3

Ƀing Bơnai Laih Anŭn Ƀing Rơkơi

1Ăt kar hăng hơdră jơlan anŭn mơ̆n, Ơ ƀing bơnai hơi, brơi kơ ƀing gih thâo jao pô kơ ƀing rơkơi gih, kiăng kơ wơ̆t tơdah đơđa mơnuih amăng ƀing rơkơi anŭn jing ƀing aka ƀu đaŏ kơ boh hiăp Ơi Adai ôh, ƀing gơñu dưi tŭ đaŏ kơnang hĭ yơh yua mơ̆ng ƀu djơ̆ mơ̆ng khul tơlơi pơhiăp ôh samơ̆ yuakơ tơlơi hơdip hơdơ̆ng ƀing bơnai gơñu, 2tơdang ƀing gơñu ƀuh tơlơi jơngeh laih anŭn tơlơi huĭ pơpŭ amăng tơlơi hơdip gih. 3Tơlơi hiam rô̆ gih khŏm anăm tơbiă rai mơ̆ng tơlơi pơhrôp gah rơngiao ôh, jing kar hăng tơlơi amoăñ ƀŭk, tơlơi buh gơnam pơhrôp mah ƀôdah hơô sum ao hiam yom. 4Kơđai glaĭ, brơi kơ tơlơi hiam rô̆ gih tơbiă mơ̆ng gah lăm gih pô yơh, jing tơlơi hiam rô̆ tơdu rơun ƀu thâo lă̱ hĭ laih anŭn jua bơngăt rơiăt djơ̆m luă gŭ, jing tơlơi năng lăp yom prŏng hloh ƀơi anăp Ơi Adai yơh. 5Yuakơ anŭn yơh jing hơdră jơlan ƀing đah kơmơi rơgoh hiam đưm hlâo adih, jing ƀing pioh laih tơlơi čang rơmang gơñu amăng Ơi Adai, jing ƀing juăt pơhrôp gơñu pô hiam rô̆. Ƀing gơñu thâo đup gưt kơ ƀing rơkơi gơñu pô, 6kar hăng HʼSarah, jing pô tui gưt laih kơ Abraham laih anŭn iâu kơ gơ̆ jing khua ñu. Ƀing gih jing ƀing ană dra HʼSarah yơh tơdah ƀing gih ngă djơ̆ tơpă laih anŭn ƀu huĭ bra̱l hơget ôh.
7Ơ ƀing rơkơi hơi, ăt kar hăng hơdră jơlan anŭn mơ̆n, brơi kơ ƀing gih thâo pơmĭn ƀlơ̆ng bĕ tơdang ƀing gih hơdip hăng ƀing bơnai gih, thâo hluh laih anŭn pơpŭ bĕ kơ ƀing gơ̆ jing kar hăng ƀing mă bruă hrŏm tơdu ƀiă laih anŭn jing ƀing tŭ mă kŏng ngăn hrŏm hăng ƀing gih kơ gơnam brơi pơyơr ang yang tơlơi hơdip. Ngă bĕ tui anŭn kiăng kơ ƀu hơmâo tơlơi hơget ôh či pơgăn hĭ khul tơlơi iâu laĭ gih.

