18

Cov tebchaws kws Tavi kov yeej

(2Xmy. 8:1-14)

1Dhau hov Tavi ntaus yeej cov Filixatee hab tswjfwm puab. Tavi txeeb tau lub moos Ka hab tej zej zog ib ncig lub moos hov ntawm cov Filixatee txhais teg.
2Nwg ntaus yeej cov Mau‑a mas cov Mau‑a kuj zwm rua Tavi hab coj hov txhua chaw tuaj them se rua nwg.
3Tavi kuj ntaus yeej Hantantexaw kws ua vaajntxwv huv lub moos Xaunpa ncaaj moog txug lub moos Hama, yog lub swjhawm kws Hantantexaw moog tsaa cov tub rog zuv ntawm tug nam dej Yufeti. 4Tavi txeeb tau cov tsheb ua rog ntawm Hantantexaw ib txheeb lub hab cov tub rog caij neeg xyaa txheeb leej hab cov tub rog moog kwtaw ob vaam leej, hab Tavi txav cov neeg kws hai tsheb ua rog leeg rawg huvsw, tseg kuas txaus hai ib puas lub tsheb ua rog xwb. 5Thaus cov tuabneeg Alaa kws nyob huv lub nroog Ntamaxaka tuaj paab Xaunpa tug vaajntxwv Hantantexaw, mas Tavi tua cov Alaa ob vaam ob txheeb leej. 6Tavi tsaa ib co tub rog zuv kaav cov Alaa huv lub nroog Ntamaxaka. Cov Alaa zwm rua Tavi hab coj hov txhua chaw tuaj them se rua nwg. Yawmsaub pub Tavi kov yeej rua txhua qhov kws nwg moog. 7Hab Tavi txeeb tau daim phaj kub kws thaiv hauv sab kws Hantantexaw cov tub teg tub taw coj, hab coj moog rua lub nroog Yeluxalee. 8Hab Tavi txeeb tau tooj lab ntau ntau le ntawm lub moos Thiha hab lub moos Khu kws yog Hantantexaw tej moos. Mas Xalaumoo muab cov tooj lab hov ua lub rhawv dej tooj lab hab cov ncej hab tej pestwj swv kws yog tooj lab.
9Thaus vaajntxwv Tho‑u huv lub moos Hama nov tas Tavi tau ntaus yeej lub moos Xaunpa tug vaajntxwv Hantantexaw cov tub rog huvsw lawm, 10Tho‑u txawm khaiv nwg tug tub Hantaulaa moog cuag vaajntxwv Tavi moog has ib lu lug tshaav ntuj zoo sab rua nwg tsua qhov kws Tavi tau ua rog hab kov yeej Hantantexaw lawm, tsua qhov Hantantexaw pheej ua rog rua Tho‑u. Mas Tho‑u xaa ntau yaam kws xuas nyaj xuas kub xuas tooj lab ua tuaj pub rua Tavi. 11Vaajntxwv Tavi muab txhua yaam nuav xyeem pub rua Yawmsaub, hab muab tej nyaj kub kws nwg muab tau ntawm txhua haiv tuabneeg kws nwg kov yeej xyeem pub rua Yawmsaub, yog tej kws nwg txeeb tau ntawm cov Entoo, cov Mau‑a, cov Aamoo, cov Filixatee hab cov Amalej.
12Xeluya tug tub Anpisai moog tua cov Entoo tuag ib vaam yim txheeb leej huv lub Haav Ntsev. 13Hab nwg tso tub rog zuv kaav tebchaws Entoo. Cov tuabneeg Entoo suavdawg txhad zwm rua Tavi. Yawmsaub pub Tavi kov yeej rua txhua qhov kws nwg moog.

Cov kws ua Tavi le num

(2Xmy. 8:15-18)

14Mas Tavi kaav taag nrho cov Yixayee huvsw. Tavi ua ncaaj ua nceeg hab ua zoo rua nwg cov pejxeem suavdawg. 15Xeluya tug tub Yau‑a ua thawj kaav tub rog. Ahilu tug tub Yehausafa ua tug kws sau ntawv keeb kwm. 16Ahithu tug tub Xantau hab Anpiyatha tug tub Ahimelej ua pov thawj. Sasas ua tug tub sau ntawv. 17Yehauyanta tug tub Npenaya kaav cov Khelethi hab cov Pelethi. Hab Tavi cov tub ua cov num tswv luj kws ua vaajntxwv tej num.