21

Vụ án không tìm thấy thủ phạm

1Khi sống trong đất hứa, nếu đồng bào thấy xác một người bị giết nằm ngoài đồng, nhưng không biết ai là thủ phạm; 2,3các trưởng lão và thẩm phán sẽ đo đạc để tìm một thành gần tử thi nhất. Các trưởng lão của thành này sẽ bắt một con bò cái tơ chưa hề làm việc, chưa mang ách, 4dẫn nó xuống một thung lũng không ai cày cấy, tại nơi có dòng nước chảy, vặn cổ con bò. 5Sau đó, các thầy tế lễ sẽ đến (vì Chúa đã chọn con cháu Lê-vi để họ hầu việc Ngài, nhân danh Ngài chúc phước lành cho dân, và xét xử dân trong các vụ tranh tụng nhất là các vụ gây thương tích, thiệt mạng). 6Các trưởng lão trong thành gần tử thi này sẽ rửa tay mình trên xác con bò cái tơ 7và nói: Tay chúng tôi không làm đổ huyết người ấy, mắt chúng tôi không thấy án mạng này. 8Xin Chúa tha tội cho Y-sơ-ra-ên, dân Ngài đã chuộc. Xin đừng buộc Y-sơ-ra-ên tội giết người lành. Xin miễn xá tội này cho họ." 9Nếu làm đúng theo ý Chúa như thế, tội này sẽ được giải trừ.

Cưới tù nhân làm vợ

10Khi tranh chiến với quân thù, được Chúa cho chiến thắng, và đồng bào bắt giữ nhiều tù binh, 11nếu có ai thấy trong số người bị bắt giữ có một thiếu nữ xinh đẹp, muốn lấy làm vợ, 12người ấy được phép đem thiếu nữ về nhà. Thiếu nữ phải cạo đầu, cắt móng tay, 13thay áo tù, khóc cha mẹ mình một tháng tròn. Sau đó, người ấy được lấy thiếu nữ làm vợ. 14Tuy nhiên, sau khi cưới, nếu người này không chuộng nàng nữa, phải để nàng ra đi tự do. Cấm không được bán hay đãi nàng như nô lệ, vì người ấy đã làm nhục nàng.

Quyền trưởng nam

15Nếu một người có hai vợ, nhưng chỉ yêu một, dù cả hai đều sinh con đẻ cái, và bà không được yêu lại sinh con trưởng nam, 16người ấy không có quyền đặt con của vợ mình yêu lên trên con của vợ mình không yêu trong ngày chia gia tài, 17nhưng phải tôn trọng quyền trưởng nam của con bà không được ái mộ. Phải cho người con trưởng nam này gấp đôi phần của những con khác như thường lệ, vì trưởng nam là kết quả đầu tiên của sức mạnh người làm cha.

Con ngỗ nghịch

18Nếu ai có một người con cứng đầu, ngỗ nghịch, không vâng lời cha mẹ, không nghe lời răn dạy; 19cha mẹ nó phải dẫn nó đến trước các trưởng lão họp tại cổng thành, 20trình rằng: 'Chúng tôi có đứa con cứng đầu ngỗ nghịch, không nghe lời răn dạy, chỉ ăn nhậu say sưa.' 21Dân thành sẽ lấy đá ném cho nó chết đi. Như thế đồng bào mới trừ được kẻ ác trong dân, toàn dân nghe tin này sẽ khiếp sợ.

Người bị xử treo

22Khi một người phạm trọng tội, bị xử tử và bị treo trên cây, 23không được để xác người ấy trên cây suốt đêm, phải đem chôn ngay hôm ấy, vì Thượng Đế rủa sả người bị treo. Đừng làm ô uế đất Chúa cho mình.