Tŭ Ruă Nuă Yuakơ Tơlơi Ngă Hiam Klă

8Hơnăl tuč, abih bang ƀing gih, hơdip hơdrăm bĕ hăng tơdruă. Jing bĕ ƀing thâo pap, khăp bĕ kar hăng ƀing ayŏng adơi, brơi thâo glưh pran jua laih anŭn thâo luă gŭ bĕ. 9Anăm kla glaĭ tơlơi sat ƀai kơ tơlơi sat ƀai ƀôdah tơlơi pơmlâo kơ tơlơi pơmlâo ôh, samơ̆ bơni hiam bĕ, yuakơ tơlơi bruă anŭn yơh Ơi Adai iâu mă laih ƀing gih, kiăng kơ ƀing gih dưi tŭ mă kŏng ngăn bơni hiam. 10Yuakơ Hră Ơi Adai laĭ laih tui anai,
  “Hlơi pô amoaih khăp kơ tơlơi hơdip
   laih anŭn ƀuh khul hrơi hiam klă ñu,
  ñu anŭn khŏm răng kơ bah jơlah ñu mơ̆ng tơlơi sat ƀai
   laih anŭn tơƀông bah ñu mơ̆ng tơlơi pơhiăp pơblư̆ pơƀlŏr yơh.
  11Ñu anŭn khŏm wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng tơlơi sat ƀai laih anŭn ngă tơlơi hiam klă,
   laih anŭn ñu khŏm hơduah sem kiaŏ tui tơlơi rơnŭk rơno̱m yơh.
  12Yuakơ mơta Khua Yang dŏ lăng ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng
   laih anŭn tơngia Ñu pơđi̱ng hơmư̆ kơ tơlơi gơñu iâu laĭ yơh,
   samơ̆ wir ƀô̆ Ñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing hlơi pô ngă sat ƀai.”
13Tơdah ƀing gih hur har ngă tơlơi hiam klă, hlơi pô či ngă sat kơ ƀing gih lĕ? 14Samơ̆ wơ̆t tơdah ƀing gih khŏm tŭ gleh tơnap kơ tơlơi djơ̆ tơpă, ƀing gih tŭ bơni hiam yơh. “Samơ̆ anăm huĭ hyưt ôh kơ tơlơi ƀing gơñu pơhuĭ. Anăm huĭ bra̱l ôh.” 15Samơ̆ amăng pran jua gih, brơi kơ ƀing gih pioh hơjăn bĕ Krist jing Khua Yang. Nanao prap pre bĕ kiăng kơ laĭ glaĭ kơ hlơi pô tơña kơ ƀing gih kiăng kơ pơruai tơhơnal tơlơi kơ tơlơi čang rơmang ƀing gih hơmâo. Samơ̆ ngă bĕ tơlơi bruă anŭn hăng tơlơi tơdu rơun laih anŭn tơlơi pơpŭ yơh, 16kiăng kơ ƀing gih hơmâo pran jua tơpă jơngeh, tui anŭn kiăng kơ ƀing hlơi pô pơhiăp sat pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi hơdip hơdơ̆ng hiam klă gih amăng Krist năng ai či tŭ mlâo mlañ kơ tơlơi pơhiăp sat gơñu yơh. 17Hiam hloh tŭ gleh tơnap yuakơ tơlơi bruă ngă hiam klă jing hloh kơ tơlơi bruă ngă sat ƀai, tơdah anŭn jing tui hăng tơlơi Ơi Adai kiăng. 18Yuakơ Krist tŭ gleh tơnap pơala brơi kơ tơlơi soh sa wơ̆t djŏp kơ abih bang laih, mơnuih tơpă hơnơ̆ng pơala kơ mơnuih ƀu tơpă hơnơ̆ng, kiăng kơ ba ƀing gih pơ Ơi Adai. Ñu tŭ arăng pơdjai hĭ Ñu gah drơi jan samơ̆ Ñu tŭ hơdip yua mơ̆ng Yang Bơngăt, 19jing mơ̆ng anŭn yơh Ñu ăt nao pơtô pơblang brơi kơ ƀing bơngăt amăng sang mơnă, 20jing ƀing ƀu tui gưt đưm hlâo adih tơdang Ơi Adai gir dŏ tơguan biă mă amăng rơnŭk Noah hlak ƀing Noah pơkra kŏmpăn. Amăng kŏmpăn anŭn kơnơ̆ng hơmâo ƀiă mơnuih đôč, sapăn čô abih bang, dưi klaih hĭ mơ̆ng ia, 21laih anŭn ia anŭn pơhơmutu kơ tơlơi baptem, jing tơlơi ră anai ăt dưi pơklaih hĭ ƀing gih mơ̆n. Tơlơi baptem anŭn ƀu mă pơđuaĭ hĭ tơlơi grĭ grañ mơ̆ng drơi jan ôh, samơ̆ jing sa tơlơi kwưh rơkâo kơ Ơi Adai hăng pran jua tơpă jơngeh yua mơ̆ng tơlơi hơdip glaĭ Yang Yêsu Krist yơh, 22jing Pô hơmâo đĭ nao laih pơ adai adih laih anŭn jing ƀơi gah hơnuă kơ Ơi Adai, laih anŭn ƀing ling jang hiam, ƀing khua wai lăng laih anŭn ƀing hơmâo tơlơi dưi mơyang dŏ gah yŭ kơ tơlơi Ñu git gai soh sel.