12

Sisak Pơtao Lŏn Čar Êjip Wang Blah Lŏn Čar Yudah

(1 Ƀing Pơtao 14:25-31)

1Tơdơi kơ Rehabam jing pơtao laih anŭn ñu jing hĭ kơtang laih, ñu hrŏm hăng abih bang ƀing Israel wir đuaĭ ataih mơ̆ng tơlơi juăt Yahweh yơh. 2Amăng thŭn tal rơma rơnŭk pơtao Rehabam wai lăng, yuakơ ƀing Israel ƀu dŏ tŏng ten hăng Yahweh ôh, tui anŭn Ñu brơi Sisak pơtao lŏn čar Êjip rai kơsung blah plei phŭn Yerusalaim yơh. 3Pơtao Sisak rai hăng sa-rơbâo dua-rơtuh boh rơdêh aseh, năm-rơbâo čô ƀing tơhan aseh laih anŭn lu ƀing ling tơhan pơkŏn rai hrŏm hăng ñu mơ̆ng lŏn čar Êjip wơ̆t hăng ƀing Khub, ƀing Suk laih anŭn ƀing Kus yơh. 4Ñu blah mă khul plei kơđông kơjăp amăng lŏn čar Yudah laih anŭn nao kơsung nao truh pơ plei Yerusalaim.
5Giŏng anŭn, pô pơala Semayah rai pơ Rehabam laih anŭn pơ ƀing khua moa lŏn čar Yudah, jing ƀing pơjơnum glaĭ amăng plei Yerusalaim yuakơ huĭ bra̱l kơ Sisak. Pô pơala anŭn laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ: Ƀing gih hơmâo hơngah lui hĭ Kâo laih, hơnŭn yơh, ră anai Kâo ăt hơngah lui hĭ ƀing gih mơ̆n laih anŭn brơi kơ pơtao Sisak blah mă hĭ ƀing gih yơh.”
6Tui anŭn, ƀing khua moa Israel wơ̆t hăng pơtao pơluă gŭ gơñu pô laih anŭn laĭ tui anai, “Yahweh yơh jing tơpă hơnơ̆ng.”
7Tơdang Yahweh ƀuh kơ tơlơi ƀing gơñu pơluă gŭ gơñu pô, Yahweh pơtă kơ pô pơala Semayah laĭ tui anai, “Yuakơ ƀing gơñu hơmâo pơluă gŭ hĭ laih gơñu pô, Kâo ƀu či brơi kơ pơtao anŭn pơrai hĭ ƀing gơñu ôh, samơ̆ Kâo či tañ pơklaih hĭ ƀing gơñu mơ̆ng tơlơi pơrai anŭn yơh. Kâo ƀu či brơi kơ Sisak tuh tơlơi hil nač Kâo ƀơi plei Yerusalaim ôh. 8Samơ̆ ƀing Yudah či dŏ gah yŭ tơlơi dưi ñu yơh kiăng kơ ƀing gơñu dưi pơkơnăl kơ tơlơi phara tŏng krah tơlơi mă bruă kơ Kâo hăng tơlơi mă bruă kơ ƀing pơtao lŏn tơnah anai.”
9Tơdang Sisak pơtao lŏn čar Êjip kơsung blah plei Yerusalaim, ñu mă pơđuaĭ hĭ mŭk dram sang yang Yahweh wơ̆t hăng mŭk dram amăng sang pơtao mơ̆n. Ñu mă pơđuaĭ hĭ mŭk dram sang yang Yahweh wơ̆t hăng mŭk dram sang pơtao mơ̆n. Ñu mă pơđuaĭ hĭ abih bang gơnam yom pơphan wơ̆t hăng khul khiơl Solomôn hơmâo pơkra hăng mah laih mơ̆n. 10Tui anŭn, pơtao Rehabam pơkra khul khiơl hăng ko̱ng kiăng pơala kơ khul khiơl mah anŭn hơmâo rơngiă hĭ laih. Ñu jao bruă gak wai gơnam anŭn kơ pô khua git gai ƀing gak ƀơi bah amăng mŭt nao pơ sang pơtao yơh. 11Tơdang mông pă pơtao mŭt amăng sang yang Yahweh, ƀing gak anŭn djă̱ yơh khul khiơl anŭn, laih anŭn tơdang ñu tơbiă, ƀing gơñu pioh glaĭ khul khiơl anŭn amăng anih gak răk pioh yơh.
12Yuakơ Rehabam luă gŭ ñu pô, tơlơi Yahweh hil abih hĭ laih anŭn Ñu ƀu pơrai hĭ gơ̆ hlo̱m ƀo̱m ôh. Sĭt yơh ăt dŏ hơmâo tơlơi hiam klă amăng lŏn čar Yudah.
13Pơtao Rehabam hơđơ̆ng pơkơjăp ñu pô amăng plei phŭn Yerusalaim laih anŭn ăt tŏ tui git gai wai lăng. Ñu hlak pă̱pluh-sa thŭn tơdang ñu jing pơtao laih anŭn ñu git gai wai lăng pluh-tơjuh thŭn amăng plei Yerusalaim, jing plei Yahweh hơmâo ruah mă laih amăng abih bang kơnung djuai ƀing Israel kiăng kơ pioh kơkuh pơpŭ kơ Anăn Ñu pơ anŭn. Anăn amĭ ñu jing HʼNaamah, jing mơnuih Ammôn. 14Ñu ngă tơlơi sat ƀai yuakơ ñu ƀu hơmâo pran jua kơkuh pơpŭ kơ Yahweh ôh.
15Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn amăng rơnŭk pơtao Rehabam git gai wai lăng, čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn hlŏng truh kơ hơnăl tuč, arăng čih pioh laih amăng hră čih pioh pô pơala Semayah laih anŭn amăng hră pô pơƀuh Iđô. Laih anŭn dơ̆ng, hơmâo tơlơi pơblah nanao tŏng krah pơtao Rehabam hăng pơtao Yarobam. 16Tơdơi kơ pluh-tơjuh thŭn Rehabam git gai wai lăng, ñu tơĭ pran laih anŭn arăng dơ̱r ñu amăng Plei Dawid. Laih kơ arăng dơ̱r Rehabam, abiyah ană đah rơkơi ñu jing pơtao tŏ tui ñu.