4

Yeluxalees poob lawm

  1Tej kub tsis ci lawm lauj!
   Tej tseem kub nphob tag lawm lauj!
  Tej qe zeb hlaws tseem ceeb
   raug muab pov tseg pawg lug
   rau txhua txoj hauv kev.
  2Xi‑oo tej tub uas tsim txiaj muab luj
   muaj nqes yam nkaus li cov tseem kub,
  raug muab ntaus nqe qes
   npaum li lub laujkaub av
   uas luag xuas tes puab lawm xwb lauj!
  3Txawm yog hma los tseem pub mis
   rau nws cov menyuam ntxais,
  tiamsis kuv haiv neeg tus ntxhais lub siab
   ua nruj ua tsiv yam nkaus li tus noog ntxhuav
   hauv tebchaws moj sab qhua.
  4Tej menyuam mos uas tsis tau tseg mis
   nqhis nqhis ua nplaig lo qab yiag,
  tej menyuam yaus thov mov noj
   kuj tsis muaj leejtwg muab rau lawv.
  5Cov neeg uas txeev noj zoo haus zoo
   qaug tshaib qas zias tom tej kev,
  cov uas txeev hnav tsoos tsho tsamxem
   mus pw rau saum tej pawg tshwj xuam.
  6Kuv haiv neeg tus ntxhais raug teem txim
   hnyav dua li teem txim rau lub moos Xaudoo
  uas tib ntsais muag xwb twb piam tag,
   tsis muaj leejtwg txhais tes tau kov li.
  7Yeluxalees cov thawj
   dawb huv dua daus xib daus npu,
   thiab dawb dua kua mis,
  lawv tej tawv nqaij tshiab liab ploog
   heev dua li paj zeb liab hauv hiavtxwv,
  lawv lub cev zoo nraug ntxiag
   yam li qe zeb phaithu tsamxem.
  8Nimno lawv tej tawv plhu
   dub dua li hmoov qab yiag,
   tsis muaj leejtwg cim tau lawv tom tej kev lawm.
  Lawv tej tawv qhuav qhwv pob txha xwb,
   qhuav yam li tej ntoo qhuav.
  9Cov uas raug hniav ntaj tuag
   tseem zoo dua li cov uas tuag tshaib,
  lawv yuag zuj zus mam li tuag
   vim yog tsis muaj tej qoob loo hauv teb los noj.
  10Cov pojniam uas siab mos siab muag txhais tes
   muab lawv tej menyuam hau noj,
  tej menyuam ntawd raug ua mov noj
   rau thaum kuv haiv neeg tus ntxhais
   raug kev puam tsuaj.
  11Yawmsaub tso nws txojkev npau taws tawm los,
   nws nchuav nws txojkev chim
   uas kub heev los lawm,
  thiab zes taws rau hauv Xi‑oo,
   hlawv kub hnyiab tag nrho
   ti nkaus hauv pem teb.

  12Tej vajntxwv thoob ntiajteb
   thiab ib tsoom neeg hauv ntiajteb
   tsis ntseeg hais tias,
  tej yeeb ncuab thiab tej tshawj chim
   yuav tau nkag Yeluxalees tej rooj loog
   mus rau hauv.
  13Vim yog tim nws cov xibhwb
   cev Vajtswv lus lub txim
   thiab nws cov pov thawj tej kev txhaum,
  uas tau ua rau cov neeg ncaj ncees tej ntshav
   ntws hauv plawv nroog.
  14Lawv taug kev mus mus los los
   yam li tej dig muag,
  lawv tej tsoos tsho lo ntshav tag
   thiab qias tsis huv
   thiaj tsis muaj leejtwg kov tau lawv li.
  15Tej neeg qw rau lawv tias,
   “Cia li mus, qias tsis huv.
   Cia li mus lauj, mus tsis txhob kov peb.”
  Lawv thiaj khiav mus nyob
   tsis muaj vag muaj tse
  mas tej neeg hauv ib tsoom tebchaws
   sib tham tias,
   “Lawv yuav tsis nrog peb nyob li lawm.”
  16Yawmsaub yog tus uas ua rau lawv
   khiav ua sab ua sua,
   nws yuav tsis mob siab lawv li lawm,
  luag thiaj tsis hwm cov pov thawj
   thiab tsis thiaj cov kev txwj laus lawm.
  17Peb lub qhov muag
   pheej nrhiav nrhw txojkev pab,
   tos liab muag tag los nrhiav do xwb,
  peb nyob tos lub tebchaws uas tuaj pab
   los kuj pab tsis tau li.
  18Muaj neeg nyas raws peb qab,
   peb thiaj taug tsis tau peb tej kev,
  qhov kawg twb los yuav txog peb,
   peb lub niaj lub xyoo twb yuav kawg,
   vim tias qhov kawg twb los txog peb lawm.
  19Cov uas dhia caum peb
   kuj nrawm dua tej dav ya saum nruab ntug,
  lawv dhia caum cuag peb saum tej roob,
   lawv zov tos peb hauv tebchaws moj sab qhua.
  20Peb txoj hauv paus siav
   uas yog tus vajntxwv uas Yawmsaub tsa
   kuj poob rau hauv lawv lub qhov taub lawm,
  yog tus uas peb pheej hais txog nws tias,
   “Peb yuav nyob hauv nws tus qab duab
   ntxoov ntxoo rau hauv ib tsoom tebchaws.”

  21Edoo tus ntxhais uas nyob hauv Us tebchaws 'e,
   cia li zoo siab thiab ua siab xyiv fab.
  Lub khob ntawd yeej yuav hla los txog koj,
   koj yuav qaug,
   thiab yuav hle tsoos tsho nyob liab qab.
  22Xi‑oo tus ntxhais 'e,
   qhov uas teem txim rau koj tej kev txhaum
   kuj tiav lawm,
  Yawmsaub yuav tsis cia koj
   poob tebchaws dua li lawm.
  Tiamsis Edoo tus ntxhais 'e,
   nws yuav rau txim rau koj tej kev txhaum,
  nws yuav nthuav
   koj txojkev txhaum txim tshwm los.