Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Pêtrôs
Ƀing mă tŭ: Ƀing đaŏ mơnuih Yehudah hăng mơnuih Tuai amăng lŏn čar Pontos, plei Galatia, Kappadokia, kuăl Asia gah yŭ̱ laih anŭn lŏn čar Bithunia
Hrơi čih: Kơplăh wăh amăng thŭn 60 hăng thŭn 64 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Pêtrôs pha brơi tơlơi pơtă pơtăn kơ tơlơi hơdip rơgoh hiam kơ ƀing tŭ gleh tơnap arăng kơpĭ kơpe̱t.

Sŏp hră tal sa tui hăng Pêtrôs čih jing hră ñu čih kơ ƀing đaŏ, amăng hră anai ñu pơanăn “kơ ƀing mơnuih Ơi Adai ruah,” jing ƀing čơlah hyu djŏp djang gah dư̱r kơ kuăl Asia Anet. Tơlơi kơñăm phŭn amăng hră anai kiăng kơ pơtrŭt pơđu̱r ƀing đŏk hră anai, jing ƀing hlak bưp tơlơi kơpĭ kơpe̱t yuakơ tơlơi đaŏ kơnang gơñu. Pô čih hră anai čih kiăng kơ pơhơdơr ƀing đŏk kơ tơlơi pơthâo hiam Yang Yêsu Krist yơh, jing Pô djai, hơdip glaĭ laih anŭn ƀuăn či trŭn rai dơ̆ng kiăng pha brơi tơlơi čang rơmang kơ ƀing gơ̆. Yuakơ anŭn yơh, ƀing gơñu khŏm tŭ mă hăng gir run amăng tơlơi gleh tơnap gơñu, dŏ đaŏ kơjăp kơ tơlơi anŭn kơnơ̆ng jing tơlơi lông lăng kơ tơlơi đaŏ kơnang gơñu laih anŭn kơ tơlơi ƀing gơñu či tŭ gơnam bơni ƀơi “Hrơi tơdang Yang Yêsu Krist pơƀuh rai” yơh.
 Hrŏm hăng tơlơi pơtrŭt pơđu̱r ñu amăng hrơi gleh tơnap, pô čih hră anai ăt pơtrŭt kơ ƀing đŏk kiăng kơ hơdip kar hăng ƀing lŏm kơ Krist yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơhiăp hlâo (1:1, 2)
Tơlơi pơhơdơr kơ tơlơi Ơi Adai pơklaih (1:3-12)
Tơlơi pơtô kiăng kơ hơdip rơgoh hiam (1:13–2:10)
Bruă jao ƀing đaŏ amăng mông gleh tơnap (2:11–4:19)
Tơlơi luă gŭ hăng bruă mơnuă ƀing đaŏ (5:1-11)
Tơlơi klah čŭn (5:12-14)