj, Yawmsaub yeej hais cia lawm,
   mas tej vaj tse loj yuav raug muab
  tsoo tawg ua tej dwb daim,
   thiab tej tsev me yuav tawg mos nyoos.
  12Nees dhia saum tej roob tsuas lov?
   Muaj leejtwg muab nyuj laij dej hiavtxwv lov?
  Nej muab txojkev ua ncaj
   ntxeev ua tshuaj lom muaj taug,
  thiab muab qhov uas ua ncaj ncees
   ntxeev ua cov tshuaj iab.
  13Nej zoo siab xyiv fab rau hauv
   lub moos Laudenpa, thiab hais tias,
  “Qhov uas peb txeeb tau
   lub moos Khana‑i los rau peb,
   tsis yog siv peb lub zog lov?”
  14Vajtswv Yawmsaub uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus hais tias,
  “Yixayee caj ces 'e, saib nawj,
   kuv yuav tsa ib haiv neeg
   sawv tawm tsam nej,
  mas lawv yuav quab yuam nej txij ntua txojkev
   uas nkag mus rau hauv lub moos Hama
   mus txog lub hav Alanpa.”