2

Vajtswv rau txim rau Yeluxalees

  1Tus Tswv chim thiaj tso huab los
   npog nkaus Xi‑oo tus ntxhais lawm lauj!
  Nws muab Yixayee lub koob meej
   uas nto moo lug laim saum ntuj los
   rau hauv pem teb lawm.
  Hnub uas nws chim
   nws tsis nco txog nws lub rooj tiag taw li.
  2Tus Tswv ua rau Yakhauj tej chaw nyob
   puam tsuaj tag huvsi tsis khuvleej li,
  nws npau taws thiaj muab
   Yuda tus ntxhais tej chaw uas ruaj khov ua pob tag,
  nws ua rau lub tebchaws thiab cov thawj
   poob ti nkaus hauv pem teb
   raug txaj muag heev.
  3Nws chim heev thiaj muab
   Yixayee tus kub lov ntho lawm,
  nws nkaum kiag nws txhais tes xis ntawm lawv
   rau thaum yeeb ncuab tuaj,
  nws hlawv hauv Yakhauj nruab nrab
   zoo yam nkaus li hluavtaws hlawv,
   mas kub hnyiab thoob plaws ib ncig huvsi.
  4Nws nta nws rab hneev
   yam nkaus li yeeb ncuab,
  thiab nws txhais tes xis twb rub kiag hlua hneev
   yam nkaus li tshawj chim lawm,
  nws tua txhua tus uas peb khav ntxhias
   hauv Xi‑oo tus ntxhais lub chaw nyob,
  nws muab nws txojkev chim heev
   nchuav nthwv rau ib yam li nplaim taws los.
  5Tus Tswv zoo yam nkaus li yeeb ncuab lawm,
   nws ua rau Yixayee puam tsuaj,
  nws ua rau lawv tus vajntxwv
   tej vaj tse huvsi puam tsuaj,
   thiab ua rau lawv tej chaw ruaj khov pob tag.
  nws tsav ntxiv kev quaj nyiav
   thiab kev quaj ntsuag rau Yuda tus ntxhais.
  6Nws rhuav tshem nws lub tsev ntaub
   ib yam li rhuav lub tsev pheeb suab hauv teb,
  thiab nws muab lub chaw uas
   ua tej kevcai uas teem tseg rhuav pob tag,
  Yawmsaub ua rau tej kevcai uas teem tseg
   thiab hnub Xanpatau ploj tag hauv Xi‑oo lawm,
  nws chim npau taws heev thiaj muab
   vajntxwv thiab cov pov thawj pov tseg.
  7Tus Tswv muab nws lub thaj xyeem pov tseg,
   thiab fee plhu ntawm
   qhov chaw uas pe hawm nws,
  nws muab tej ntsa loog
   ntawm vajntxwv tsev huvsi cob
   rau hauv yeeb ncuab txhais tes.
  Yeeb ncuab tsa suab qw ntshu nrooj
   hauv Yawmsaub lub tuam tsev ib yam li
   hnub uas ua tej kevcai uas teem tseg.
  8Yawmsaub twb npaj siab yuav muab
   Xi‑oo tus ntxhais tej ntsa loog ua kom pob tag,
   nws twb muab hlua ntsuas,
  nws tsis nkaum nws txhais tes
   ntawm qhov uas ua kom puam tsuaj,
  nws ua rau tej chaw faj xwm
   thiab tej ntsa loog quaj ntsuag
   thiab qaug zog tag huvsi.
  9Xi‑oo tej rooj loog twb pob tag
   rau hauv av lawm,
  Vajtswv muab tej las rooj
   rhuav thiab lov pov tseg lawm.
  Xi‑oo tus vajntxwv thiab cov thawj
   poob rau hauv lwm haiv neeg lawm.
  Txoj kevcai tsis muaj lawm
   thiab nws cov xibhwb cev Vajtswv lus
   tsis tau txais zaj yog toog ntawm Yawmsaub.
  10Xi‑oo tus ntxhais cov kev txwj laus
   kuj nyob twjywm rau hauv pem teb,
  lawv tsuab hmoov av rau saum taubhau
   thiab hnav khaub seev tsaj,
  Yeluxalees tej ntxhais hluas
   nyo taubhau ti nkaus hauv pem teb lawm.
  11Kuv quaj heev ua qhov muag plooj tag,
   kuv lub siab ntxhov kawg,
  kuv lub siab ntsws yaj tag
   vim kuv haiv neeg tus ntxhais puam tsuaj tag.
  thiab tej menyuam yaus
   thiab tej menyuam mos liab tsaus muag
   tsis nco qab rau hauv tej kev hauv lub nroog.
  12Lawv quaj rau leej niam hais tias,
   “Mov thiab cawv txiv hmab nyob qhovtwg?”
  rau thaum lawv tsaus muag tsis ncu qab
   zoo yam nkaus li tej uas raug mob
   ntawm tej kev hauv lub nroog,
  yog thaum lawv txojsia twb yuav tu
   rau hauv lawv niam lub xubntiag.

