4

Tom qab uas Lub Nroog Yeluxalees Poob Lawm

  1Peb tej kub tsis ci lawm;
  tej pobzeb uas ua lub Tuamtsev pob
   poob pawglug rau hauv tej kev.

  2Xi-oos cov tub hluas muaj nqis rau peb ib yam li tej kub,
  tiamsis nimno lawv muaj nqis ib yam
   li tej laujkaub av lawm xwb.

  3Txawm yog tus maum hma los yeej
   pub mis rau nws tej menyuam noj;
  Tiamsis kuv haivneeg ua nruj ua tsiv
   rau lawv tej menyuam ib yam li tej noog ntxhuav.

  4Lawv cia lawv tej menyuam tuag tshaib
   tuag nqhis tas;
  Tej menyuam mus thov zaub mov noj,
   tiamsis tsis muaj leejtwg muab
   ib yam dabtsi rau lawv li.

  5Cov neeg uas ibtxwm tau noj tej zaub mov zoo
  Puavleej tuag tshaib tas rau ntawm tej kev;
  Cov neeg uas ibtxwm npluanuj yuav mus fawb zaub mov
   ntawm tej chaw pov liamsim noj.

  6Kuv haivneeg raug txim hnyav tshaj
   cov neeg hauv lub nroog Xaudoos,
  tib npliag ntshis xwb, lawv twb raug kev puastsuaj tas
   rau Vajtswv txhais tes.

  7Peb cov nomtswv huv tshaj tej
   daus thiab dawb dua kua mis,
  lawv nyob cus plaws thiab muaj zog
   khov kho tsis muaj mob li.

  8Nimno lawv pw pawglug hauv tej kev
   tsis muaj neeg paub,
  Lawv tej ntsejmuag dub nciab vim twb tuag lawm;
  Lawv tej tawv qhuav ib yam li tawv
   ntoo qhwv nkaus lawv tej txha,

  9Cov neeg uas tuag rau hauv tshavrog
   zoo tshaj cov uas yoo tshaib
  yoo nqhis tuag vim tsis muaj mov cawm lawv txojsia.
  10Txojkev puastsuaj uas los raug kuv
   haivneeg mas txaus ntshai kawg;
  cov pojniam uas hlub lawv tej
   menyuam los cia li muab tej menyuam tua noj.

  11Tus TSWV tso nws txojkev chim uas
   loj kawg nkaus tawm tuaj;
  nws zes hluavtaws rau Xi-oos kub hnyiab tas rau hauv av.

  12Cov vajntxwv uas nyob hauv ntiajteb no,
   lossis cov neeg uas nyob thoob qabntuj,
  yeej tsis ntseeg hais tias yeebncuab
   thiab tubrog muaj cuabkav nkag tau lub nroog
   Yeluxalees tej roojvag li.

  13Tiamsis muaj neeg nkag tau los, vim
   nws cov cev Vajtswv lus
  ua txhaum thiab nws cov povthawj lub txim thiaj ua rau
   cov neeg ncaj ncees tuag tas lawm.

  14Yeluxalees cov thawjcoj ncig mus
   ncig los txhua txojkev li cov neeg digmuag,
  lawv ibce lo ntshav thoob plaws tsis
   muaj leejtwg kam kov lawv.

  15Tej neeg qw rau lawv hais tias,
   “Nej cov neeg uas tsis huv!
  Cia li khiav mus! Tsis txhob tuav kuv!”
  Yog li ntawd, lawv thiaj khiav ib lub
   tebchaws mus rau ib lub tebchaws,
  tsis muaj leejtwg kam txais tos lawv
   hlo li.

  16Tus TSWV yeej tsis mob siab txog lawv;
  nws thiaj muab lawv ntiab mus nyob ua sab ua sua.
  Nws yeej tsis xam txog peb cov
   povthawj thiab cov thawjcoj li lawm.

  17Peb lub qhovmuag ntsia ntsoov mus
   txog thaum uas tsis muaj txojkev pab li lawm.
  Peb pheej tos kev pab ntawm ib
   haivneeg uas tsis muaj ib yam dabtsi pab peb.

  18Yeebncuab yeej ntsia ntsoov peb;
  peb tsis muaj cuabkav tawm mus rau tom tej kev li;
  Peb lub sijhawm twb dhau; hnub kawg twb los txog lawm.

  19Cov neeg uas caum ntes peb tseem khiav
   ceev tshaj tej dav uas rwg saum nruab ntug los.
  Lawv caum ntes peb saum tej ncov roob;
  Thaum peb tsis ceevfaj lawv ntes tau
   peb hauv tiaj suabpuam.

  20Lawv ntes tau peb lub hauvpaus txojsia,
   yog tus vajntxwv uas tus TSWV xaiv;
  yog tus uas peb cia siab hais tias
   yuav tiv thaiv tau peb ntawm txhua pab yeebncuab.

  21Cov Edoos thiab cov Uxis nej cia li
   luag zoo siab.
  Kev puastsuaj yeej yuav los raug nej ib yam nkaus thiab;
  nej yuav vau zoj vau zis liabqab ploog txajmuag kawg li.

  22Xi-oos twb raug rau txim pauj nws
   lub txim txaus lawm;
  tus TSWV yuav tsis cia peb raug
   luag ntes coj mus ib zaug ntxiv lawm.
  Tiamsis Edoos, tus TSWV yuav rau txim rau koj;
  nws yuav nthuav tej kev txhaum uas
   koj ua ntawd tawm huv tibsi.