  13Yeluxalees tus ntxhais 'e,
   kuv yuav hais tau dabtsi rau koj?
   Kuv yuav muab koj piv txog yam twg?
  Xi‑oo tus ntxhais uas dawb huv 'e,
   kuv yuav muab koj piv tau rau yam twg,
   xwv kuv thiaj nplij tau koj?
  Rau qhov koj raug kev puam tsuaj
   loj yam li lub hiavtxwv,
   leejtwg yuav ua tau rau koj rov zoo li qub?
  14Koj tej xibhwb cev Vajtswv lus
   tau pom tej yog toog cuav tsis tseeb
   coj los hais rau koj,
  lawv tsis qhia koj kev txhaum rau koj paub
   xwv koj thiaj rov tau lub neej zoo li qub,
  tiamsis lawv tseem cev tej lus cuav
   uas coj koj mus yuam kev xwb.
  15Txhua tus uas dua kev mus
   kuj npuaj teg luag koj,
  lawv thuam luag co hau hnyo
   rau Yeluxalees tus ntxhais tias,
  “No yog lub nroog uas luag hu tias
   zoo nkauj kawg nkaus,
  yog lub nroog uas ib tsoom neeg
   hauv ntiajteb zoo siab rau lov?”
  16Koj cov yeeb ncuab sawvdaws
   qheb ncauj cem koj, lawv thuam luag koj,
   lawv zim hniav qas zog rau koj, lawv qw tias,
  “Peb twb ua lub nroog no puam tsuaj lawm lauj!
   Hnub no yog hnub uas peb tos ntsoov.
   Peb twb ntsib thiab peb twb pom lawm lauj!”
  17Yawmsaub twb ua raws li
   nws npaj tseg lawm,
   nws twb ua tiav raws li nws hais tseg lawm.
  Nws muab ua puam tsuaj tsis khuvleej li
   raws li nws twb txiav txim siab ntev los lawm.
  Nws ua rau yeeb ncuab zoo siab thiab luag koj,
   nws tsa koj cov tshawj chim muaj zog heev tuaj.

  18Xi‑oo tus ntxhais lub ntsa loog 'e,
   cia li quaj thov tus Tswv,
  cia los kua muag ntws nto
   nruab hnub hmo ntuj yam li tus dej ntws,
  koj tsis txhob so li,
   koj tsis txhob cia koj cov kua muag
   qhuav ntawm koj lub qhov muag
  19Cia li sawv tsees,
   cia li quaj hmo ntuj raws li tej sijhawm,
  cia li nchuav tej uas nyob hauv koj lub siab
   tawm los yam li dej ntws
   rau ntawm tus Tswv lub xubntiag.
  Cia li tsa koj ob txhais tes rau nws,
   thov cawm koj cov menyuam txojsia
  uas tabtom tshaib plab tsaus muag
   rau txhua txoj hauv kev.
  20Au Yawmsaub, thov tsa muag saib lauj!
   Koj txeev ua li no rau leejtwg?
  Tsim nyog cov pojniam noj nws cov menyuam
   yog tej menyuam uas nws hlub heev lov?
  Tsim nyog tus pov thawj
   thiab tus xibhwb cev Vajtswv lus
   raug muab tua rau lub chaw pe tus Tswv lov?
  21Tej hluas thiab tej poj koob yawm txwv
   tuag pawg lug hauv av ntawm tej kev,
  kuv tej ntxhais hluas thiab kuv tej tub hluas
   raug hniav ntaj ntog tuag tag lawm,
  koj muab lawv tua rau hnub uas koj chim,
   muab lawv tua tsis khuvleej li.
  22Koj tau hu cov uas kuv ntshai tuaj
   txhua fab tuaj yam nkaus li
   hnub uas ua kevcai teem tseg.
  Hnub uas Yawmsaub chim
   tsis muaj ib tug khiav dim tau
   lossis tseem ciaj li.
  Cov uas kuv puag rawv thiab tu,
   mas kuv cov yeeb ncuab
   muab ua puam tsuaj tag.